Search result for

-racketeer-

(21 entries)
(0.5329 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: racketeer, *racketeer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
racketeer[N] ผู้ที่หาเงินจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย, Syn. gangster, mafioso
racketeer[VI] หาเงินจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย, See also: หลอกลวง, ฉ้อโกง, Syn. finagle

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
racketeer(แรค'คิเทียร์) n. กิจกรรมต้มคน,กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย,การขู่เข็ญเงิน,การฉ้อโกง,กิจกรรมอั้งยี่, Syn. swindler,extortionist

English-Thai: Nontri Dictionary
racketeer(n) การฉ้อโกง,การต้มตุ๋น,ผู้ขู่เอาเงิน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I, I, I... this morning, Warrick Tennyson agreed to testify in this big federal racketeering case.เมื่อเช้านี้ วอร์ริค เทนนิซัน ยอมเป็นพยานคนสำคัญให้กับรัฐบาลกลาง คดีขู่กรรโชกทรัพย์ Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
He's in some hospital, nobody knows where, and the D. A's been deposing him on that racketeering case, and they're afraid that they're going to lose him before they get what they need.เขารักษาตัวอยู่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ไม่มีใครรู้ว่าที่ไหน และทางสำนักงานอัยการคุ้มกันเขาอย่างแน่นหนา คดีกรรโชกทรัพย์ และพวกเขากลัว่าเขาจะเสียชีวิต Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
Crewe, you might remember, was the only man ever to be indicted on federal racketeering charges for shaving points in a professional football game, although it was never fully proven.คุณอาจจำได้... เขาคือบุคคลเดียว ที่โดนข้อหาต้องสงสัยว่า... ล้มบอลในการแข่งขันฟุตบอลอาชีพ The Longest Yard (2005)
Since the federal racketeering case fell apart last fall,deputy d.a.Lindsey says that this murder trial may be the last chance to bring this monster to justice,ตั้งแต่รัฐเอาผิดคดีธุรกิจผิดกฎหมายไม่สำเร็จ ผู้ช่วยอัยการเขต ลินด์ซีย์ กล่าวว่า การพิจารณาคดีฆาตรกนี้ \ อาจเป็นโอกาศสุดท้าย\ ที่ความยุติธรรมจะจัดการคนชั่วได้ Fever (2007)
I'm in the middle of trying a racketeering case right now.ฉันกำลังทำคดีฉ้อโกงอยู่ตอนนี้ Sí se puede (2008)
Oh, yeah. I almost had your rookie cold on a racketeering beat.โอ้ ใช่สิ กอร์ดอน ผมเกือบจัดเด็กคุณในข้อหารีดไถแล้ว The Dark Knight (2008)
Eight hundred and forty-nine counts of racketeering.ข่มขู่รีดไถ 849 กระทง The Dark Knight (2008)
So she's home one Christmas, and her dad's on this big racketeering case.ในคืนวันคริสมาสนั้น เธอยู่บ้านคนเดียว และพ่อของเธอตัดสินคดีใหญ่คดีนึง Wanted (2008)
You've graduated to racketeering.คุณจบหลักสูตรหาเงินจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย New York Sucks (2009)
He's been involved in armed robbery, drug and weapons trafficking, prostitution, racketeering, and at least nine murders.เขามีส่วนร่วมในการปล้นอาวุธ ยาเสพติด การค้าอาวุธเถื่อน การค้าประเวณี การฉ้อโกงแล้วก็ฆ่าคนไปแล้วอย่างน้อยเก้าคน If You Ever Want a French Lesson... (2011)
Background check shows felony racketeering and assault charges.ถ้าค้นเบื้องหลังดูอาจจะพบคดีข่มขู่ หรือการขู่รีดไถเงิน Heartbreak Hotel (2011)
Felony assault, attempted murder, racketeering-- the feds have been trying to get him for years.มีคดีฆาตกรรม ฉ้อโกง และอาชญากรรมร้ายแรง เอฟบีไอตามหัวตัวเขามาเป็นปีแล้ว Heartbreak Hotel (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
racketeerDuring prohibition days, racketeers used to rub each other out to get control of the rum-running racket.

CMU English Pronouncing Dictionary
RACKETEER    R AE2 K AH0 T IH1 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
racketeer    (n) (r a2 k @ t i@1 r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erpresser {m} | Erpresser {pl}racketeer | racketeers [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 racketeer
   n 1: someone who commits crimes for profit (especially one who
      obtains money by fraud or extortion)
   v 1: carry on illegal business activities involving crime

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top