Search result for

-post-

(88 entries)
(1.3344 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: post, *post*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
post[PRF] ด้านหลัง, See also: ภายหลัง
post[N] เสา, See also: เสาปัก, Syn. pillar, stake, stud
post[N] เสาประตู (กีฬา), Syn. doorpost
post[VT] แจ้ง, See also: บันทึกลงในบัญชี
post[VT] ประกาศ
post[N] ที่มั่น, See also: กองกำลังรักษาการณ์, ฐาน
post[N] สถานี, See also: สถานที่ทำงาน
post[N] ตำแหน่ง, See also: ตำแหน่งการงาน, หน้าที่, Syn. appointment, assighment
post[VT] จัดให้ทำงาน
post[VT] จัดกำลัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
post(โพสทฺ) n. เสา,หลัก,ตำแหน่ง,หน้าที่,ที่มั่น,การไปรษณีย์,ไปรษณียภัณฑ์,เที่ยวเมล์,ที่ทำการไปรษณีย์,vt. ปิดประกาศ,ประกาศ,ประจาน,จัดกำลัง,แต่งตั้งให้ประจำตำแหน่ง vt. ใส่จดหมายลงในตู้ไปรษณีย์,ส่งจดหมาย,ย้าย,แจ้ง. vi. ขี่ม้าเร็ว,เดินทางอย่างรวดเร็ว. adv. รีบเร่ง,โดยทางไปรษณีย์,โพสต์ <คำอ่าน>ย่อมาจาก power-on self-test เป็นแบตเตอรี่ตัวหนึ่งในพีซี ที่จะทำหน้าที่ทันทีที่เมื่อมีการเปิดสวิตช์เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยทำการตรวจสอบขั้นต้นให้ว่า อุปกรณ์ ทุกชิ้นทำงานได้ตามปกติหรือไม่ หากมีส่วนใดไม่ปกติ ก็จะแสดงข้อความระบุความ ผิดพลาด (error message) ให้บนจอภาพ และจะรอจนกว่าจะมีการสั่งอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือมีการแก้ไข เสร็จแล้วจึงจะทำงานต่อ

