Search result for

-oversea-

(33 entries)
(0.9777 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: oversea,-oversea-, *oversea*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
oversea(s) (โอ'เวอะซีซฺ) adv.,adj. โพ้นทะเล,ต่างประเทศ., Syn. abroad

English-Thai: Nontri Dictionary
oversea(adj,adv) นอกประเทศ,ข้ามน้ำข้ามทะเล,โพ้นทะเล,ต่างประเทศ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
these examinations are qualifiers for positions in the intelligence sections of our embassies overseas.การทดสอบครั้งนี้ จะคัดเลือกเจ้าหน้าที่ หน่วยสืบราชการลับ ประจำต่างประเทศ Spies Like Us (1985)
He can't gain that weight back he lost while he was overseas.น้ำหนักเขาไม่ขึ้นเลย ตั้งแต่เขากลับจากสงคราม The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
This was your great-grandfather's war watch, and he wore it every day he was in that war, and... when he'd done his duty, he went home to your great-grandmother, took the watch off, put it in an old coffee can, and in that can it stayed... until your granddad, Dane Coolidge, was called upon by his country... to go overseas and fight the Germans once again.นี้เป็นปู่ที่ดีของคุณสงครามนาฬิกา และเขาสวมมันทุกวันที่เขาอยู่ในสงครามนั้นและ ... เมื่อเขาต้องการทำหน้าที่ของเขาที่เขากลับบ้านไปคุณยายที่ดีของคุณ Pulp Fiction (1994)
They don't even ship them to serve overseas because they're too hard to maintain.พวกเขาไม่เคยนำออกไปใช้งานในต่างประเทศเลยด้วยซ้ำ เพราะดูแลรักษาได้ยาก Ghost in the Shell (1995)
Everybody changed. And by June, he was sent overseas.ทุกคนเปลี่ยนไป เดือน มิ.ย. เขาถูกส่งไปต่างประเทศ Mona Lisa Smile (2003)
She called from overseas five or six years ago asking if her dad showed upเธอโทรฯ มาจากต่างประเทศ 5 หรือ 6 ปีก่อน ถามถึงพ่อของเธอ Oldboy (2003)
Congress heard testimony today from children who testified they were exploited by sweatshops overseas.พวกเขาถูกขูดรีดในโรงงานนรกนอกประเทศ The Corporation (2003)
From its complicity in unspeakable human rights violations overseas against women, gays, labourers and indigenous peoples to its efforts to subvert U.S. foreign policy and deceive the courts the public and its own stockholdersบรรษัทนี้ทำความผิดตั้งแต่มีส่วนสมรู้ร่วมคิด ในการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงในต่างประเทศ ทั้งต่อผู้หญิง, คนรักร่วมเพศ, กรรมกรและชาวพื้นเมือง The Corporation (2003)
It was just that you were abandoned overseasพี่ถูกรับไปเลี้ยงที่เมืองนอก Sorry, I Love You (2004)
Till she applied for an overseas visa, which was denied.จนกระทั่งเธอยื่นขอวีซ่าไปต่างประเทศ แล้วถูกปฏิเสธ V for Vendetta (2005)
Have you ever had an overseas vacation?เธอเคยไปเที่ยวต่างประเทศสักครั้งไหม Episode #1.3 (2006)
I'm a medical officer overseas!ผมเป็นหมอ มาจากแดนไกล! The Last King of Scotland (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
overseaA few years ago it would have been inconceivable for Japan to send troops overseas.
overseaAs far as I know, he has never been overseas.
overseaBy studying overseas, students can come into contact with other manners and customs.
overseaDuring the past several years, many Japanese have been either killed or injured while traveling overseas.
overseaFather kept in touch with us by mail and telephone while he was overseas.
overseaGenerally speaking, Japanese cars are popular overseas.
overseaGive me overseas service, please.
overseaHis colleague was transferred to an overseas branch.
overseaHis music has attained great popularity overseas.
overseaHis son-in-law was transferred to an overseas branch.
overseaI am working in the Overseas Operations Division.
overseaI'd like to make an overseas call.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โพ้นทะเล [ADJ] oversea, See also: overseas, Example: ผู้ที่กุมเศรษฐกิจอยู่ในประเทศเหล่านี้ ส่วนใหญ่เป็นชาวจีนโพ้นทะเล, Thai definition: ที่อยู่นอกประเทศออกไป ซึ่งมีทะเลกั้น

CMU English Pronouncing Dictionary
OVERSEA    OW1 V ER0 S IY1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
oversea    (j) (ou2 v @ s ii1)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Überseeverkehr {m}oversea traffic [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Oversea \O"ver*sea"\, a.
   Beyond the sea; foreign.
   [1913 Webster] Oversea

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Oversea \O"ver*sea"\, Overseas \O"ver*seas"\, adv.
   Over the sea; abroad. --Milton. --Tennyson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 oversea
   adv 1: beyond or across the sea; "He lived overseas for many
       years" [syn: {oversea}, {overseas}]
   adj 1: being or passing over or across the sea; "some overseas
       trade in grain arose" [syn: {oversea}, {overseas}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top