Search result for

-power-

(77 entries)
(0.0128 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: power, *power*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
power[N] พลังงาน, See also: พลังงานกล, Syn. potential, dynamism
power[N] พลัง, See also: กำลัง, แรง, Syn. energy, vigor
power[N] อำนาจ, See also: อานุภาพ, อิทธิพล, Syn. authority, jurisdiction, Ant. powerlessness, subservience
power[N] ความสามารถ, See also: ประสิทธิภาพ, สมรรถนะ, Syn. capability, ability
power[N] ผู้มีอำนาจ, See also: ผู้มีอิทธิพล, ผู้ทรงอำนาจ, Syn. boss, the higher-ups
power[N] ประเทศมหาอำนาจ
power[N] เลขยกกำลัง, See also: เลขชี้กำลัง
power[VT] เติมพลัง, See also: เพิ่มพลัง, ทำให้ทำงาน, ให้พลังงาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
power(เพา'เออะ) n. อำนาจ,กำลัง,แรง,ความสามารถ,สมรรถภาพ, (ประเทศ) มหาอำนาจ,คนที่มีอำนาจ,เอกสารมอบอำนาจ,ผู้มีอำนาจ,ผู้มีอิทธพล,กำลังทางทหาร,สิ่งศักดิ์สิทธิ์,