English-Thai: Nontri Dictionary
post(vt) วางกำลัง,ประจำตำแหน่ง,ส่งทางไปรษณีย์,ปิดประกาศ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
postประกาศ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
postหลัก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
postประกาศ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
post๑. ไปรษณีย์๒. ตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
post๑. ปิดประกาศ๒. ไปรษณีย์๓. ตำแหน่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Getting "gossip girl" to post that bogus report.ที่จะให้กอสซิบเกิลร์ ลงข้อความนั่น There Might be Blood (2008)
You're a post-Corneal transplant math teacher.คุณเป็นครูคณิตศาสตร์หลังจากปลูกถ่ายแก้วตา Not Cancer (2008)
Could be post concussion syndrome.อาจเป็นอาการหลังการกระแทก Joy (2008)
There's no real pregnancy, so there's no stranded dopamine receptors, so there's no postpartum depression.มันไม่มีการอุ้มท้อง ดังนั้นมันไม่มีสายสัมพันธุ์\ และการรับสารจากสมองจริงๆ ดังนั้นมันไม่มีความกดดันหลังคลอด Joy (2008)
He probably has post traumatic stress disorder.เขาอาจมีผลกระทบหลังการบาดเจ็บ มีความเครียดที่ควบคุมไม่ได้ The Itch (2008)
Chase would put him under at the house, we'd take him to the hospital, open him up, do our thing, then slip him back into his room for the post-op without him ever finding out that we tricked him.เชสจะทำให้เขาแย่ลงที่บ้าน เราก็เอาเขาไปโรงพยาบาล เปิดท้องเขา แล้วทำหน้าที่เรา The Itch (2008)
Until he catches a post-surgical infection in his dirty apartment and finds out we tricked him and winds up owning the hospital.จนกระทั่งเขาได้รับเชื้อและมีการติดเชื้อหลังการผ่าตัด ในห้องที่สกปรกของเขา และพบว่าเรามีลูกเล่นกับเขา และมันจะเปิดเผยตัวเอง โรงพยาบาล The Itch (2008)
I don't care where he gets the post-op,ฉันไม่สนใจว่าเขาจะอยู่ที่ไหนหลังผ่าตัด The Itch (2008)
Nothing in the anterior or posterior cerebral arteries.ไม่มีในส่วนหน้า หรือส่วนหลัง ของเส้นเลือดซีลีบรัม Emancipation (2008)
It's post-Herpetic neuralgia.มันเป็นอาการหลังจากเชื้อเริมโจมตีระบบประสาท Last Resort (2008)
Marcel is going to humiliate us and i don't want it posted on the internet and please stop tagging me!ดัดผมเป็นไปลูบคมเราและ \ Ni ไม่ต้องการโพสต์บนอินเทอร์เน็ต และโปรดหยุดการติดแท็กฉัน! Gas Pills (2008)
You're suffering for post-partum depressionคุณทุกข์สำหรับหลัง partum ดีเปรสชัน Gas Pills (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
postThe ambassador will be recalled from his present post soon.
postThe committee met and discussed whom to appoint to the post.
postMr Frost is eligible for the post.
postI have just been to the post office.
postAn important post was given Tom.
postThere is a post office in front of my house.
postThe postmortem showed that she had been strangled.
postThe director became really anxious at this second postponement.
postI must postpone going to the dentist.
postI saw your name and posts in an English forum and took the liberty of reading your profile.
postGo along this street and you'll come to the post of office on the left.
postWe must select a suitable person for any post.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตำแหน่งหน้าที่[N] post, See also: position, rank, Syn. ตำแหน่งงาน, Example: เขามีตำแหน่งหน้าที่สูงกว่าแต่ก่อนมาก ฉันไม่กล้าไปพบเขาหรอก, Thai definition: ฐานะทางหน้าที่การงานที่ต้องรับผิดชอบ
ไปรษณีย์[N] post, See also: mail, Example: เขาไปส่งธนาณัติที่ไปรษณีย์, Count unit: แห่ง, Thai definition: วิธีการส่งหนังสือและหีบห่อสิ่งของโดยมีองค์การที่ตั้งขึ้นเป็นเจ้าหน้าที่รับส่ง
สดมภ์[N] post, See also: pillar, Syn. เสา, หลัก, Count unit: ต้น, เสา

CMU English Pronouncing Dictionary
POST    P OW1 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
post    (v) (p ou1 s t)

German-Thai: Longdo Dictionary
Post(n) |die, pl. Posten| ไปรษณีย์, ที่ทำการไปรษณีย์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Graduiertenkolleg {n}post graduate programme [Add to Longdo]
Kartengruß {m}post card [Add to Longdo]
Pfostenstandspur {f}post shadow; post-pit [Add to Longdo]
Pfostenverkeilung {f}post packing [Add to Longdo]
Pfosten-Riegelkonstruktion {f}post and mullion construction [Add to Longdo]
Post {f} | Post versenden | mit der Post; durch die Post | mit getrennter Postmail | to mail | by mail | under separate cover [Add to Longdo]
Post {f}mailing [Add to Longdo]
Postamt {n}post office [Add to Longdo]
Postanweisung {f}money order [Add to Longdo]
Postanschrift {f}; Postadresse {f}postal address; post address; mailing address [Am.] [Add to Longdo]
Postauftrag {m}postal order [Add to Longdo]
Postausgangsbuch {n}outgoing post book [Add to Longdo]
Postbeamte {m,f}; Postbeamtin {f}post office clerk; postal work; postal clerk [Am.] [Add to Longdo]
Postbetrug {m}mail fraud [Add to Longdo]
Postcheck {m}postal cheque [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gǒng, ㄍㄨㄥˇ, ] post [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
表示指定[ひょうじしてい, hyoujishitei] post [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ゆう, yuu] POST [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (23 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sheth \Sheth\, n.
   The part of a plow which projects downward beneath the beam,
   for holding the share and other working parts; -- also called
   {standard}, or {post}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Post- \Post-\ (p[=o]st). [L. post behind, after; cf. Skr.
   pa[,c]c[=a]behind, afterwards.]
   A prefix signifying behind, back, after; as, postcommissure,
   postdot, postscript.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Post \Post\, a. [F. aposter to place in a post or position,
   generally for a bad purpose.]
   Hired to do what is wrong; suborned. [Obs.] --Sir E. Sandys.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Post \Post\, n. [AS., fr. L. postis, akin to ponere, positum, to
   place. See {Position}, and cf. 4th {Post}.]
   1. A piece of timber, metal, or other solid substance, fixed,
    or to be fixed, firmly in an upright position, especially
    when intended as a stay or support to something else; a
    pillar; as, a hitching post; a fence post; the posts of a
    house.
    [1913 Webster]
 
