Search result for

-personal-

(62 entries)
(0.0176 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: personal, *personal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
personal[ADJ] ส่วนตัว, See also: ส่วนบุคคล, เฉพาะบุคคล, เฉพาะตัว, Syn. private, secluded, Ant. public
personal[ADJ] ด้วยตนเอง, See also: โดยตนเอง, Syn. own, peculiar
personal[ADJ] เกี่ยวกับทรัพย์สินส่วนตัว
personal[ADJ] ทางเรือนร่าง, See also: เกี่ยวกับรูปร่างภายนอก, ในด้านร่างกาย, Syn. corporal
personal[N] ข่าวบุคคล (ในหน้าหนังสือพิมพ์), See also: บุคคลในข่าว
personal[ADJ] เกี่ยวกับบุรุษ (ในทางไวยากรณ์)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
personal(เพอ'ซะเนิล) adj. ส่วนตัว,ส่วนบุคคล,เกี่ยวกับบุรุษ (ในไวยากรณ์) ,เกี่ยวกับทรัพย์สินส่วนตัว. n. ข่าวบุคคล (ในหน้าหนังสือพิมพ์) ,บุคคลในข่าว, Syn. individual,private,bodily,carnal

English-Thai: Nontri Dictionary
personal(adj) ส่วนตัว,เฉพาะตัว,ส่วนบุคคล,เฉพาะบุคคล,ด้วยตัวเอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
personalส่วนตัว, ส่วนบุคคล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This, uh, personal invitation to tour yale?บัตรเชิญจาก Yale New Haven Can Wait (2008)
We're pulling scattershot low-res images from the personal cams.เราได้ภาพความละเอียดต่ำ จากกล้องส่วนบุคคลมา Dead Space: Downfall (2008)
Didn't you cover all this personal stuff with dr.คุณไม่ได้รับการดูแลเป็นส่วนตัวจากหมอโฟร์แมน Not Cancer (2008)
You want your own personal p.I.,คุณต้องการนักสืบของคุณเอง Adverse Events (2008)
But stay out of my personal life.แต่ควรจะออกไปจากชีวิตส่วนตัวผม Adverse Events (2008)
More important than any personal relationship.ทั้งหมดสำคัญกว่าความสัมพันธุ์ส่วนตัวทั้งหมด Birthmarks (2008)
House is using you as an excuse to stick his nose in my personal life.เฮ้าส์ใช้เธอเป็นข้ออ้างในการ วุ่นวายกับชีวิตส่วนตัวฉัน Lucky Thirteen (2008)
It's nothing personal.มันไม่ได้เป็นเรื่องส่วนตัว Lucky Thirteen (2008)
It's not good, but I think we've got time for at least one or two comments about my personal life.นั่นไม่ดี แต่ฉันคิดว่ารเาต้องการเวลา ที่จะวินิจฉัน 1 หรือ 2 ความเห็น เกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของฉัน Lucky Thirteen (2008)
Nothing's ever personal.ไม่เคยเป็นเรื่องส่วนตัว Emancipation (2008)
Killing her is your chance to get personal?ฆ่าเธอเป็นโอกาศที่คุณ\ จะเป็นตัวของตัวเอง Last Resort (2008)
It can wait till after we know where it came from, and after he's done dealing with personal issues.มันรอได้จนกว่าเราจะรู้ว่าเลือดออกมาจากไหน และหลังจากที่เขาจัดการปัญหาส่วนตัวของเขาเสร็จ Dying Changes Everything (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
personalAlthough we may intend to judge a person on the basis of his or her personal qualities, they are not visible at first sight.
personalArnold is concerned with cases of dual personality.
personalAttention is focussed on the potential for growth of the personal and industrial use garbage compactor market in relation to trends in law.
personalBecause the personal computer here cannot change the system, anything cannot be done.
personalBill had always been a quiet, home-loving man, but after a few months in the job, his personality changed.
personalBob told Jane not to interfere in his personal affairs.
personalDisposable income is what counts for the level of personal consumption.
personal"Do I really have that good a personality?" "Impossible. After all, there's this time as well, but in middle school you sold off girl's pants all over to bring in the money."
personalDon't stick your nose into my personal affairs.
personalDon't take it personally.
personalDo you know how to use a personal computer?
personalDo you know to use a personal computer?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส่วนบุคคล[ADJ] personal, See also: individual, Syn. เฉพาะบุคคล, ส่วนตัว, เฉพาะกลุ่ม
ปัจเจก[ADJ] individual, See also: personal, Syn. เฉพาะตน, เฉพาะผู้เดียว, Example: เคยมีผู้กล่าวว่าคนไทยเป็นปัจเจกสูงคือเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลักอย่างมากรวมทั้งมีนิสัยรักอิสระเสรี
ประจำตัว[ADJ] personal, See also: private, Syn. ส่วนตัว, ติดตัว, Example: ของใช้ประจำตัวที่เขาเอาไปด้วยทุกหนทุกแห่งคือที่โกนหนวด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประจำตัว[adj.] (prajamtūa) EN: personal   FR: personnel ; individuel