English-Thai: Nontri Dictionary
power(n) กำลัง,อำนาจ,ความสามารถ,อานุภาพ,สมรรถภาพ,ประเทศมหาอำนาจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
powerอำนาจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
powerกำลัง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
powerอำนาจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
power๑. กำลัง๒. เลขยกกำลัง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
power๑. กำลัง ๒. เลขยกกำลัง, ๑. กำลัง ๒. เลขยกกำลัง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
powerเลขยกกำลัง, จำนวนจริงที่เขียนอยู่ในรูป xn โดยที่ x เป็นจำนวนจริงใด ๆ ที่ไม่เท่ากับศูนย์ และ n เป็นจำนวนนับใด ๆ ในบางครั้งใช้ในความหมายเดียวกับเลขชี้กำลัง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
powerกำลัง, งานที่ทำได้ในหนึ่งหน่วยเวลา  มีหน่วยเป็นวัตต์ เช่น มอเตรอ์มีกำลัง 1 H.P. หรือ 746 วัตต์  สามารถทำงานได้ 746 จูลต่อวินาที(วัตต์) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Lily, I'm a powerful man, and that makes me and those around me a target, and it is my job to protect this family from anything that can be used against us.ลิลี่ ผมเป็นคนที่มีอำนาจนะ และมันทำให้ผมเป็นเป้าสายตาของผู้คนที่รายรอบผม และมันก็เป็นหน้าที่ที่ผมต้องปกป้องครบครัว The Serena Also Rises (2008)
Jealousy is a powerful emotion.หึงหวงเป็นอารมณ์ที่ทรงพลัง The Ex-Files (2008)
Hope the power comes back on soon.หวังว่าไฟฟ้าคงกลับมาในอีกไม่นาน The Dark Night (2008)
I'm sure the power will be back in a minute.ฉันมั่นใจว่าอีกไม่นานไฟฟ้าจะกลับมา The Dark Night (2008)
I'm sure the power will be back on in a second.ฉันมันใจว่า อีกไม่นานไฟฟ้าจะกลับมา The Dark Night (2008)
So you use my friends for some power playคุณเลยใช้เพื่อนผมเป็นเครื่องมือ ในแสดงอำนาจของคุณเหรอ? The Dark Night (2008)
Mmm. forces much more powerful than us.อืมมม อิทธพลเหรอ มีพลังมากมายเหนือกว่าเรา Never Been Marcused (2008)
I think we overestimated our powers of restraint... or, uh, I-I-I did, at least.ผมคิดว่าเราประเมิณพลังของความยับยั้งชั่งใจเรามากเกินไป เอ่ออออ สุดท้าย ผม ผมก็ทำมัน Never Been Marcused (2008)
Won over 10 billion yen in a lottery called Powerballถูกรางวัล 10 ล้านเยนจากล๊อตเตอรี่ที่เรียกว่าพาวเวอร์บอล The Man Who Won 320 Million Yen in Lotto 6 (2008)
No, Stop. You're My Power Animal.หยุดนะ เธอเป็นสัตว์ทรงพลังของฉัน The Manhattan Project (2008)
Yes, I'm Sure. My Power Animal Is Sitting In The Window.ใช่ พลังแห่งนกของฉันอยู่ที่หน้าต่าง The Manhattan Project (2008)
Stupid Power Animal.สัตว์ทรงพลังโง่ๆ The Manhattan Project (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
powerA bloody contest for power.
powerAbridge the king's power.
powerAccepting the other's norms is submitting to the other's power.
powerA high forehead is indicative of great mental power.
powerA nation need not necessarily be powerful to be great.
powerA power failure contributed to the confusion in the hall.
powerAs long as there are sovereign nations possessing great power, war is inevitable.
powerA steam engine transforms heat into power.
powerAstonishment deprived me of my power of speech.
powerBy the power of fancy, we can travel through space.
powerCling to power.
powerFear of pollution discouraged people from building homes near power plants.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศักดา[N] power, See also: vigor, force, mightiness, Syn. อำนาจ, แรง, พลัง, ศักดิ์
ศักดิ์[N] prestige, See also: power
ศักดิ์[N] power, See also: mighty, authority, Syn. อำนาจ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อานุภาพ[N] power, Syn. อานุภาวะ, อำนาจ, ฤทธิ์เดช, ความยิ่งใหญ่, Example: ปืนใหญ่ของเยอรมันเป็นปืนใหญ่ที่มีอานุภาพสูง
เขี้ยวเล็บ[N] abilities, See also: power, Syn. กำลัง, อำนาจ, ความเก่ง, Example: เขาซ่อนเขี้ยวเล็บไว้ภายใน ยากที่จะเดาได้, Thai definition: ความสามารถหรือความเก่งกาจ
พลัง[N] power, See also: strength, force, might, Syn. อำนาจ, ประสิทธิภาพ, ศักยภาพ, สมรรถนะ, Example: รัฐบาลต้องสร้างพลังชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อให้เขาได้สร้างการศึกษาของเขาเอง
พิษสง[N] power, See also: harmful effect, capacity to do harm, Example: กำปั้นของเขาไม่มีพิษสงอะไรหรอกไม่ต้องไปกลัว, Thai definition: ความเก่งกล้า, ความร้ายกาจ, Notes: (ปาก)
ภาม[N] power, Syn. เดช, อำนาจ, พลัง, Notes: (สันสกฤต)
เรี่ยว[N] power, See also: strength, force, energy, Example: การกินน้ำตาล หรือน้ำหวาน ก็เพื่อจะให้มีเรี่ยวมีแรงขึ้นมาอย่างรวดเร็ว, Thai definition: แรง, กำลัง
ฤทธิ์เดช[N] power, See also: might, force, power

