Search result for

-principal-

(65 entries)
(0.5369 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: principal, *principal*
English-Thai: Longdo Dictionary
principal(n ) ผู้มอบฉันทะ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
principal[ADJ] สำคัญมากกว่าอย่างอื่น, See also: เป็นส่วนใหญ่, Syn. first, foremost, highest, Ant. unimportant
principal[N] ผู้ที่มีตำแหน่งสูงสุด, Syn. chief
principal[N] ตัวเอกในละคร
principal[N] ต้นทุน, See also: เงินก้อนใหญ่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
principal(พริน'ซะเพิล) adj. อันดับแรก,อันดับหนึ่ง,สำคัญที่สุด,หัวหน้า,ตัวการ,รายใหญ่,เงินต้น,ทุน. n. หัวหน้า,ผู้อำนวยการ,ครูใหญ่,อธิการบดี,ประธาน,เงินต้น,ต้นทุน,ผู้ว่าอ้าง,ตัวการสำคัญ,โครงร่างสำคัญ., See also: principalship n.

English-Thai: Nontri Dictionary
principal(adj) สำคัญ,เป็นส่วนใหญ่,รายใหญ่
principal(n) ครูใหญ่,หัวหน้า,ต้นทุน,อาจารย์ใหญ่,ตัวการ,ผู้ว่าจ้าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
principal๑. มุขสำคัญ๒. เงินต้น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
principalตัวการ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
principal๑. ตัวการ๒. เงินต้น, ต้นเงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
principalตัวการ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Principal.ผอ. Gokusen: The Movie (2009)
He was very fond of flying fish, as they were his principal friends in the ocean.เขาเป็นคนรักที่ดีของปลาบิน ขณะที่มัน เป็นเพื่อนเขาหลักในมหาสมุทร The Old Man and the Sea (1958)
Landers, the founder and principal stockholder of Food World is a man devoted to prayer.แลนเดอร์ส ผู้ก่อตั้งและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของฟู้ดเวิลด์เป็นคนที่อุทิศตนให้กับศาสนา Oh, God! (1977)
But the British keep trying to break us up into religions, principalities, provinces.แต่พวกอังกฤษพยายามเบนให้เป็น เรื่องของศาสนา อาณาจักร และเรื่องภูมิภาค Gandhi (1982)
For a midwife it's a must, for a principal it's not.สำหรับผดุงครรภ์ก็เป็นสิ่ง- ที่จำเป็นสำหรับหลักก็ไม่ได้ Idemo dalje (1982)
So is the principal, Bozur Popovic.เช่นเดียวกับ Bozur Popovic Idemo dalje (1982)
It's principally bones and beaks.มันเป็นหลักกระดูกและจะงอยปาก Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Principal John Wiggins.อาจารย์ใหญ่ จอห์น วิกกินส์ Stand by Me (1986)
Principal John Wiggins.อาจารย์ใหญ่จอห์น วิกกินส์ Stand by Me (1986)
Bossman Bob Cormier took one look at Bill Travis and barfed on Principal Wiggins.บอสแมน บ็อบ คอร์เมียร์ หันไปมอง บิล ทราวิส แว๊บนึง แล้วอ้วก รดอาจารย์ใหญ่วิกกินส์ Stand by Me (1986)
Principal Wiggins barfed on the lumberjack that was sitting next to him.อาจารย์ใหญ่วิกกินส์ก็อ้วก รดช่างเลื่อยไม้ ที่นั่งติดอยู่กับเขา Stand by Me (1986)
It's bigger than the principal's office.เขาบอกว่าผมเขียนถึงพ่อแม่ไต้ Big (1988)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
principalAmong those present was our principal.
principalA new principal is administering the school.
principalChicago is the principal city of the Middle West.
principalHe dislikes the principal.
principalHe has just become a principal.
principalHe is the principal of the high school.
principalHe said that their principal would go there the next day.
principalI bet he is our principal.
principalI felt ill at ease in the presence of the principal.
principalI have lost both principal and interest.
principalI met the principal himself.
principalI spoke to the principal himself.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาจารย์ใหญ่[N] headmaster, See also: principal, Syn. ครูใหญ่, Count unit: คน
ประธาน[ADJ] principal, See also: main, chief, Syn. สำคัญ, Thai definition: ที่เป็นหลักสำคัญ
ต้นเงิน[N] principal, See also: capital, Syn. เงินต้น, ต้น, Example: ยอดต้นเงินที่เขาปล่อยกู้กินดอกเป็นจำนวนหลายแสนบาท, Thai definition: เงินที่ให้กู้ยืมโดยไม่รวมดอกเบี้ย
โมกข์[N] leader, See also: principal, Syn. หัวหน้า, ประธาน
หลัก[N] principal, See also: main, chief, major, Example: จิตวิเคราะห์หมายถึง วิธีการรักษาที่เน้นวิธีหลักคือการปล่อยให้คนไข้ได้พูดอย่างอิสระ, Thai definition: ส่วนที่สำคัญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ต้นเงิน[n.] (tonngoen) EN: principal   