       They shall take of the blood, and strike it on the
       two side posts and on the upper doorpost of the
       houses.                --Ex. xii. 7.
    [1913 Webster]
 
       Then by main force pulled up, and on his shoulders
       bore,
       The gates of Azza, post and massy bar. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Unto his order he was a noble post.  --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   Note: Post, in the sense of an upright timber or strut, is
      used in composition, in such words as king-post,
      queen-post, crown-post, gatepost, etc.
      [1913 Webster]
 
   2. The doorpost of a victualer's shop or inn, on which were
    chalked the scores of customers; hence, a score; a debt.
    [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       When God sends coin
       I will discharge your post.      --S. Rowlands.
    [1913 Webster]
 
   {From pillar to post}. See under {Pillar}.
 
   {Knight of the post}. See under {Knight}.
 
   {Post hanger} (Mach.), a bearing for a revolving shaft,
    adapted to be fastened to a post.
 
   {Post hole}, a hole in the ground to set the foot of a post
    in.
 
   {Post mill}, a form of windmill so constructed that the whole
    fabric rests on a vertical axis firmly fastened to the
    ground, and capable of being turned as the direction of
    the wind varies.
 
   {Post and stall} (Coal Mining), a mode of working in which
    pillars of coal are left to support the roof of the mine.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Post \Post\, n. [F. poste, LL. posta station, post (where horses
   were kept), properly, a fixed or set place, fem. fr. L.
   positus placed, p. p. of ponere. See {Position}, and cf.
   {Post} a pillar.]
   1. The place at which anything is stopped, placed, or fixed;
    a station. Specifically:
    (a) A station, or one of a series of stations, established
      for the refreshment and accommodation of travelers on
      some recognized route; as, a stage or railway post.
    (b) A military station; the place at which a soldier or a
      body of troops is stationed; also, the troops at such
      a station.
    (c) The piece of ground to which a sentinel's walk is
      limited.
      [1913 Webster]
 
   2. A messenger who goes from station; an express; especially,
    one who is employed by the government to carry letters and
    parcels regularly from one place to another; a letter
    carrier; a postman.
    [1913 Webster]
 
       In certain places there be always fresh posts, to
       carry that further which is brought unto them by the
       other.                --Abp. Abbot.
    [1913 Webster]
 
       I fear my Julia would not deign my lines,
       Receiving them from such a worthless post. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. An established conveyance for letters from one place or
    station to another; especially, the governmental system in
    any country for carrying and distributing letters and
    parcels; the post office; the mail; hence, the carriage by
    which the mail is transported.
    [1913 Webster]
 
       I send you the fair copy of the poem on dullness,
       which I should not care to hazard by the common
       post.                 --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. Haste or speed, like that of a messenger or mail carrier.
    [Obs.] "In post he came." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. One who has charge of a station, especially of a postal
    station. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He held office of postmaster, or, as it was then
       called, post, for several years.   --Palfrey.
    [1913 Webster]
 
   6. A station, office, or position of service, trust, or
    emolument; as, the post of duty; the post of danger.
    [1913 Webster]
 
       The post of honor is a private station. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   7. A size of printing and writing paper. See the Table under
    {Paper}.
    [1913 Webster]
 
   {Post and pair}, an old game at cards, in which each player a
    hand of three cards. --B. Jonson.
 