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พลังวังชา[n.] (phalang wangchā) EN: power   
ฤทธิ์เดช[n.] (ritdēt) EN: power   
ยกกำลัง[n.] (yok kamlang) EN: power   FR: puissance [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
POWER    P AW1 ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
power    (v) (p au1 @ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschaltvorgang {m}power down [Add to Longdo]
Abtriebsseite {f}power takeoff side; output end [Add to Longdo]
An-/Aus-Schalter {m}power button [Add to Longdo]
Antriebskopf {m}power head [Add to Longdo]
Antriebsstrang {m} [techn.]power train [Add to Longdo]
Arbeitsturbine {f}power turbine [Add to Longdo]
Ausgangsleistung {f}power output [Add to Longdo]
Ausschalten {n}power down [Add to Longdo]
Baustrom {m} [constr.]power consumed on a construction site [Add to Longdo]
Belastbarkeit {f} [electr.]power rating [Add to Longdo]
Beobachtungsgabe {f}power of observation [Add to Longdo]
Bevollmächtigung {f}power of attorney [Add to Longdo]
Eingangsleistung {f}power input [Add to Longdo]
Einschalten {n}power up [Add to Longdo]
Elektrizitätswerk {n}power station [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
权能[quán néng, ㄑㄩㄢˊ ㄋㄥˊ, / ] power [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Accumulation \Ac*cu`mu*la"tion\, n. [L. accumulatio; cf. F.
   accumulation.]
   1. The act of accumulating, the state of being accumulated,
    or that which is accumulated; as, an accumulation of
    earth, of sand, of evils, of wealth, of honors.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) The concurrence of several titles to the same proof.
    [1913 Webster]
 
   {Accumulation of energy} or {power}, the storing of energy by
    means of weights lifted or masses put in motion;
    electricity stored.
 
   {An accumulation of degrees} (Eng. Univ.), the taking of
    several together, or at smaller intervals than usual or
    than is allowed by the rules.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Power \Pow"er\, n. (Zool.)
   Same as {Poor}, the fish.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Power \Pow"er\, n. [OE. pouer, poer, OF. poeir, pooir, F.
   pouvoir, n. & v., fr. LL. potere, for L. posse, potesse, to
   be able, to have power. See {Possible}, {Potent}, and cf.
   {Posse comitatus}.]
   1. Ability to act, regarded as latent or inherent; the
    faculty of doing or performing something; capacity for
    action or performance; capability of producing an effect,
    whether physical or moral: potency; might; as, a man of
    great power; the power of capillary attraction; money
    gives power. "One next himself in power, and next in
    crime." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Ability, regarded as put forth or exerted; strength,
    force, or energy in action; as, the power of steam in
    moving an engine; the power of truth, or of argument, in
    producing conviction; the power of enthusiasm. "The power
    of fancy." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Capacity of undergoing or suffering; fitness to be acted
    upon; susceptibility; -- called also {passive power}; as,
    great power of endurance.
    [1913 Webster]
 
       Power, then, is active and passive; faculty is
       active power or capacity; capacity is passive power.
                          --Sir W.
                          Hamilton.
    [1913 Webster]
 
   4. The exercise of a faculty; the employment of strength; the
    exercise of any kind of control; influence; dominion;
    sway; command; government.
    [1913 Webster]
 
       Power is no blessing in itself but when it is
       employed to protect the innocent.   --Swift.
    [1913 Webster]
 
   5. The agent exercising an ability to act; an individual
    invested with authority; an institution, or government,
    which exercises control; as, the great powers of Europe;
    hence, often, a superhuman agent; a spirit; a divinity.
    "The powers of darkness." --Milton.
    [1913 Webster]
 
       And the powers of the heavens shall be shaken.
                          --Matt. xxiv.
                          29.
    [1913 Webster]
 
   6. A military or naval force; an army or navy; a great host.
    --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       Never such a power . . .
       Was levied in the body of a land.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. A large quantity; a great number; as, a power o? good
    things. [Colloq.] --Richardson.
    [1913 Webster]
 
   8. (Mech.)
    (a) The rate at which mechanical energy is exerted or
      mechanical work performed, as by an engine or other
      machine, or an animal, working continuously; as, an
      engine of twenty horse power.
      [1913 Webster]
 
   Note: The English unit of power used most commonly is the
      horse power. See {Horse power}.
      [1913 Webster]
    (b) A mechanical agent; that from which useful mechanical
      energy is derived; as, water power; steam power; hand
      power, etc.
    (c) Applied force; force producing motion or pressure; as,
      the power applied at one and of a lever to lift a
      weight at the other end.
      [1913 Webster]
 