CMU English Pronouncing Dictionary
PERSONAL    P ER1 S AH0 N AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
personal    (n) (p @@1 s @ n l)

German-Thai: Longdo Dictionary
Personal(n) |das, nur Sing.| ลูกจ้าง, พนักงาน, กำลังคน (มีความหมายเป็นพหูพจน์), See also: der Mitarbeiter

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arbeitsplatzrechner (PC) {m}personal computer [Add to Longdo]
Barscheck {m}personal cheque [Add to Longdo]
Eigenverantwortlichkeit {f}; Eigenverantwortung {f} (für)personal responsibility; direct responsibility (for) [Add to Longdo]
Körperpflege {f}personal hygiene [Add to Longdo]
persönliche Note {f}personal touch [Add to Longdo]
Personal {n}staff; personnel [Add to Longdo]
Personal {n}; Angestellte {m}staffing [Add to Longdo]
Personalabbau {m}staff reduction [Add to Longdo]
Personalabteilung {f} | Personalabteilungen {pl}staff department; personnel department | staff departments [Add to Longdo]
Personalabteilung {f}; Personalreferat {n}; Personaldezernat {n}; Personalbereich {m}human resources department; HR department [Add to Longdo]
Personalakte {f}personal file [Add to Longdo]
Personalbedarf {m}staff requirement [Add to Longdo]
Personalbeschaffung {f}recruiting; recruitment [Add to Longdo]
Personaldecke {f}staffing level [Add to Longdo]
Personalentwicklung {f}human resources development; personnel development [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Personal \Per"son*al\ (p[~e]r"s[u^]n*al), a. [L. personalis: cf.
   F. personnel.]
   1. Pertaining to human beings as distinct from things.
    [1913 Webster]
 
       Every man so termed by way of personal difference.
                          --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   2. Of or pertaining to a particular person; relating to, or
    affecting, an individual, or each of many individuals;
    peculiar or proper to private concerns; not public or
    general; as, personal comfort; personal desire.
    [1913 Webster]
 
       The words are conditional, -- If thou doest well, --
       and so personal to Cain.       --Locke.
    [1913 Webster]
 
   3. Pertaining to the external or bodily appearance;
    corporeal; as, personal charms. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   4. Done in person; without the intervention of another.
    "Personal communication." --Fabyan.
    [1913 Webster]
 
       The immediate and personal speaking of God. --White.
    [1913 Webster]
 
   5. Relating to an individual, his character, conduct,
    motives, or private affairs, in an invidious and offensive
    manner; as, personal reflections or remarks.
    [1913 Webster]
 
   6. (Gram.) Denoting person; as, a personal pronoun.
    [1913 Webster]
 
   {Personal action} (Law), a suit or action by which a man
    claims a debt or personal duty, or damages in lieu of it;
    or wherein he claims satisfaction in damages for an injury
    to his person or property, or the specific recovery of
    goods or chattels; -- opposed to real action.
 
   {Personal equation}. (Astron.) See under {Equation}.
 
   {Personal estate} or {Personal property} (Law), movables;
    chattels; -- opposed to {real estate} or {real property}.
    It usually consists of things temporary and movable,
    including all subjects of property not of a freehold
    nature.
 
   {Personal identity} (Metaph.), the persistent and continuous
    unity of the individual person, which is attested by
    consciousness.
 
   {Personal pronoun} (Gram.), one of the pronouns {I}, {thou},
    {he}, {she}, {it}, and their plurals.
 
   {Personal representatives} (Law), the executors or
    administrators of a person deceased.
 
   {Personal rights}, rights appertaining to the person; as, the
    rights of a personal security, personal liberty, and
    private property.
 
   {Personal tithes}. See under {Tithe}.
 
   {Personal verb} (Gram.), a verb which is modified or
    inflected to correspond with the three persons.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Personal \Per"son*al\, n. (Law)
   A movable; a chattel.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 personal
   adj 1: concerning or affecting a particular person or his or her
       private life and personality; "a personal favor"; "for
       your personal use"; "personal papers"; "I have something
       personal to tell you"; "a personal God"; "he has his
       personal bank account and she has hers" [ant:
       {impersonal}]
   2: particular to a given individual
   3: of or arising from personality; "personal magnetism"
   4: intimately concerning a person's body or physical being;
     "personal hygiene"
   5: indicating grammatical person; "personal verb endings"
   n 1: a short newspaper article about a particular person or
      group

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 pers.
 
 1. (kıs.) person, personal.
 
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Personal [pɛrzoːnaːl] (n) , s.(n )
   personnel; staff; staffing
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Personal... [pɛrzoːnaːl]
   personal
 

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 personal
   personal
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top