   {Post bag}, a mail bag.
 
   {Post bill}, a bill of letters mailed by a postmaster.
 
   {Post chaise}, or {Post coach}, a carriage usually with four
    wheels, for the conveyance of travelers who travel post.
    
 
   {Post day}, a day on which the mall arrives or departs.
 
   {Post hackney}, a hired post horse. --Sir H. Wotton.
 
   {Post horn}, a horn, or trumpet, carried and blown by a
    carrier of the public mail, or by a coachman.
 
   {Post horse}, a horse stationed, intended, or used for the
    post.
 
   {Post hour}, hour for posting letters. --Dickens.
 
   {Post office}.
    (a) An office under governmental superintendence, where
      letters, papers, and other mailable matter, are
      received and distributed; a place appointed for
      attending to all business connected with the mail.
    (b) The governmental system for forwarding mail matter.
 
   {Postoffice order}. See {Money order}, under {Money}.
 
   {Post road}, or {Post route}, a road or way over which the
    mail is carried.
 
   {Post town}.
    (a) A town in which post horses are kept.
    (b) A town in which a post office is established by law.
      
 
   {To ride post}, to ride, as a carrier of dispatches, from
    place to place; hence, to ride rapidly, with as little
    delay as possible.
 
   {To travel post}, to travel, as a post does, by relays of
    horses, or by keeping one carriage to which fresh horses
    are attached at each stopping place.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Post \Post\, v. t. [imp. & p. p. {Posted}; p. pr. & vb. n.
   {Posting}.]
   1. To attach to a post, a wall, or other usual place of
    affixing public notices; to placard; as, to post a notice;
    to post playbills.
    [1913 Webster]
 
   Note: Formerly, a large post was erected before the sheriff's
      office, or in some public place, upon which legal
      notices were displayed. This way of advertisement has
      not entirely gone of use.
      [1913 Webster]
 
   2. To hold up to public blame or reproach; to advertise
    opprobriously; to denounce by public proclamation; as, to
    post one for cowardice.
    [1913 Webster]
 
       On pain of being posted to your sorrow
       Fail not, at four, to meet me.    --Granville.
    [1913 Webster]
 
   3. To enter (a name) on a list, as for service, promotion, or
    the like.
    [1913 Webster]
 
   4. To assign to a station; to set; to place; as, to post a
    sentinel. "It might be to obtain a ship for a lieutenant,
    . . . or to get him posted." --De Quincey.
    [1913 Webster]
 
   5. (Bookkeeping) To carry, as an account, from the journal to
    the ledger; as, to post an account; to transfer, as
    accounts, to the ledger.
    [1913 Webster]
 
       You have not posted your books these ten years.
                          --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
   6. To place in the care of the post; to mail; as, to post a
    letter.
    [1913 Webster]
 
   7. To inform; to give the news to; to make (one) acquainted
    with the details of a subject; -- often with up.
    [1913 Webster]
 
       Thoroughly posted up in the politics and literature
       of the day.              --Lond. Sat.
                          Rev.
    [1913 Webster]
 
   {To post off}, to put off; to delay. [Obs.] "Why did I,
    venturously, post off so great a business?" --Baxter.
 
