Search result for

-range-

(68 entries)
(0.0202 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: range, *range*
Possible hiragana form: -らんげ-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
range[N] ขอบเขตหรือแนว, Syn. margin, scope
range[N] แถว, See also: ลำดับ, Syn. row
range[N] วิถีกระสุน, See also: วิถียิง, ระยะทางจากอาวุธถึงเป้า, Syn. shoothing range
range[N] สถานที่ฝึกซ้อม, See also: สถานฝึกยิง
range[N] บริเวณกว้างใหญ่สำหรับเลี้ยงสัตว์, See also: ทุ่งเลี้ยงสัตว์, Syn. rangeland
range[N] ทิวเขา, See also: แนวเขา, เทือกเขา, Syn. row of mountains
range[N] เตาหุงต้มชนิดหนึ่ง, Syn. stove
range[N] ค่าแตกต่างระหว่างตัวแปรที่น้อยที่สุดกับมากที่สุด
range[VI] ผันแปรภายในขอบเขตหนึ่ง, See also: เปลี่ยนแปลงในช่วงหนึ่ง
range[VT] ปล่อยให้สัตว์ไปกินหญ้าในทุ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
range(เรนจฺ) n.,vt. (จัด) แถว,แนว,ลำดับ,ช่องระยะ,ทิว,ทิวเขา,เทือกเขา,ขอบเขต,เขต,วิถีกระสุน,วิถียิง,ค่าแตกต่างระหว่างตัวแปรน้อยที่สุดกับตัวแปรมากที่สุด,ตำแหน่ง,ชั้น,ประเภท,การจัดลำ-ดับ,กลุ่มค่าทางสถิติทั้งหมด vi. ผันแปรภายในขอบเขตหนึ่ง,เปลี่ยนแปลงในช่วงหนึ่ง,ขยายออก

English-Thai: Nontri Dictionary
range(n) เทือกเขา,แถว,แนว,ทุ่งเลี้ยงสัตว์,หม้อน้ำ,วิถีกระสุน
range(vt) เที่ยวไป,จัดแถว,แผ่อาณาเขต,จัดระเบียบ,แบ่งประเภท,ตั้งระยะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rangeพิสัย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
range๑. พิสัย, ช่วง๒. บริเวณ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rangeพิสัย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
rangeพิสัย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
range๑. พิสัย๒. เรนจ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
rangeพิสัย
กลุ่มของเซลล์ในสเปรดชีดที่ระบุแถว หรือคอลัมน์ หรือส่วนของเวิร์กชีตที่กำหนดให้ เช่น A2..C4 ใช้กำหนดกลุ่มของเซลล์เริ่มจาก A2 จนถึง C4 [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
TSH and 3 T4 were within range.ค่า TSH กับ T4 ก็ไม่แตกต่าง Emancipation (2008)
General, I think we're out of range.ท่านครับ ผมคิดว่าเราหนีมันพ้นแล้วนะครับ Ambush (2008)
At ease be, my friends, within range we are not.ใจเย็นสหาย เรายังไม่อยู่ในระยะยิง Ambush (2008)
- We're not in range yet sir.-เรายังไม่อยู่ในระยะยิงครับท่าน Rising Malevolence (2008)
Target range almost locked sir.ล็อกเป้าหมายเกือบสำเร็จแล้วครับท่าน Rising Malevolence (2008)
Now you may have to watch for the feint, so keep your feet moving and only stay in range long enough to land your blow.2 3 4... ลองฝึกการโจมตีเป็นแถวๆไป The Moment of Truth (2008)
Hopefully there're some clone ships within range.หวังว่าคงจะมียานพวกโคลนสักลำอยู่แถวๆ นี้นะ Bombad Jedi (2008)
- To the left... the Range Rover goons work for your sect, the Noelites.- ทางซ้ายของ... รถแลนด์ โรเวอร์.. คือ พวกที่ทำงานให้ลัทธิคุณ.. Babylon A.D. (2008)
This is an audio sample. If he talks within range of any phone in the city you can triangulate his position.นี่คือตัวอย่างเสียง ถ้าเขาพูด ในระยะของโทรศัพท์ในเมือง The Dark Knight (2008)
How long do they need to stay in range?เราต้องอยู่ในระยะทำการนานเท่าใหร่ Breaking and Entering (2008)
No? You have a wide range of interests?ไม่ใช่อย่างเดียวงั้นเหรอ คุณมีเทือกเขาที่สนใจมั้งมั้ย? The House Bunny (2008)
Oh, yes. A big range.โอ้ ใช่เลยละ ไอ้เยอะๆใหญ่ๆ (range-เตาหุงต้ม,เทือกเขา ) The House Bunny (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rangeA buyers' market is a market in which goods are plentiful, buyers have a wide range of choices, and prices are low.
rangeA seller's market is a market in which goods are relatively scarce, buyers have a limited range of choice, and prices are high.
rangeBusinesses perceive as competitors a narrow range of the business world; there are many cases where they don't understand their real rivals.
rangeCars are now available in a wide range of prices.
rangeFourth, my homeroom class in Japan included students of a wide range of abilities.
rangeHe ranges with the great writers.
rangeHis reading is of a wide range.
rangeHis tasks range from digging wells to getting rid of garbage.
rangeI'm not moving out of range of that telephone.
rangeMountains in the ocean and even whole ranges are still being discovered, and most of them have not yet been explored in detail.
rangePrices range from the low $30 to the high $50.
rangeThat store sells a wide range of goods.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทางกระสุน[N] trajectory, See also: range, Syn. วิถีกระสุน, Example: ทางกระสุนที่พบพิสูจน์ได้ว่าผู้ตายถูกฆาตกรรมไม่ใช่ฆ่าตัวตาย, Thai definition: แนวที่กระสุนพุ่งออกไป
พิสัย[N] range, See also: distance, Syn. วิสัย, Example: สหประชาชาติส่งคณะกรรมการพิเศษเข้าไปตรวจสอบขีปนาวุธพิสัยเกิน 150 กิโลเมตรของอิรัก, Thai definition: ช่วงระยะตั้งแต่จุดเริ่มถึงจุดสิ้นสุด

