Search result for

-particle-

(44 entries)
(0.0129 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: particle, *particle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
particle[N] อนุภาค, See also: อณู, ส่วนที่เล็กที่สุด, ส่วนที่น้อยที่สุด, Syn. bit, atom, scrap, shred

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
particle(พาร์'ทิเคิล) n. อนุภาค,ส่วนที่น้อยที่สุด,ปริมาณที่น้อยที่สุด,ธุลี,ผลคุลี,อณู,คำศัพท์เล็กน้อย

English-Thai: Nontri Dictionary
particle(n) อนุภาค,ธุลี,ผงคลี,อณู

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
particleอนุภาค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
particleอนุภาค, หน่วยที่เล็กมากของสสาร  เช่น ฝุ่นละออง อิเล็กตรอน นิวตรอน เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
At the beginning, our planet was no more than a chaos of fire, a cloud of agglutinated dust particles, similar to so many similar clusters in the universe.โลกของเราเริ่มต้นขึ้น ด้วยกลุ่มควันไฟคละคลุ้ง เป็นเพียงกลุ่มก้อนของฝุ่นละออง ไม่ต่างกับกลุ่มฝุ่นอื่นๆ มากมายในเอกภพ Home (2009)
- Particle accelerator.\ สร้างเครื่องเร่งอนุภาค G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
It looks like the neutrinos coming from the Sun have mutated into a new kind of nuclear particle.ดูเหมือนอนุภาคนิวตรอนจากดวงอาทิตย์ ผ่าเหล่าทำให้เกิดเป็นประจุนิวเคลียแบบใหม่ 2012 (2009)
- What's this? It's particles scattered all over the internet.มันเหมือนอนุภาคเล็กๆที่กระจัดกระจายไปทั่วบนอินเตอร์เน็ต The No-Brainer (2009)
V.L.A. in New Mexico, Particle Collider at C.E.R.N.,ศูนย์สังเกตการณ์ิวิทยุดาราศาสตร์ แห่งชาติ ที่นิวเม็กซิโก การยิงลำแสงอนุภาคของเซิร์น White to Play (2009)
There's no reason for those particles to be in the sand.ไม่มีเหตุผลอะไร ที่ต้องมีอนุภาค ของคอปเปอร์ซัลเฟตในทราย Bolt Action (2009)
So strange attractors are particles that end up togetherดังนั้นตัวดึงดูดแปลกๆ คือ อนุภาคที่ลงเอยไปด้วยกัน Chapter Six 'Strange Attractors' (2009)
For 500 gev particles.500 จีอีวีกัน The Pirate Solution (2009)
I, myself, led an expedition to the Arctic Circle in search of said particles.ตัวผมเองเป็นผู้นำกลุ่ม The Vengeance Formulation (2009)
'He's high efficient in computing equipment and particle-physics simulation.'เขามีความเก่งฉกาจมาก ในการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และแบบจำลอง ทางฟิสิกส์อนุภาค A561984 (2009)
From quantum particles to supernovas.ฟิสิกส์น่ะครอบคลุม ทั้งจักรวาล The Gorilla Experiment (2009)
Leonard is attempting to learn why subatomic particles move the way they do.เลียวนาร์ดกำลังหาว่า ทำไมอนุภาคย่อย ถึงเคลื่อนไหวแบบนั้นน่ะ The Gorilla Experiment (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
particleBased on my observation of the movement of particle D, I modify the system so that there exist three possible exits.
particleHe does not have a particle of honesty in him.
particleHe doesn't have a particle of kindness in his heart.
particleIt is not enough to show that these two particles are moving at different speed.
particleIt is of great significance in this experiment to accelerate the particle M in the horizontal direction.
particleMinute particles are hardly visible to the naked eye.
particleParticles of dust float in the atmosphere.
particleTiny particles in the air can cause cancer.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อนุภาค[N] particle, Thai definition: ชิ้นหรือส่วนขนาดเล็กมาก, ในทางวิทยาศาสตร์มักใช้เรียกส่วนที่มีขนาดเล็กกว่าอะตอม
