Search result for

-physical-

(55 entries)
(0.0248 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: physical, *physical*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
physical[ADJ] เกี่ยวกับร่างกาย, Syn. bodily, corporal, corporeal, Ant. mental, spiritual
physical[ADJ] เกี่ยวกับรูปธรรม, See also: เกี่ยวกับสิ่งที่จับต้องได้, ที่สามารถสัมผัสได้, Syn. material, real
physical[ADJ] เกี่ยวกับธรรมชาติ, See also: เกี่ยวกับกฎของธรรมชาติ, เกี่ยวกับลักษณะตามธรรมชาติของโลก
physical[ADJ] ทางวัตถุ, See also: ืทางกายภาพ, เกี่ยวกับวัตถุ
physical[ADJ] เกี่ยวกับฟิสิกส์, See also: เชิงฟิสิกส์
physical[ADJ] เกี่ยวกับตัณหาราคะ, See also: เกี่ยวกับความปรารถนาทางโลก, เกี่ยวกับกิเลสตัณหา
physical[N] การตรวจร่างกาย (ทางการแพทย์)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
physical(ฟิส'ซิเคิล) adj. เกี่ยวกับร่างกาย,เกี่ยวกับเนื้อหนังมังสา,ทางวัตถุ,โดยรูปร่าง,โดยพละของธรรมชาติ,แท้จริง,แน่แท้,เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ. n. การตรวจร่างกาย., See also: physicalness n., Syn. somatic,carnal

English-Thai: Nontri Dictionary
physical(adj) ทางร่างกาย,กายภาพ,ทางวัตถุ,เกี่ยวกับธรรมชาติ,แท้จริง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
physical๑. -ธรรมชาติ๒. กายภาพ๓. -ร่างกาย, -กาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Physically, she's fine.กายภาพเธอสบายดี Joy (2008)
Like physical pain.เหมือนความบาดเจ็บทางร่างกาย The Itch (2008)
Physical pain is different.เจ็บปวดทางกายมันต่างกัน Dying Changes Everything (2008)
When you got pregnant, he physical stress triggered e.เมื่อคุณตั้งครรภ์ ร่างกายจะตึงเครียดขึ้น e. Nodosum Lleprosum. Dying Changes Everything (2008)
- No need to get physical here.อย่ามีเรื่องที่นี่กันเลย ที่รัก... Baby and I (2008)
One being physically separate, but with a collective consciousness.ร่างกายแยกจากกัน แต่มีจิตดวงเดียว Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
There's nothing physically wrong with you. Opeartion went flawlessly.หัวคุณโล้น ดูดีจัง The Eye (2008)
They understand our vigor and our physicality.พวกเขาเข้าถึงความแข็งแรงและกายภาพของพวกเรา The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Our neighbor, Mrs Van Dam, was a physical therapist.เพื่อนบ้านเรา มิส แวนดัม เป็นนักกายภาพบำบัด The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Captain Jones said that the boy had been through some severe physical changes and asked me to drop in on him to reassure you in your time of motherly concern;สารวัตรโจนส์บอกว่า เด็กคนนี้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายหลายอย่าง และขอให้ผมผ่านมาเช็คเขาหน่อย เพื่อให้คุณสบายใจในฐานะของคนเป็นแม่ Changeling (2008)
They should have physically stopped me! No, no, no.พวกเขาควรหยุดร่างกายผมไว้! Frost/Nixon (2008)
Although he's scared, he's physically sound.ถึงแม้เขาจะตื่นกลัว แต่ปฏิกิริยาทางกายยังสงบมั่นคง Death Note: L Change the World (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
physicalAbout 50 percent of the firms in Japan have acknowledged the necessity of giving their workers longer holidays, and think summer holidays are needed to give their workers both mental and physical refreshment.
physicalA dog is distinct from a cat in physical characteristics.
physicalAn injury occurred during the physical education lesson.
physicalAs long as I am physically able to.
physicalEveryday physical exercise is indispensable to your health.
physicalEveryone should periodically receive a physical examination.
physicalFor a person who is in good physical condition, climbing mountains is a cinch.
physicalGenerally speaking men are physically stronger than women.
physicalHe had to contend against physical suffering.
physicalHe has endured physical and mental pain.
physicalHe is in good physical condition.
physicalHe suits a ballplayer mentally, too, physically, too.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทางกายภาพ[ADJ] physical, Example: สมบัติทางกายภาพของน้ำประปาคือ ไม่มีสี กลิ่น และรส
ทางกาย[ADJ] physical, Syn. ทางร่างกาย, Example: ความต้องการทางร่างกายของมนุษย ์มีอยู่อย่างสม่ำเสมอและตลอดเวลา
เชิงกายภาพ[ADJ] physical, Syn. ในทางกาย, Example: สมองจะควบคุมการทำงานของร่างกายเชิงกายภาพ
กายภาพ[ADJ] physical, Example: วิทยาศาตร์ทางกายภาพ ศึกษาเกี่ยวกับสสารและพลังงาน, Thai definition: เกี่ยวกับสิ่งที่ไม่มีชีวิต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กายภาพ[adj.] (khāiyaphāp) EN: physical   FR: physique
ทางกาย[adj.] (thāng kāi) EN: physical   FR: physique