CMU English Pronouncing Dictionary
RANGE    R EY1 N JH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
range    (v) (r ei1 n jh)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Entfernung {f} | aus kürzester Entfernung | auf nahe Entfernungrange | at point-blank range | at close range [Add to Longdo]
Entfernungsmesser {m}range finder; distance meter [Add to Longdo]
Funktionsumfang {m}range of functions [Add to Longdo]
Gesichtsfeld {n}range of vision [Add to Longdo]
Messbereichschalter {m}range switch [Add to Longdo]
Modellreihe {f}range of models [Add to Longdo]
Range {f}brat [Add to Longdo]
Range {f}minx [Add to Longdo]
Range {f} | Rangen {pl}romp | romps [Add to Longdo]
Range {f} | Rangen {pl}tomboy | tomboys [Add to Longdo]
Rangelei {f}skirmish [Add to Longdo]
Variationsbreite {f}range of variation [Add to Longdo]
rangeln (um)to jockey (for) [Add to Longdo]
rangeln; sich balgento scrimmage [Add to Longdo]
Reifenreihe {f}range of tyres [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
レンジ[れんじ, renji] range [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Range \Range\, n. [From {Range}, v.: cf. F. rang['e]e.]
   1. A series of things in a line; a row; a rank; as, a range
    of buildings; a range of mountains.
    [1913 Webster]
 
   2. An aggregate of individuals in one rank or degree; an
    order; a class.
    [1913 Webster]
 
       The next range of beings above him are the
       immaterial intelligences.       --Sir M. Hale.
    [1913 Webster]
 
   3. The step of a ladder; a rung. --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
   4. A kitchen grate. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He was bid at his first coming to take off the
       range, and let down the cinders.   --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   5. An extended cooking apparatus of cast iron, set in
    brickwork, and affording conveniences for various ways of
    cooking; also, a kind of cooking stove.
    [1913 Webster]
 
   6. A bolting sieve to sift meal. [Obs. or Prov. Eng.]
    [1913 Webster]
 
   7. A wandering or roving; a going to and fro; an excursion; a
    ramble; an expedition.
    [1913 Webster]
 
       He may take a range all the world over. --South.
    [1913 Webster]
 
