Search result for

-people-

(62 entries)
(8.8288 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: people, *people*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
people[N] คน, See also: ประชาชน, ประชากร, Syn. population, habitancy, citizen
people[N] คนในปกครอง, Syn. staff
people[N] สมาชิกในครอบครัว, See also: คนในครอบครัว
people[VT] อาศัย, See also: ตั้งรกราก, เข้าไปอยู่อาศัย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
people(พี'เพิล) n. คน,ประชาชน,ประชากร,พลเมือง,ราษฎร,มนุษย์., Syn. population,folk,human,humanity

English-Thai: Nontri Dictionary
people(n) ประชาชน,ราษฎร,ครอบครัว,พลเมือง,พสกนิกร,คน
people(vt) ตั้งรกราก,เข้าไปอาศัย,บรรจุคน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
peopleประชาชน, ราษฎร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
peopleชน, ประชาชน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
peopleประชาชน, ราษฎร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
# People #ผู้คน # Journey to Regionals (2010)
A reference to the Jewish people.ขอพูดถึงยิว The Great Dictator (1940)
To arouse the people's anger.กระตุ้นความโกรธของประชาชน. The Great Dictator (1940)
Violence against the Jews might make the people forget their stomach.การใช้ความรุนแรงกับชาวยิว อาจทำให้ประชาชนโกรธ The Great Dictator (1940)
You're better off than a lot of people.นายมีสิทธิ์เลือก มากกว่าคนทั่วไป The Great Dictator (1940)
You pick on women and rob defenseless people.แกทำร้ายผู้หญิง และคนไม่มีทางสู้ The Great Dictator (1940)
Who told you to hang people from lampposts?ใครสั่งคุณ ให้ใช้เสาไฟเป็นที่แขวนคอห่ะ The Great Dictator (1940)
Nevertheless, the people are overworked. They need diversion.ประชากรทำงานหนัก เขาต้องการความเห็นใจ The Great Dictator (1940)
The people, bah!ประชากร ถุย The Great Dictator (1940)
It might be difficult in view of our policy towards his people.ยากที่จะทำสำเร็จ ที่จะกู้เงิน เอฟสติน เขาเป็นยิว The Great Dictator (1940)
Life could be wonderful if people'd leave you alone.ชีวิตอาจจะดี ถ้ามีใครซักคนทำเพื่อคุณ The Great Dictator (1940)
I like absent-minded people.ฉันชอบคนบ๊องๆไม่เต็มนะ The Great Dictator (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
peopleWith so many people absent this week, we weren't able to complete the project.
peopleI'm the type who gets nervous in front of people, so I'm bad at speech making.
peopleToday, people all over the world are moving out of small villages in the country to go and live in big, noisy cities.
peopleMany people were killed in the accident.
peopleBecause I want to help sick people.
peopleHow many people are in this room?
peopleThe detective questioned literally thousands of people about the incident.
peopleThere were several hundred people in the plaza.
peopleSome people would question the truth of such rumors.
peopleI must help these people.
peopleIn ancient times all the kings burdened the people with heavy taxes.
peopleAlthough astrology has no scientific basis, it's very popular and it seems that many people believe in it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปวงชน[N] people, See also: the entire people, whole people, Syn. ประชาชน, พลเมือง, Example: นักการเมืองจำเป็นจะต้องมีพวกพ้องคอยเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์แก่ปวงชน, Count unit: คน, Thai definition: สามัญชนทั่วๆ ไป
พสก[N] people, See also: folk, citizen, civilian, inhabitant, Syn. พลเมือง, พสกนิกร, ประชาชน, ราษฎร, Example: พระบรมรูปทรงม้าที่หน้าพระราชวังดุสิตเกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของเหล่าพสกทั่วพระราชอาณาเขตที่ช่วยกันรวบรวมเงินขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย, Count unit: คน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มานพ[N] human, See also: people, Syn. คน, มนุษย์, Example: เขาเป็นมานพน้อยที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตน, Count unit: คน, Notes: (บาลี)
มานพ[N] human, See also: people, Syn. คน, มนุษย์, Example: เขาเป็นมานพน้อยที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตน, Count unit: คน, Notes: (บาลี)
ทวยราษฎร์[N] people, See also: common people, Syn. ประชาชน, ประชาราษฎร์, ประชากร, พสกนิกร, ราษฎร, มวลมนุษย์, อาณาประชาราษฎร์, Example: พระองค์สถิตอยู่ในดวงหทัยทวยราษฎร์อย่างแนบแน่น, Count unit: คน
ประชาชน[N] people, See also: inhabitants, residents, populace, mass, citizen, crowd, Syn. พลเมือง, สามัญชน, พสกนิกร, ราษฎร, ประชากร, มวลชน, หมู่ชน, ฝูงชน, Example: วิถีการดำเนินชีวิตความรู้สึกนึกคิดของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป, Count unit: กลุ่ม, พวก
ประชา[N] people, See also: citizens, populace, Syn. ประชาชน, ประชากร, หมู่คน, มวลชน, กลุ่มคน, ผู้คน, หมู่ชน, Example: ชาวประชาต่างสรรเสริญรัฐบาลที่ทำให้เศรฐกิจดีขึ้น, Count unit: กลุ่ม, พวก, ชาว, เหล่า
ประชาชนพลเมือง[N] people, See also: inhabitants, residents, populace, mass, citizen, crowd, Syn. พลเมือง, สามัญชน, พสกนิกร, ราษฎร, ประชากร, มวลชน, หมู่ชน, ฝูงชน, ประชาชน, Example: เมืองชัยภูมิมีความสงบประชาชนพลเมืองเป็นคนเรียบร้อย, Count unit: คน, กลุ่ม, พวก, Thai definition: ประชาชนที่เป็นพลเมืองของประเทศ
ประชาราษฎร์[N] people, See also: citizen, populace, inhabitants, Syn. พลเมือง, ประชาชน, ประชากร, พลเรือน, ราษฎร, Example: ประชาราษฎร์พากันได้รับความสุขในแว่นแคว้นของพระองค์, Count unit: กลุ่ม, พวก
ชน[N] people, Syn. คน, ประชาชน, Example: ชนทุกชาติทุกเผ่าย่อมมีวัฒนธรรมเป็นของตนเอง, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้คน[n.] (phūkhon) EN: people   FR: gens [fpl]
ประชา[n.] (prachā) EN: people   FR: peuple [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PEOPLE    P IY1 P AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
people    (v) (p ii1 p l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Leute {pl}; Menschen {pl} | die einfachen Leute | Leute von Rangpeople | the common people | people of position [Add to Longdo]
Personen aus dem Umfeld von ...people associated with ... [Add to Longdo]
Volk {n} | Völker {pl} | alle Völker der Erdepeople | peoples | all the peoples of the world [Add to Longdo]
euresgleichenpeople of your kind [Add to Longdo]
Der Gedanke spukt noch immer in den Köpfen.People still believe in it. [Add to Longdo]
Der Gedanke spukt noch immer in den Köpfen.People still haven't given up the idea. [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人们[rén men, ㄖㄣˊ ㄇㄣ˙, / ] people [Add to Longdo]
子民[zǐ mín, ㄗˇ ㄇㄧㄣˊ, ] people [Add to Longdo]
[méng, ㄇㄥˊ, ] people [Add to Longdo]
[méng, ㄇㄥˊ, ] people [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ピープル[ぴーぷる, pi-puru] People [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 People \Peo"ple\ (p[=e]"p'l), n. [OE. peple, people, OF. pueple,
   F. peuple, fr. L. populus. Cf. {Populage}, {Public},
   {Pueblo}.]
   1. The body of persons who compose a community, tribe,
    nation, or race; an aggregate of individuals forming a
    whole; a community; a nation.
    [1913 Webster]
 