CMU English Pronouncing Dictionary
PHYSICAL    F IH1 Z IH0 K AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
physical    (j) (f i1 z i k l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgangskontrolle {f}physical exit control [Add to Longdo]
bauliche Anlage {f} | Erhaltung einer baulichen Anlagephysical structure | preservation of physical structure [Add to Longdo]
körperliche Bewegung {f}physical exercise [Add to Longdo]
Block {m} (Platte; Disk)physical record [Add to Longdo]
Körperverletzung {f} | fahrlässige Körperverletzung {f} | schwere Körperverletzung {f} | schwere Körperverletzung {f} | vorsätzliche Körperverletzungphysical injury; bodily injury | physical injury resulting from negligence | grievous bodily harm | mayhem [Am.] | malicious wounding [Add to Longdo]
Leibesübungen {pl}physical exercise [Add to Longdo]
objektiver (subjektiver) Tatbestandphysical (mental) elements of the offence (offense [Am.]) [Add to Longdo]
Zugangskontrolle {f}physical access control [Add to Longdo]
direktleitende Verbindung {f}physical connection [Add to Longdo]
physikalische Größenphysical values [Add to Longdo]
physikalisches Hindernisphysical barrier [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Physical \Phys"ic*al\ (f[i^]z"[i^]*kal), a.
   1. Of or pertaining to nature (as including all created
    existences); in accordance with the laws of nature; also,
    of or relating to natural or material things, or to the
    bodily structure, as opposed to things mental, moral,
    spiritual, or imaginary; material; natural; as, armies and
    navies are the physical force of a nation; the body is the
    physical part of man.
    [1913 Webster]
 
       Labor, in the physical world, is . . . employed in
       putting objects in motion.      --J. S. Mill.
    [1913 Webster]
 
       A society sunk in ignorance, and ruled by mere
       physical force.            --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. Of or pertaining to physics, or natural philosophy;
    treating of, or relating to, the causes and connections of
    natural phenomena; as, physical science; physical laws.
    "Physical philosophy." --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. Perceptible through a bodily or material organization;
    cognizable by the senses; external; as, the physical,
    opposed to chemical, characters of a mineral.
    [1913 Webster]
 
   4. Of or pertaining to physic, or the art of medicine;
    medicinal; curative; healing; also, cathartic; purgative.
    [Obs.] "Physical herbs." --Sir T. North.
    [1913 Webster]
 
       Is Brutus sick? and is it physical
       To walk unbraced, and suck up the humors
       Of the dank morning?         --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Physical astronomy}, that part of astronomy which treats of
    the causes of the celestial motions; specifically, that
    which treats of the motions resulting from universal
    gravitation.
 
   {Physical education}, training of the bodily organs and
    powers with a view to the promotion of health and vigor.
    
 
   {Physical examination} (Med.), an examination of the bodily
    condition of a person.
 
   {Physical geography}. See under {Geography}.
 
   {Physical point}, an indefinitely small portion of matter; a
    point conceived as being without extension, yet having
    physical properties, as weight, inertia, momentum, etc.; a
    material point.
 
   {Physical signs} (Med.), the objective signs of the bodily
    state afforded by a physical examination.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 physical
   adj 1: involving the body as distinguished from the mind or
       spirit; "physical exercise"; "physical suffering"; "was
       sloppy about everything but her physical appearance"
       [ant: {mental}]
   2: relating to the sciences dealing with matter and energy;
     especially physics; "physical sciences"; "physical laws"
   3: having substance or material existence; perceptible to the
     senses; "a physical manifestation"; "surrounded by tangible
     objects"
   4: according with material things or natural laws (other than
     those peculiar to living matter); "a reflex response to
     physical stimuli"
   5: characterized by energetic bodily activity; "a very physical
     dance performance"
   6: impelled by physical force especially against resistance;
     "forcible entry"; "a real cop would get physical"; "strong-
     arm tactics" [syn: {forcible}, {physical}, {strong-arm}]
   7: concerned with material things; "physical properties"; "the
     physical characteristics of the earth"; "the physical size of
     a computer"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top