   8. That which may be ranged over; place or room for
    excursion; especially, a region of country in which cattle
    or sheep may wander and pasture.
    [1913 Webster]
 
   9. Extent or space taken in by anything excursive; compass or
    extent of excursion; reach; scope; discursive power; as,
    the range of one's voice, or authority.
    [1913 Webster]
 
       Far as creation's ample range extends. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       The range and compass of Hammond's knowledge filled
       the whole circle of the arts.     --Bp. Fell.
    [1913 Webster]
 
       A man has not enough range of thought. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   10. (Biol.) The region within which a plant or animal
     naturally lives.
     [1913 Webster]
 
   11. (Gun.)
     (a) The horizontal distance to which a shot or other
       projectile is carried.
     (b) Sometimes, less properly, the trajectory of a shot or
       projectile.
     (c) A place where shooting, as with cannons or rifles, is
       practiced.
       [1913 Webster]
 
   12. In the public land system of the United States, a row or
     line of townships lying between two successive meridian
     lines six miles apart.
     [1913 Webster]
 
   Note: The meridians included in each great survey are
      numbered in order east and west from the "principal
      meridian" of that survey, and the townships in the
      range are numbered north and south from the "base
      line," which runs east and west; as, township No. 6,
      N., range 7, W., from the fifth principal meridian.
      [1913 Webster]
 
   13. (Naut.) See {Range of cable}, below.
     [1913 Webster]
 
   {Range of accommodation} (Optics), the distance between the
    near point and the far point of distinct vision, --
    usually measured and designated by the strength of the
    lens which if added to the refracting media of the eye
    would cause the rays from the near point to appear as if
    they came from the far point.
 
   {Range finder} (Gunnery), an instrument, or apparatus,
    variously constructed, for ascertaining the distance of an
    inaccessible object, -- used to determine what elevation
    must be given to a gun in order to hit the object; a
    position finder.
 
   {Range of cable} (Naut.), a certain length of slack cable
    ranged along the deck preparatory to letting go the
    anchor.
 
   {Range work} (Masonry), masonry of squared stones laid in
    courses each of which is of even height throughout the
    length of the wall; -- distinguished from broken range
    work, which consists of squared stones laid in courses not
    continuously of even height.
 
   {To get the range of} (an object) (Gun.), to find the angle
    at which the piece must be raised to reach (the object)
    without carrying beyond.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Range \Range\ (r[=a]nj), v. t. [imp. & p. p. {Ranged}
   (r[=a]njd); p. pr. & vb. n. {Ranging} (r[=a]n"j[i^]ng).] [OE.
   rengen, OF. rengier, F. ranger, OF. renc row, rank, F. rang;
   of German origin. See {Rank}, n.]
   1. To set in a row, or in rows; to place in a regular line or
    lines, or in ranks; to dispose in the proper order; to
    rank; as, to range soldiers in line.
    [1913 Webster]
 
       Maccabeus ranged his army by bands.  --2 Macc. xii.
                          20.
    [1913 Webster]
 
   2. To place (as a single individual) among others in a line,
    row, or order, as in the ranks of an army; -- usually,
    reflexively and figuratively, (in the sense) to espouse a
    cause, to join a party, etc.
    [1913 Webster]
 
       It would be absurd in me to range myself on the side
       of the Duke of Bedford and the corresponding
       society.               --Burke.
    [1913 Webster]
 
   3. To separate into parts; to sift. [Obs.] --Holland.
    [1913 Webster]
 
   4. To dispose in a classified or in systematic order; to
    arrange regularly; as, to range plants and animals in
    genera and species.
    [1913 Webster]
 
   5. To rove over or through; as, to range the fields.
    [1913 Webster]
 
       Teach him to range the ditch, and force the brake.
                          --Gay.
    [1913 Webster]
 
   6. To sail or pass in a direction parallel to or near; as, to
    range the coast.
    [1913 Webster]
 
   Note: Compare the last two senses (5 and 6) with the French
      ranger une c[^o]te.
      [1913 Webster]
 
   7. (Biol.) To be native to, or to live in; to frequent.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Range \Range\, v. i.
   1. To rove at large; to wander without restraint or
    direction; to roam.
    [1913 Webster]
 
