หรือคุณหมายถึง poßen?
Search result for

-possen-

(6 entries)
(0.6013 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: possen, *possen*
Possible hiragana form: -ぽっせん-
German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Possen {m} (eines Clowns) | Possen {pl}; Gekasper {n}antic (of a clown) | antics [Add to Longdo]
Possenreißer {m} | Possenreißer {pl}buffoon | buffoons [Add to Longdo]
Possenreißer {m} | Possenreißer {pl}mome | momes [Add to Longdo]
possenhaftfarcical [Add to Longdo]
possenhaft {adv}farcically [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Possen [pɔsən] (n) , pl.
     antic; antics; buffooneries; burlesques; farces; prank
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top