Search result for

-quiet-

(55 entries)
(0.0897 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: quiet,-quiet-, *quiet*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quiet    [ADJ] เงียบ, See also: สงบเงียบ, สงบ, Syn. peacefu, untroubled, tranquil, calm, noiseless, still, mute
quiet    [ADJ] สงบเสงี่ยม, See also: ไม่เสแสร้ง, ไม่มีมารยา, Syn. unostentatious, subdued, unobstrusive, unpretentious
quiet    [VT] ทำให้เงียบ
quiet    [N] ความเงียบ, Syn. hush, stillness, speechlessness, silence
quiet    [N] ความสงบ, See also: ความสงบเงียบ, Syn. calm, relaxation, peace

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
quiet(ไค'อิท) adj.,vt.,vi. (ทำให้) เงียบ,สงบ,สงัด,ปราศจากสิ่งรบกวน,เรียบ ๆ ,อยู่เฉย,นิ่งเฉย n. ความเงียบ,ความสงบ,การปราศจากสิ่งรบกวน,ความสงัด,สันติ, See also: quietly adv. quietness n., Syn. tranquillity,calm,serene

English-Thai: Nontri Dictionary
quiet(adj) สงบ,เงียบ,เรียบๆ,นิ่งเฉย,เงียบสงัด
quiet(n) ความสงบเงียบ,ความเงียบ,ความสงบ
quiet(vi) เงียบลง,สงบลง,ระงับ
quiet(vt) ทำให้สงบ,ทำให้เงียบ,ทำให้หยุด,บรรเทา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Quiet!เงียบ! Spirited Away (2001)
Quiet!หุบปากซะ! Gokusen: The Movie (2009)
Quiet.เงียบ. 9 (2009)
Quiet.เงียบ The Coming of Arthur: Part One (2010)
Quiet!เงียบ! Episode #1.2 (2012)
Quiet!เงียบ! At Last (2013)
The house seems quiet.บ้านดูเงียบๆนะ New Haven Can Wait (2008)
Why are you all so quiet?ทำไมเงียบกันล่ะ Chuck in Real Life (2008)
Seems quiet enough.เงียบดีจริงๆเลยน่ะ Dead Space: Downfall (2008)
History-Shy, quiet kid.ทิ้งประวัติศาสตร์ไป \ เด็กที่เงียบ Last Resort (2008)
Can you be quiet?เงียบได้ไหม? Akai ito (2008)
Use it you can, to quiet your mind.จงใช้มัน เพื่อสงบจิตใจพวกเจ้า Ambush (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
quietActually, and I need to keep this quiet, but recently here there's a rumour that young women on this beach are having photos taken in secret of them.
quietA hospital overrun with rules but where there is no rule about being quiet!?
quietA little quieter.
quietAll is quiet.
quietAll I want is peace and quiet.
quietAll was quiet except that buses sometimes ran.
quietAll was quiet in the room.
quietAll were quiet in the room.
quietAn essential condition for a helpful interview is a quiet room in which doctor and parents can sit comfortably and in private without being interrupted.
quietAs the lesson comes to an end, even if the teacher doesn't say a word of "be quiet", "sit down!," the children naturally return to their seats and quieten down.
quietAs the popping sound of the firework stopped it suddenly became quiet around me. The smell of gunpowder somehow put me in a sentimental mood.
quietBe quiet!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สงัด    [ADJ] quiet, See also: tranquil, silent, restful, calm, peaceful, Syn. เงียบเชียบ, เงียบ, เงียบสงัด, เงียบสงบ, Ant. อึกทึก, Example: ในยามวิกาลอันสงัด ความว้าเหว่ก็จู่โจมเขาอย่างหนัก, Thai definition: สงบเงียบเพราะปราศจากเสียงรบกวน, ไร้ศัพท์สำเนียงใดๆ
หงิมๆ    [ADJ] quiet, See also: calm, tranquil, noiseless, still, reserved, reticent, Syn. หงิม, เงียบๆ, สงบเสงี่ยม, สงบปากสงบคำ, Example: หล่อนเป็นคนหงิมๆ แต่แข็งแกร่ง, Thai definition: วางกิริยาท่าทางเฉยๆ ไม่ช่างพูด
เงียบสงัด    [ADJ] quiet, See also: silent, soundless, noiseless, inaudible, hushed, Syn. เงียบกริบ, สงัดเงียบ, Example: ฉันกลัวบรรยากาศที่เงียบสงัด เพราะทำให้อดคิดถึงเรื่องผีๆ ขึ้นมาไม่ได้, Thai definition: ที่สงบเงียบเพราะปราศจากเสียงรบกวนใดๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สันติสุข[adj.] (santisuk) EN: quiet   

CMU English Pronouncing Dictionary
QUIET    K W AY1 AH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
quiet    (v) (k w ai1 @ t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abendstille {f}quiet of the evening [Add to Longdo]
leise; ruhig; still {adj} | leise seinquiet | to be quiet [Add to Longdo]
quietschend {adj} | quietschender | am quietschendstensqueaky; squeaking | squeakier | squeakiest [Add to Longdo]
quietschend {adj}grating [Add to Longdo]
ruhig; still {adj} | ruhiger | am ruhigstenquiet | more quiet; quieter | most quiet; quietest [Add to Longdo]
Quietschton {m}squealing [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
寂寂[jì jì, ㄐㄧˋ ㄐㄧˋ, ] quiet [Add to Longdo]
寂静[jì jìng, ㄐㄧˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] quiet [Add to Longdo]
[mì, ㄇㄧˋ, / ] quiet [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quiet \Qui"et\, v. t. [imp. & p. p. {Quieted}; p. pr. & vb. n.
   {Quieting}.]
   1. To stop motion in; to still; to reduce to a state of rest,
    or of silence.
    [1913 Webster]
 
