Search result for

-rash-

(39 entries)
(0.444 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: rash, *rash*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rash[ADJ] หุนหันพลันแล่น, See also: ใจร้อน, ไม่รอบคอบ, ไม่ยั้งคิด, Syn. hasty, impulsive, Ant. careful
rash[ADJ] ผื่นคัน, Syn. eruption, prickly heat

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rash(แรช) adj. หุนหันพลันแล่น,ใจร้อน,ไม่รอบคอบ,ไม่ยั้งคิด,สะเพร่า n. ผื่นบนผิวหนัง (เช่นลมพิษ) ,การระบาด,การแพร่หลาย., See also: rashess n., Syn. hasty,impetuous

English-Thai: Nontri Dictionary
rash(adj) ไม่รอบคอบ,ผลีผลาม,หุนหันพลันแล่น,ใจร้อน
rash(n) ผื่น,การระบาด,ความแพร่หลาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rashผื่น(ผิวหนัง) [มีความหมายเหมือนกับ eruption ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You're a lucky boy. Not even a road rash.คุณเป็นเด็กที่โชคดี ไม่ได้ผื่น ถนน Mad Max (1979)
When the virus penetrates, the victim becomes dizzy, and begins to experience an itching rash.เมื่อไวรัสแพร่ เหยื่อก็จะเริ่มวิงเวียน แล้วก็เริ่มมีผื่นคันขึ้นตามตัว Airplane! (1980)
That license plate is like a rash all over the computer.แผ่นป้ายทะเบียนนั้นเป็นเหมือนผื่นคันทุกแห่งหนบนคอมพิวเตอร์ The Blues Brothers (1980)
Don't do anything rash!อย่าทำอะไรหุนหันพลันแล่น เฟลิกซ์! Mannequin (1987)
Bob developed this rash under his arms.Bob มีผื่นแบบนี้ขึ้นใต้แขน Squeeze (1993)
-Don't be rash now, girl.- อย่าเพิ่งโมโหอย่างนี้ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
... update on the events unfolding in Brantford, New Hampshire... where at least 98 people have been hospitalized with symptoms... ranging from fevers and rashes... to violent seizures.ข่าวล่ามาแรงจากแบรนฟอร์ด มีผู้บาดเจ็บเข้าโรงพยาบาล อย่างน้อย 98 ราย จากอาการผื่นคัน Jumanji (1995)
Health officials worldwide are concerned that the message from Vega might trigger a rash of mass suicides not unlike recent cult deaths near San Diego...เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั่วโลก กังวลว่าข้อความจากเวก้า อาจก่อให้เกิดผื่นของ การฆ่าตัวตาย Contact (1997)
Apparently, you get a really bad rash on your...อธิบายง่ายๆ ว่า เธอจะมีผื่นน่ากลัวบน... Legally Blonde (2001)
Look at your moves, Lex. They're rash, no thought to their consequences.ดูท่าทางของแกสิ เล็กซ์ หุนหันพลันแล่นซะเหลือเกิน ไม่คิดหน้าคิดหลังให้ดีเลย Hothead (2001)
Stay put. Don't do anything rashเฝ้าดูต่อไป Infernal Affairs (2002)
let's stop being rash, darlingอย่าเพิ่งรีบร้อยไปเลย, ลูกรัก Shrek 2 (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rashThe rash is, um, also incredibly contagious.
rashI got a rash on my hands from dishwasher detergent.
rashI have a rash around my anus.
rashI got a rash from cosmetics.
rashI got a rash from poison ivy.
rashA rash broke out on her neck.
rashI have a rash on my neck.
rashA rash appeared on his face.
rashWe should not be rash now; we should wait for a good chance.
rashWhat about the rash?
rashYou will soon regret your rash conduct.