คะ[END] particle, See also: ending word, Syn. ค่ะ, ขา, Ant. ครับ, Example: ดิฉันว่าไม่ค่อยมีนะคะพูดไปพูดมาก็คิดว่าเวลาเราคงจะเหลือน้อยในเรื่องมหาดไทย, Thai definition: คำต่อท้ายคำเชิญชวน หรือคำแสดงความสุภาพ
รัช[N] dust, See also: particle, Syn. ธุลี, ฝุ่น, ละออง, ผง
ซิ[END] particle, See also: a particle used an intensive to modify a verb in the imperative mood, Syn. สิ, Example: ถ้าคิดว่างานคืนนี้จะสนุกก็ไปซิ, Thai definition: เป็นคำประกอบท้ายคำอื่นเพื่อเสริมข้อความให้เด่น ให้ชัด โดยมากใช้กับกริยาเป็นเชิงบังคับหรือเชิงชวนเป็นต้น
กระเส็นกระสาย[N] particle, See also: small piece, Syn. เศษเล็กเศษน้อย, Example: กระเส็นกระสายแห่งความมั่งคั่งแต่ก่อนยังมีเหลืออยู่ในบ้านเก่าหลังนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุภาค[n.] (anuphāk) EN: particle   FR: particule [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PARTICLE    P AA1 R T AH0 K AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
particle    (n) (p aa1 t i k l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Größenverteilung {f}particle size distribution [Add to Longdo]
Partikel {n}; Teilchen {n} | angelagerte Partikel | eingeschleppte Partikel | im Raum freigesetzte Partikel | luftgetragenes Partikel; schwebendes Teilchen | Partikel abgebenparticle | adherent particles | imported particles | released particles | airborne particle | to shed particles [Add to Longdo]
Partikelanzahl {f}; Teilchenkonzentration {f}particle concentration [Add to Longdo]
Partikelgröße {f}; Teilchengröße {f}particle size [Add to Longdo]
Partikelzähler {m}particle counter [Add to Longdo]
Pressspan {m}particle board [Add to Longdo]
Teil {m,n} | Teile {pl}particle | particles [Add to Longdo]
Teilchenfluenz {f}particle fluence [Add to Longdo]
Teilchenbeschleuniger {m} [phys.]particle accelerator [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Particle \Par"ti*cle\, n. [L. particula, dim. of pars, gen
   partis, a part: cf. F. particule. See {Part}, and cf.
   {Parcel}.]
   1. A minute part or portion of matter; a morsel; a little
    bit; an atom; a jot; as, a particle of sand, of wood, of
    dust.
    [1913 Webster]
 
       The small size of atoms which unite
       To make the smallest particle of light. --Blackmore.
    [1913 Webster]
 
   2. Any very small portion or part; the smallest portion; as,
    he has not a particle of patriotism or virtue.
    [1913 Webster]
 
       The houses had not given their commissioners
       authority in the least particle to recede.
                          --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
   3. (R. C. Ch.)
    (a) A crumb or little piece of consecrated host.
    (b) The smaller hosts distributed in the communion of the
      laity. --Bp. Fitzpatrick.
      [1913 Webster]
 
   4. (Gram.) A subordinate word that is never inflected (a
    preposition, conjunction, interjection); or a word that
    can not be used except in compositions; as, ward in
    backward, ly in lovely.
    [1913 Webster]
 
   4. (Physics) An {elementary particle}.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 particle
   n 1: (nontechnical usage) a tiny piece of anything [syn: {atom},
      {molecule}, {particle}, {corpuscle}, {mote}, {speck}]
   2: a body having finite mass and internal structure but
     negligible dimensions [syn: {particle}, {subatomic particle}]
   3: a function word that can be used in English to form phrasal
     verbs

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top