       Unto him shall the gathering of the people be.
                          --Gen. xlix.
                          10.
    [1913 Webster]
 
       The ants are a people not strong.   --Prov. xxx.
                          25.
    [1913 Webster]
 
       Before many peoples, and nations, and tongues.
                          --Rev. x. 11.
    [1913 Webster]
 
       Earth's monarchs are her peoples.   --Whitter.
    [1913 Webster]
 
       A government of all the people, by all the people,
       for all the people.          --T. Parker.
    [1913 Webster]
 
   Note: Peopleis a collective noun, generally construed with a
      plural verb, and only occasionally used in the plural
      form (peoples), in the sense of nations or races.
      [1913 Webster]
 
   2. Persons, generally; an indefinite number of men and women;
    folks; population, or part of population; as, country
    people; -- sometimes used as an indefinite subject or
    verb, like on in French, and man in German; as, people in
    adversity.
    [1913 Webster]
 
       People were tempted to lend by great premiums.
                          --Swift.
    [1913 Webster]
 
       People have lived twenty-four days upon nothing but
       water.                --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
   3. The mass of community as distinguished from a special
    class; the commonalty; the populace; the vulgar; the
    common crowd; as, nobles and people.
    [1913 Webster]
 
       And strive to gain his pardon from the people.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   4. With a possessive pronoun:
    (a) One's ancestors or family; kindred; relations; as, my
      people were English.
    (b) One's subjects; fellow citizens; companions;
      followers. "You slew great number of his people."
      --Shak.
      [1913 Webster]
 
   Syn: {People}, {Nation}.
 
   Usage: When speaking of a state, we use people for the mass
      of the community, as distinguished from their rulers,
      and nation for the entire political body, including
      the rulers. In another sense of the term, nation
      describes those who are descended from the same stock;
      and in this sense the Germans regard themselves as one
      nation, though politically subject to different forms
      of government.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 People \Peo"ple\ (p[=e]"p'l), v. t. [imp. & p. p. {Peopled}
   (p[=e]"p'ld) p. pr. & vb. n.; {Peopling} (p[=e]"p'l[i^]ng).]
   [Cf. OF. popler, puepler, F. puepler. Cf. {Populate}.]
   To stock with people or inhabitants; to fill as with people;
   to populate. "Peopled heaven with angels." --Dryden.
   [1913 Webster]
 
      As the gay motes that people the sunbeams. --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 people
   n 1: (plural) any group of human beings (men or women or
      children) collectively; "old people"; "there were at least
      200 people in the audience"
   2: the body of citizens of a state or country; "the Spanish
     people" [syn: {citizenry}, {people}]
   3: members of a family line; "his people have been farmers for
     generations"; "are your people still alive?"
   4: the common people generally; "separate the warriors from the
     mass"; "power to the people" [syn: {multitude}, {masses},
     {mass}, {hoi polloi}, {people}, {the great unwashed}]
   v 1: fill with people; "Stalin wanted to people the empty
      steppes"
   2: furnish with people; "The plains are sparsely populated"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top