Search result for

-pillar-

(41 entries)
(0.0158 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: pillar, *pillar*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pillar[N] แกนนำสำคัญ
pillar[N] โครงสร้างธรรมชาติที่คล้ายสิ่งปลูกสร้าง
pillar[N] เสาหลัก, See also: เสาหิน, เสารองรับโครงสร้าง, เสาค้ำ, Syn. column, support

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pillar(พิล'ลา) n. เสา,เสาหิน,เสาหลัก,เสาค้ำหลัก,ฐาน,หลักมั่น,ตอม่อ.

English-Thai: Nontri Dictionary
pillar(n) เสา,เสาหิน,ตอม่อ,หลัก,ฐาน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Kuan Zhong of Qi said civility is one of four pillars constituting a nationกวนซ่งแห่งเมืองฉีกล่าวไว้ว่า ขุนนางคือเสาหลักของประเทศ Portrait of a Beauty (2008)
I want you to pop green smoke and come back to those pillars.ผมต้องการให้ปล่ยอครัวสีเขียว และกลับมาที่เสาพวกนั้น Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Follow us to the pillars. We'll take you to Optimus.ตามเราไปที่เสา เราจะพาไปหาออฟติมัส Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Sam, get to the pillars!แซม, ไปที่เสา Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
They're 600 minutes away and they're heading right for the pillars.ตอนนี้อยู่ห่าง 600 เมตร มุ่งไปที่หน่วยสอง Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
That's etched on the Iron Pillar of Delhi.มันถูกแกะสลักอยู่บนเสาเหล็กของเดลี August (2009)
Shoot out the support pillars and this whole place will collapse.ยิงพวกเสาค้ำจุน แล้วทั้งหมดนี่จะถล่มลงมา Legacy of Terror (2009)
We will destroy your four pillars.เราจะทำลายสี่เซนต์โ Ipi. Angels & Demons (2009)
Four pillars. There's your kidnapped cardinals.สี่แสดงเซนต์โ Ipi cardinalii kidnapped. Angels & Demons (2009)
We will destroy your four pillars.เราจะทำลายสี่เซนต์โ Ipi. Angels & Demons (2009)
I'm recommending Jason Pillar.ผมขอแนะนำเจสัน พิลล่า Day 8: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (2010)
There's a Jason Pillar on his way to see you.เจสัน พิลล่า กำลังเดืนไปหาคุณ Day 8: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pillarA large pillar obstructs the view of the lake.
pillarHe leaned against the pillar and gazed at the Statue of Liberty.
pillarThe pillar tilted to the right and fell.
pillarThere pillars hold the stage.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แขนนาง[N] pillar, See also: mainstay, prop of a roof, Example: ภายนอกอุโบสถหัวเสามีแขนนางแกะสลักต่อรับชายคา, Thai definition: ไม้ยันชายคา
สดมภ์[N] post, See also: pillar, Syn. เสา, หลัก, Count unit: ต้น, เสา
เสา[N] pillar, See also: post, pole, column, shaft, Example: บ้านของเขาแทรกอยู่ในแมกไม้สีเขียว เป็นบ้านใต้ถุนสูง มีเสาไม้แดงท่อนกลมเรียงราย, Count unit: ต้น, เสา, Thai definition: ไม้ที่ใช้ตั้งเป็นหลักหรือ หรือเป็นเครื่องรับรองสิ่งอื่น
เสาหลัก[N] pillar, See also: backbone, mainstay, Syn. ที่พึ่ง, เครื่องยึดเหนี่ยว, หลัก, ที่ปรึกษา, Example: เขามีประสบการณ์ทางการเมืองมาอย่างโชกโชน จนมีผู้ยกย่องว่าเป็นเสาหลักของประชาธิปไตย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แขนนาง[n.] (khaēnnāng) EN: pillar   

CMU English Pronouncing Dictionary
PILLAR    P IH1 L ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pillar    (n) (p i1 l @ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pfahlgründung {f}pillar foundation [Add to Longdo]
Säulenreihe {f} [arch.]pillar file [Add to Longdo]
Säulenschwenkkran {m}pillar jib crane [Add to Longdo]
Salzsäule {f}pillar of salt [Add to Longdo]
Ständer {m} | Ständer {pl}pillar | pillars [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhù, ㄓㄨˋ, ] pillar [Add to Longdo]
柱子[zhù zi, ㄓㄨˋ ㄗ˙, ] pillar [Add to Longdo]
柱梁[zhù liáng, ㄓㄨˋ ㄌㄧㄤˊ, / ] pillar [Add to Longdo]
柱石[zhù shí, ㄓㄨˋ ㄕˊ, ] pillar [Add to Longdo]
[yíng, ˊ, ] pillar [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pillar \Pil"lar\, a. (Mach.)
   Having a support in the form of a pillar, instead of legs;
   as, a pillar drill.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pillar \Pil"lar\, n. [OE. pilerF. pilier, LL. pilare, pilarium,
   pilarius, fr. L. pila a pillar. See {Pile} a heap.]
   1. The general and popular term for a firm, upright,
    insulated support for a superstructure; a pier, column, or
    post; also, a column or shaft not supporting a
    superstructure, as one erected for a monument or an
    ornament.
    [1913 Webster]
 
       Jacob set a pillar upon her grave.  --Gen. xxxv.
                          20.
    [1913 Webster]
 
       The place . . . vast and proud,
       Supported by a hundred pillars stood. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Figuratively, that which resembles such a pillar in
    appearance, character, or office; a supporter or mainstay;
    as, the Pillars of Hercules; a pillar of the state. "You
    are a well-deserving pillar." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       By day a cloud, by night a pillar of fire. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. (R. C. Ch.) A portable ornamental column, formerly carried
    before a cardinal, as emblematic of his support to the
    church. [Obs.] --Skelton.
    [1913 Webster]
 
   4. (Man.) The center of the volta, ring, or manege ground,
    around which a horse turns.
    [1913 Webster]
 
   {From pillar to post}, hither and thither; to and fro; from
    one place or predicament to another; backward and forward.
    [Colloq.]
 
   {Pillar saint}. See {Stylite}.
 
   {Pillars of the fauces}. See {Fauces}, 1.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pillar
   n 1: a fundamental principle or practice; "science eroded the
      pillars of superstition"
   2: anything that approximates the shape of a column or tower;
     "the test tube held a column of white powder"; "a tower of
     dust rose above the horizon"; "a thin pillar of smoke
     betrayed their campsite" [syn: {column}, {tower}, {pillar}]
   3: a prominent supporter; "he is a pillar of the community"
     [syn: {pillar}, {mainstay}]
   4: a vertical cylindrical structure standing alone and not
     supporting anything (such as a monument) [syn: {column},
     {pillar}]
   5: (architecture) a tall vertical cylindrical structure standing
     upright and used to support a structure [syn: {column},
     {pillar}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top