CMU English Pronouncing Dictionary
RASH    R AE1 SH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rash    (n) (r a1 sh)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
voreilig; vorschnell; überstürzt {adj} | voreiliger; vorschneller; überstürzter | voreiligst; am vorschnellsten; am überstürztestenrash | rasher | rashest [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
疹子[zhěn zi, ㄓㄣˇ ㄗ˙, ] rash [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rash \Rash\ (r[a^]sh), v. t. [For arace.]
   1. To pull off or pluck violently. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. To slash; to hack; to cut; to slice. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Rashing off helms and riving plates asunder.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rash \Rash\, n. [OF. rasche an eruption, scurf, F. rache; fr.
   (assumed) LL. rasicare to scratch, fr. L. radere, rasum, to
   scrape, scratch, shave. See {Rase}, and cf. {Rascal}.] (Med.)
   A fine eruption or efflorescence on the body, with little or
   no elevation.
   [1913 Webster]
 
   {Canker rash}. See in the Vocabulary.
 
   {Nettle rash}. See {Urticaria}.
 
   {Rose rash}. See {Roseola}.
 
   {Tooth rash}. See {Red-gum}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rash \Rash\, n. [Cf. F. ras short-nap cloth, It. & Sp. raso
   satin (cf. {Rase}); or cf. It. rascia serge, G. rasch,
   probably fr. Arras in France (cf. {Arras}).]
   An inferior kind of silk, or mixture of silk and worsted.
   [Obs.] --Donne.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rash \Rash\, a. [Compar. {Rasher} (-[~e]r); superl. {Rashest}.]
   [Probably of Scand. origin; cf. Dan. & Sw. rask quick, brisk,
   rash, Icel. r["o]skr vigorous, brave, akin to D. & G. rasch
   quick, of uncertain origin.]
   1. Sudden in action; quick; hasty. [Obs.] "Strong as aconitum
    or rash gunpowder." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Requiring sudden action; pressing; urgent. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       I scarce have leisure to salute you,
       My matter is so rash.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Esp., overhasty in counsel or action; precipitate;
    resolving or entering on a project or measure without due
    deliberation and caution; opposed to prudent; said of
    persons; as, a rash statesman or commander.
    [1913 Webster]
 
   4. Uttered or undertaken with too much haste or too little
    reflection; as, rash words; rash measures.
    [1913 Webster]
 
   5. So dry as to fall out of the ear with handling, as corn.
    [Prov. Eng.] --Grose.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Precipitate; headlong; headstrong; foolhardy; hasty;
     indiscreet; heedless; thoughtless; incautious; careless;
     inconsiderate; unwary.
 
   Usage: {Rash}, {Adventurous}, {Foolhardy}. A man is
      adventurous who incurs risk or hazard from a love of
      the arduous and the bold. A man is rash who does it
      from the mere impulse of his feelings, without
      counting the cost. A man is foolhardy who throws
      himself into danger in disregard or defiance of the
      consequences.
      [1913 Webster]
 
         Was never known a more adventurous knight.
                          --Dryden.
      [1913 Webster]
 
         Her rash hand in evil hour
         Forth reaching to the fruit, she plucked, she
         eat.               --Milton.
      [1913 Webster]
 
         If any yet be so foolhardy
         To expose themselves to vain jeopardy;
         If they come wounded off, and lame,
         No honor's got by such a maim.  --Hudibras.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rash \Rash\ (r[a^]sh), v. t.
   To prepare with haste. [Obs.] --Foxe.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rash
   adj 1: imprudently incurring risk; "do something rash that he
       will forever repent"- George Meredith
   2: marked by defiant disregard for danger or consequences;
     "foolhardy enough to try to seize the gun from the hijacker";
     "became the fiercest and most reckless of
     partisans"-Macaulay; "a reckless driver"; "a rash attempt to
     climb Mount Everest" [syn: {foolhardy}, {heady}, {rash},
     {reckless}]
   n 1: any red eruption of the skin [syn: {rash}, {roseola},
      {efflorescence}, {skin rash}]
   2: a series of unexpected and unpleasant occurrences; "a rash of
     bank robberies"; "a blizzard of lawsuits" [syn: {rash},
     {blizzard}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top