   Note: This use in mechanics, of power as a synonym for force,
      is improper and is becoming obsolete.
      [1913 Webster]
    (d) A machine acted upon by an animal, and serving as a
      motor to drive other machinery; as, a dog power.
      [1913 Webster]
 
   Note: Power is used adjectively, denoting, driven, or adapted
      to be driven, by machinery, and not actuated directly
      by the hand or foot; as, a power lathe; a power loom; a
      power press.
      [1913 Webster]
 
   9. (Math.) The product arising from the multiplication of a
    number into itself; as, a square is the second power, and
    a cube is third power, of a number.
    [1913 Webster]
 
   10. (Metaph.) Mental or moral ability to act; one of the
     faculties which are possessed by the mind or soul; as,
     the power of thinking, reasoning, judging, willing,
     fearing, hoping, etc. --I. Watts.
     [1913 Webster]
 
        The guiltiness of my mind, the sudden surprise of
        my powers, drove the grossness . . . into a
        received belief.           --Shak.
     [1913 Webster]
 
   11. (Optics) The degree to which a lens, mirror, or any
     optical instrument, magnifies; in the telescope, and
     usually in the microscope, the number of times it
     multiplies, or augments, the apparent diameter of an
     object; sometimes, in microscopes, the number of times it
     multiplies the apparent surface.
     [1913 Webster]
 
   12. (Law) An authority enabling a person to dispose of an
     interest vested either in himself or in another person;
     ownership by appointment. --Wharton.
     [1913 Webster]
 
   13. Hence, vested authority to act in a given case; as, the
     business was referred to a committee with power.
     [1913 Webster]
 
   Note: Power may be predicated of inanimate agents, like the
      winds and waves, electricity and magnetism,
      gravitation, etc., or of animal and intelligent beings;
      and when predicated of these beings, it may indicate
      physical, mental, or moral ability or capacity.
      [1913 Webster]
 
   {Mechanical powers}. See under {Mechanical}.
 
   {Power loom}, or {Power press}. See Def. 8
     (d), note.
 
   {Power of attorney}. See under {Attorney}.
 
   {Power of a point} (relative to a given curve) (Geom.), the
    result of substituting the coordinates of any point in
    that expression which being put equal to zero forms the
    equation of the curve; as, x^{2} + y^{2} - 100 is the
    power of the point x, y, relative to the circle x^{2} +
    y^{2} - 100 = 0.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 power
   n 1: possession of controlling influence; "the deterrent power
      of nuclear weapons"; "the power of his love saved her";
      "his powerfulness was concealed by a gentle facade" [syn:
      {power}, {powerfulness}] [ant: {impotence}, {impotency},
      {powerlessness}]
   2: (physics) the rate of doing work; measured in watts (=
     joules/second)
   3: possession of the qualities (especially mental qualities)
     required to do something or get something done; "danger
     heightened his powers of discrimination" [syn: {ability},
     {power}] [ant: {inability}]
   4: (of a government or government official) holding an office
     means being in power; "being in office already gives a
     candidate a great advantage"; "during his first year in
     office"; "during his first year in power"; "the power of the
     president" [syn: {office}, {power}]
   5: one possessing or exercising power or influence or authority;
     "the mysterious presence of an evil power"; "may the force be
     with you"; "the forces of evil" [syn: {power}, {force}]
   6: a mathematical notation indicating the number of times a
     quantity is multiplied by itself [syn: {exponent}, {power},
     {index}]
   7: physical strength [syn: {might}, {mightiness}, {power}]
   8: a state powerful enough to influence events throughout the
     world [syn: {world power}, {major power}, {great power},
     {power}, {superpower}]
   9: a very wealthy or powerful businessman; "an oil baron" [syn:
     {baron}, {big businessman}, {business leader}, {king},
     {magnate}, {mogul}, {power}, {top executive}, {tycoon}]
   v 1: supply the force or power for the functioning of; "The
      gasoline powers the engines"

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 POWER
     Power Optimization With Enhanced RISC [chip] (IBM, Apple,
 Motorola)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top