Search result for

-oust-

(22 entries)
(9.5528 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: oust,-oust-, *oust*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
oust    [VT] ขับไล่, See also: ขจัดออก, บังคับให้ออกไป, Syn. expel, depose, dislodge, Ant. retain

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
oustขับออก, ขับไล่, แย่ง, ถอน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
oust(เอาซฺทฺ) vt. ขับออก,ไล่ออก,ชิง,เบียด,แย่ง,เพิกถอน, Syn. dislodge

English-Thai: Nontri Dictionary
oust(vt) ขับไล่,ไล่ออก,ชิง,แย่ง,ปลดออก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Maybe I can, if i oust kendrick and run the company myself.ฉันอาจทำได้ ถ้าไล่เค็นดริกไป แล้วบริหารบริษัทเอง London. Of Course (2009)
Mitch is angling to oust you and take over as ceo.มิชจะปลดคุณออกแล้วขึ้นนั่งตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด London. Of Course (2009)
She tried to oust me from my own company.เธอจะไล่ผมออกจากบริษัทผม Look What He Dug Up This Time (2009)
They want to oust you.พวกเขาต้องการ ถอดคุณออก Good Mourning (2009)
Did you conspire with those Jin knaves to murder the king and oust me, to ultimately usurp the throne and become our next ruler?เจ้าได้ร่วมมือกับพวกคนเลวตระกูลจินที่จะ ปรงพระชนม์ฝ่าบาทและขับไล่ข้าหรือ? ในที่สุดก็แย่งชิงบัลลังก์และเป็นผู้ปกครองคนต่อไป Episode #1.4 (2010)
My father's threatened to oust me from the board if you and I can't reach a quiet settlement.พ่อผมขู่ว่า จะไล่ผมออกจากการเป็นคณะกรรมการ ถ้าคุณกับผมไม่สามารถ จัดการปัญหาอย่างเงียบๆได้ Chaos (2012)
The plan hinges on Conrad's ouster and Daniel's ascension to power.แผนการณ์ ที่ขึ้นอยู่กับการเพิกถอนของคอนราด และการขึ้นมามีอำนาจของแดเนียล Penance (2012)
They need a two-thirds majority to oust Conrad.เขาต้องเป็นเสียงข้างมากสองในสาม เพื่อขับไล่คอนราด Revelations (2012)
And he was instrumental in my ousting at the company, was he not?และเขาก็เคยเป็นเครื่องมือ ในการขับไล่ฉันออกจากบริษัท หรือไม่ใช่ล่ะ? Illumination (2013)
But I thought we were going to oust her, not roast her.ตั้งแต่ที่เรา ออกไปทำพิธีเผาเธอนั้น Burn, Witch. Burn! (2013)
an advantage in negotiations at the G8, or leverage over Brazilian oil companies, or helping to oust some third-world leader who's not playing ball.ที่ให้อเมริกาได้ประโยชน์ใน G8 หรือการลงทุนในบริษัทน้ำมันบราซิล หรือช่วยขับไล่ผู้นำโลกที่สาม ที่ไม่ร่วมมือกับเรา Snowden (2016)
This isn't just about a gangster ousting his boss.นี่ไม่ใช่แค่เรื่องกำจัดหัวหน้าแก๊งแล้ว The King (2017)

CMU English Pronouncing Dictionary
OUST    AW1 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
oust    (v) (au1 s t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Oustaletsalangane {f} [ornith.]Oustalet's Swiftlet [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Oust \Oust\, v. t. [imp. & p. p. {Ousted}; p. pr. & vb. n.
   {Ousting}.] [OF. oster, F. [^o]ter, prob. fr. L. obstare to
   oppose, hence, to forbid, take away. See {Obstacle}, and cf.
   {Ouster}.]
   1. To take away; to remove.
    [1913 Webster]
 
       Multiplication of actions upon the case were rare,
       formerly, and thereby wager of law ousted. --Sir M.
                          Hale.
    [1913 Webster]
 
   2. To eject; to expel; to turn out. --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
       From mine own earldom foully ousted me. --Tennyson.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Oust \Oust\, n.
   See {Oast}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 oust
   v 1: remove from a position or office; "The chairman was ousted
      after he misappropriated funds" [syn: {oust}, {throw out},
      {drum out}, {boot out}, {kick out}, {expel}]
   2: remove and replace; "The word processor has ousted the
     typewriter"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top