CMU English Pronouncing Dictionary
PRINCIPAL    P R IH1 N S AH0 P AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
principal    (n) (p r i1 n s @ p l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dachgesims {n}principal cornice [Add to Longdo]
Hauptachse {f} [math.]principal axis [Add to Longdo]
Hauptachsentheorem {n} [math.]principal axis theorem [Add to Longdo]
Hauptaktionär {m}principal shareholder [Add to Longdo]
Hauptanspruch {m}principal claim [Add to Longdo]
Hauptdehnung {f}principal strain [Add to Longdo]
Haupterbe {m}principal heir [Add to Longdo]
Hauptmahlzeit {f}principal meal [Add to Longdo]
Hauptschwingungsformen {pl}principal modes of vibration [Add to Longdo]
Hauptspannung {f}principal stress [Add to Longdo]
Haupttäter {m}principal offender [Add to Longdo]
Hauptthema {n} [mus.]principal theme [Add to Longdo]
Hauptträgheitsmoment {n}principal moment of inertia [Add to Longdo]
Kernstück {n}principal item [Add to Longdo]
Normalspannung {f}principal stress [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Principal \Prin"ci*pal\, n.
   1. A leader, chief, or head; one who takes the lead; one who
    acts independently, or who has controlling authority or
    influence; as, the principal of a faction, a school, a
    firm, etc.; -- distinguished from a {subordinate},
    {abettor}, {auxiliary}, or {assistant}.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence: (Law)
    (a) The chief actor in a crime, or an abettor who is
      present at it, -- as distinguished from an accessory.
    (b) A chief obligor, promisor, or debtor, -- as
      distinguished from a surety.
    (c) One who employs another to act for him, -- as
      distinguished from an agent. --Wharton. --Bouvier.
      --Burrill.
      [1913 Webster]
 
   3. A thing of chief or prime importance; something
    fundamental or especially conspicuous. Specifically:
    (a) (Com.) A capital sum of money, placed out at interest,
      due as a debt or used as a fund; -- so called in
      distinction from interest or profit.
    (b) (Arch. & Engin.) The construction which gives shape
      and strength to a roof, -- generally a truss of timber
      or iron, but there are roofs with stone principals.
      Also, loosely, the most important member of a piece of
      framing.
    (c) (Mus.) In English organs the chief open metallic stop,
      an octave above the open diapason. On the manual it is
      four feet long, on the pedal eight feet. In Germany
      this term corresponds to the English open diapason.
    (d) (O. Eng. Law) A heirloom; a mortuary. --Cowell.
    (e) pl. The first two long feathers of a hawk's wing.
      --Spenser. --J. H. Walsh.
    (f) One of turrets or pinnacles of waxwork and tapers with
      which the posts and center of a funeral hearse were
      formerly crowned. --Oxf. Gloss.
    (g) A principal or essential point or rule; a principle.
      [Obs.]
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Principal \Prin"ci*pal\, a. [F., from L. principalis. See
   {Prince}.]
   1. Highest in rank, authority, character, importance, or
    degree; most considerable or important; chief; main; as,
    the principal officers of a Government; the principal men
    of a state; the principal productions of a country; the
    principal arguments in a case.
    [1913 Webster]
 
       Wisdom is the principal thing.    --Prov. iv. 7.
    [1913 Webster]
 
   2. Of or pertaining to a prince; princely. [A Latinism]
    [Obs.] --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   {Principal axis}. See {Axis of a curve}, under {Axis}.
 
   {Principal axes of a quadric} (Geom.), three lines in which
    the principal planes of the solid intersect two and two,
    as in an ellipsoid.
 
   {Principal challenge}. (Law) See under {Challenge}.
 
   {Principal plane}. See {Plane of projection}
    (a), under {Plane}.
 
   {Principal of a quadric} (Geom.), three planes each of which
    is at right angles to the other two, and bisects all
    chords of the quadric perpendicular to the plane, as in an
    ellipsoid.
 
   {Principal point} (Persp.), the projection of the point of
    sight upon the plane of projection.
 
   {Principal ray} (Persp.), the line drawn through the point of
    sight perpendicular to the perspective plane.
 
   {Principal section} (Crystallog.), a plane passing through
    the optical axis of a crystal.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 principal
   adj 1: most important element; "the chief aim of living"; "the
       main doors were of solid glass"; "the principal rivers of
       America"; "the principal example"; "policemen were
       primary targets"; "the master bedroom"; "a master switch"
       [syn: {chief(a)}, {main(a)}, {primary(a)},
       {principal(a)}, {master(a)}]
   n 1: the original amount of a debt on which interest is
      calculated
   2: the educator who has executive authority for a school; "she
     sent unruly pupils to see the principal" [syn: {principal},
     {school principal}, {head teacher}, {head}]
   3: an actor who plays a principal role [syn: {star},
     {principal}, {lead}]
   4: capital as contrasted with the income derived from it [syn:
     {principal}, {corpus}, {principal sum}]
   5: (criminal law) any person involved in a criminal offense,
     regardless of whether the person profits from such
     involvement
   6: the major party to a financial transaction at a stock
     exchange; buys and sells for his own account [syn:
     {principal}, {dealer}]

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 principal
   most important
   main; predominant; principal
   chief; main; major; principal
 

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 principal
   firm in one's principle; firm in one's principles
   chief; main; major; principal
   chief; boss
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 principal [prɛ̃sipal]
   most important
   main; predominant; principal
   chief; main; major; principal
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top