       Like a ranging spaniel that barks at every bird he
       sees.                 --Burton.
    [1913 Webster]
 
   2. To have range; to change or differ within limits; to be
    capable of projecting, or to admit of being projected,
    especially as to horizontal distance; as, the temperature
    ranged through seventy degrees Fahrenheit; the gun ranges
    three miles; the shot ranged four miles.
    [1913 Webster]
 
   3. To be placed in order; to be ranked; to admit of
    arrangement or classification; to rank.
    [1913 Webster]
 
       And range with humble livers in content. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To have a certain direction; to correspond in direction;
    to be or keep in a corresponding line; to trend or run; --
    often followed by with; as, the front of a house ranges
    with the street; to range along the coast.
    [1913 Webster]
 
       Which way the forests range.     --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   5. (Biol.) To be native to, or live in, a certain district or
    region; as, the peba ranges from Texas to Paraguay.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To rove; roam; ramble; wander; stroll.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 range
   n 1: an area in which something acts or operates or has power or
      control: "the range of a supersonic jet"; "a piano has a
      greater range than the human voice"; "the ambit of
      municipal legislation"; "within the compass of this
      article"; "within the scope of an investigation"; "outside
      the reach of the law"; "in the political orbit of a world
      power" [syn: {scope}, {range}, {reach}, {orbit}, {compass},
      {ambit}]
   2: the limits within which something can be effective; "range of
     motion"; "he was beyond the reach of their fire" [syn:
     {range}, {reach}]
   3: a large tract of grassy open land on which livestock can
     graze; "they used to drive the cattle across the open range
     every spring"; "he dreamed of a home on the range"
   4: a series of hills or mountains; "the valley was between two
     ranges of hills"; "the plains lay just beyond the mountain
     range" [syn: {range}, {mountain range}, {range of mountains},
     {chain}, {mountain chain}, {chain of mountains}]
   5: a place for shooting (firing or driving) projectiles of
     various kinds; "the army maintains a missile range in the
     desert"; "any good golf club will have a range where you can
     practice"
   6: a variety of different things or activities; "he answered a
     range of questions"; "he was impressed by the range and
     diversity of the collection"
   7: (mathematics) the set of values of the dependent variable for
     which a function is defined; "the image of f(x) = x^2 is the
     set of all non-negative real numbers if the domain of the
     function is the set of all real numbers" [syn: {image},
     {range}, {range of a function}]
   8: the limit of capability; "within the compass of education"
     [syn: {compass}, {range}, {reach}, {grasp}]
   9: a kitchen appliance used for cooking food; "dinner was
     already on the stove" [syn: {stove}, {kitchen stove},
     {range}, {kitchen range}, {cooking stove}]
   v 1: change or be different within limits; "Estimates for the
      losses in the earthquake range as high as $2 billion";
      "Interest rates run from 5 to 10 percent"; "The instruments
      ranged from tuba to cymbals"; "My students range from very
      bright to dull" [syn: {range}, {run}]
   2: move about aimlessly or without any destination, often in
     search of food or employment; "The gypsies roamed the woods";
     "roving vagabonds"; "the wandering Jew"; "The cattle roam
     across the prairie"; "the laborers drift from one town to the
     next"; "They rolled from town to town" [syn: {roll},
     {wander}, {swan}, {stray}, {tramp}, {roam}, {cast}, {ramble},
     {rove}, {range}, {drift}, {vagabond}]
   3: have a range; be capable of projecting over a certain
     distance, as of a gun; "This gun ranges over two miles"
   4: range or extend over; occupy a certain area; "The plants
     straddle the entire state" [syn: {range}, {straddle}]
   5: lay out orderly or logically in a line or as if in a line;
     "lay out the clothes"; "lay out the arguments" [syn: {range},
     {array}, {lay out}, {set out}]
   6: feed as in a meadow or pasture; "the herd was grazing" [syn:
     {crop}, {browse}, {graze}, {range}, {pasture}]
   7: let eat; "range the animals in the prairie"
   8: assign a rank or rating to; "how would you rank these
     students?"; "The restaurant is rated highly in the food
     guide" [syn: {rate}, {rank}, {range}, {order}, {grade},
     {place}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Range [raŋə] (n) , s.(f )
   brat; minx; romp; tomboy
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top