   2. To calm; to appease; to pacify; to lull; to allay; to
    tranquillize; as, to quiet the passions; to quiet clamors
    or disorders; to quiet pain or grief.
    [1913 Webster]
 
       Quiet yourselves, I pray, and be at peace. --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quiet \Qui"et\, v. i.
   To become still, silent, or calm; -- often with down; as, be
   soon quieted down.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quiet \Qui"et\, n. [L. quies, -etis. See {Quiet}, a.]
   [1913 Webster]
   1. The quality or state of being quiet, or in repose; as an
    hour or a time of quiet.
    [1913 Webster]
 
   2. Freedom from disturbance, noise, or alarm; stillness;
    tranquillity; peace; security.
    [1913 Webster]
 
       And join with thee, calm Peace and Quiet. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   {At quiet}, still; peaceful.
 
   {In quiet}, quietly. " I will depart in quiet." --Shak.
 
   {Out of quiet}, disturbed; restless. [Obs.] "She is much out
    of quiet." --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quiet \Qui"et\, a. [Compar. {Quieter}; superl. {Quietest}.] [L.
   quietus, p. p. pf quiescere to rest, keep quiet; akin to
   quies rest, and prob. to E. while, n. See {While}, and cf.
   {Coy}, a., {Quiesce}, {Quietus}, {Quit}, a., {Quite},
   {Requiem}.]
   1. In a state of rest or calm; without stir, motion, or
    agitation; still; as, a quiet sea; quiet air.
    [1913 Webster]
 
       They . . . were quiet all the night, saying, In the
       morning, when it is day, we shall kill him. --Judg.
                          xvi. 2.
    [1913 Webster]
 
   2. Free from noise or disturbance; hushed; still.
    [1913 Webster]
 
   3. Not excited or anxious; calm; peaceful; placid; settled;
    as, a quiet life; a quiet conscience. " So quiet and so
    sweet a style." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       That son, who on the quiet state of man
       Such trouble brought.         --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. Not giving offense; not exciting disorder or trouble; not
    turbulent; gentle; mild; meek; contented.
    [1913 Webster]
 
       The ornament of a meek and quiet spirit. --1 Pet.
                          iii. 4.
    [1913 Webster]
 
       I will sit as quiet as a lamb.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. Not showy; not such as to attract attention;
    undemonstrative; as, a quiet dress; quiet colors; a quiet
    movement.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Still; tranquil; calm; unruffled; smooth; unmolested;
     undisturbed; placid; peaceful; mild; peaceable; meek;
     contented.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 quiet
   adv 1: with little or no activity or no agitation (`quiet' is a
       nonstandard variant for `quietly'); "her hands rested
       quietly in her lap"; "the rock star was quietly led out
       the back door"; "sit here as quiet as you can" [syn:
       {quietly}, {quiet}] [ant: {unquietly}]
   adj 1: characterized by an absence or near absence of agitation
       or activity; "a quiet life"; "a quiet throng of
       onlookers"; "quiet peace-loving people"; "the factions
       remained quiet for almost 10 years" [ant: {unquiet}]
   2: free of noise or uproar; or making little if any sound; "a
     quiet audience at the concert"; "the room was dark and quiet"
     [ant: {noisy}]
   3: not showy or obtrusive; "clothes in quiet good taste" [syn:
     {quiet}, {restrained}]
   4: in a softened tone; "hushed voices"; "muted trumpets"; "a
     subdued whisper"; "a quiet reprimand" [syn: {hushed},
     {muted}, {subdued}, {quiet}]
   5: (of a body of water) free from disturbance by heavy waves; "a
     ribbon of sand between the angry sea and the placid bay";
     "the quiet waters of a lagoon"; "a lake of tranquil blue
     water reflecting a tranquil blue sky"; "a smooth channel
     crossing"; "scarcely a ripple on the still water"; "unruffled
     water" [syn: {placid}, {quiet}, {still}, {tranquil},
     {smooth}, {unruffled}]
   6: of the sun characterized by a low level of surface phenomena
     like sunspots e.g. [ant: {active}]
   n 1: a period of calm weather; "there was a lull in the storm"
      [syn: {lull}, {quiet}]
   2: an untroubled state; free from disturbances [syn:
     {tranquillity}, {tranquility}, {quiet}]
   3: the absence of sound; "he needed silence in order to sleep";
     "the street was quiet" [syn: {silence}, {quiet}] [ant:
     {sound}]
   4: a disposition free from stress or emotion [syn: {repose},
     {quiet}, {placidity}, {serenity}, {tranquillity},
     {tranquility}]
   v 1: become quiet or quieter; "The audience fell silent when the
      speaker entered" [syn: {quieten}, {hush}, {quiet},
      {quiesce}, {quiet down}, {pipe down}] [ant: {louden}]
   2: make calm or still; "quiet the dragons of worry and fear"
     [syn: {calm}, {calm down}, {quiet}, {tranquilize},
     {tranquillize}, {tranquillise}, {quieten}, {lull}, {still}]
     [ant: {agitate}, {charge}, {charge up}, {commove}, {excite},
     {rouse}, {turn on}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 quiet [kjɛ]
   calm; quiet
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top