   {To post over}, to hurry over. [Obs.] --Fuller.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Post \Post\, v. i. [Cf. OF. poster. See 4th {Post}.]
   1. To travel with post horses; figuratively, to travel in
    haste. "Post seedily to my lord your husband." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       And post o'er land and ocean without rest. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. (Man.) To rise and sink in the saddle, in accordance with
    the motion of the horse, esp. in trotting. [Eng.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Post \Post\, adv.
   With post horses; hence, in haste; as, to travel post.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 post
   n 1: the position where someone (as a guard or sentry) stands or
      is assigned to stand; "a soldier manned the entrance post";
      "a sentry station" [syn: {post}, {station}]
   2: military installation at which a body of troops is stationed;
     "this military post provides an important source of income
     for the town nearby"; "there is an officer's club on the
     post" [syn: {military post}, {post}]
   3: a job in an organization; "he occupied a post in the
     treasury" [syn: {position}, {post}, {berth}, {office},
     {spot}, {billet}, {place}, {situation}]
   4: an upright consisting of a piece of timber or metal fixed
     firmly in an upright position; "he set a row of posts in the
     ground and strung barbwire between them"
   5: United States aviator who in 1933 made the first solo flight
     around the world (1899-1935) [syn: {Post}, {Wiley Post}]
   6: United States female author who wrote a book and a syndicated
     newspaper column on etiquette (1872-1960) [syn: {Post},
     {Emily Post}, {Emily Price Post}]
   7: United States manufacturer of breakfast cereals and Postum
     (1854-1914) [syn: {Post}, {C. W. Post}, {Charles William
     Post}]
   8: any particular collection of letters or packages that is
     delivered; "your mail is on the table"; "is there any post
     for me?"; "she was opening her post" [syn: {mail}, {post}]
   9: a pole or stake set up to mark something (as the start or end
     of a race track); "a pair of posts marked the goal"; "the
     corner of the lot was indicated by a stake" [syn: {post},
     {stake}]
   10: the system whereby messages are transmitted via the post
     office; "the mail handles billions of items every day"; "he
     works for the United States mail service"; "in England they
     call mail `the post'" [syn: {mail}, {mail service}, {postal
     service}, {post}]
   11: the delivery and collection of letters and packages; "it
     came by the first post"; "if you hurry you'll catch the
     post"
   v 1: affix in a public place or for public notice; "post a
      warning"
   2: publicize with, or as if with, a poster; "I'll post the news
     on the bulletin board"
   3: assign to a post; put into a post; "The newspaper posted him
     in Timbuktu"
   4: assign to a station [syn: {station}, {post}, {send}, {place}]
   5: display, as of records in sports games
   6: enter on a public list
   7: transfer (entries) from one account book to another [syn:
     {post}, {carry}]
   8: ride Western style and bob up and down in the saddle in
     rhythm with a horse's trotting gait
   9: mark with a stake; "stake out the path" [syn: {stake},
     {post}]
   10: place so as to be noticed; "post a sign"; "post a warning at
     the dump" [syn: {post}, {put up}]
   11: cause to be directed or transmitted to another place; "send
     me your latest results"; "I'll mail you the paper when it's
     written" [syn: {mail}, {post}, {send}]
   12: mark or expose as infamous; "She was branded a loose woman"
     [syn: {post}, {brand}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 post
  v.
 
   To send a message to a {mailing list} or {newsgroup}. Distinguished in
   context from mail; one might ask, for example: ?Are you going to post the
   patch or mail it to known users??
 

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 POST
     Power-On Self-Test
     

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 post
   mail; post
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 post
   mail; post
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 post [pɔst]
   pole; post; stanchion; stake
   post
   mail; post
 

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 post
   after; behind
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 fell
 
 1. post, deri, posteki.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 fur
 
 1. (red, ring) kürk, kürk manto
 2. post
 3. kürkle kaplamak
 4. pas veya kir bağlamak (dil)
 5. (mim.) döşeme tahtalannın al tına parça koymak make the fur fly ABD, k dili kavga çıkarmak rub a per son' fur the wrong way sinirine dokun  (mak.), asabını bozmak furry kurk kaplı, kürke benzer
 6. tuylü
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 hide
 
 1. hayvan derisi, post
 2. (k.dili.) insan derisi, cilt
 3. (k.dili.) dayak atmak. (I.) haven't seen hide or hair of him. İzi tozu yok. tan one's hide bir kimseye dayak atmak, köteklemek.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 pelt
 
 1. post, hayvan derisi
 2. deriden yapılmış giysi
 3. insan derisi.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 woolfell
 
 1. post.
 
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 post [pɔst]
   mail
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Post [pɔst] (n) , s.(f )
   mail; mailing; post
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Post... [pɔst]
   postal
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top