Search result for

-organization-

(47 entries)
(0.0141 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: organization, *organization*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
organization[N] องค์กร, See also: องค์การ, คณะ, สมาคม, Syn. association, institution
organization[N] องค์ประกอบ, Syn. composition
organization[N] การจัดการอย่างเป็นระบบ, Syn. management, organizing
organization[N] องค์กร, See also: องค์การ, คณะ, สมาคม, Syn. association, institution
organization[N] องค์ประกอบ, Syn. composition
organization[N] การจัดการอย่างเป็นระบบ, Syn. management, organizing

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
organization(ออร์กะไนเซ'เชิน) n. องค์การ,คณะ,รูป,ระบบ,องค์ประกอบ,โครงสร้างสิ่งมีชีวิต,การควบคุม,การจัดตั้ง., Syn. organisation., See also: organizational adj., Syn. arrangement

English-Thai: Nontri Dictionary
organization(n) การจัดระเบียบ,การจัดตั้ง,องค์กร,คณะ,องค์การ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
organization๑. องค์การ๒. การจัดองค์การ๓. การจัดระเบียบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
organization๑. องค์การ๒. การจัดองค์การ๓. การจัดระบบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Organizationองค์การ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In order for everyone to get a sort of base of organizationเพื่อที่ทุกๆคนจะได้เข้าใจ ถึงพื้นฐานของโครงสร้างการจัดฉาก Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Your father's discoveries could be a great use to our organization.ผลการวิจัยของพ่อเธอ .. ดูเหมือนจะให้ประโยชน์ต่อองค์กรของเรา Bolt (2008)
Maroni? He's a fall guy. I'm the brains of the organization.มาโรนี่เนี่ยนะ เขามันแค่คนโง่ ผมสิเป็นมันสมองขององค์กร The Dark Knight (2008)
Creating an organization, getting the residents to sign a petition, and protesting...จัดตั้งองค์กรขึ้นมา, จัดการให้คนที่อยู่อาศัย เซ็นในคำร้อง, และประท้วง... . Episode #1.8 (2008)
They formed an organization, handed in a petition, and even protested.พวกมันจัดตั้งองค์กร, ยื่นคำร้อง, และทำการประท้วง. Episode #1.8 (2008)
Buddy, we're a results-oriented organization, and we need results now because otherwise I will be unhappy.เพื่อน.. เราไม่ได้เล่นขายของอยู่นะ ที่เราต้องการคือผลงาน ไม่งั้น ฉันคงไม่มีความสุขแน่ Body of Lies (2008)
That is not the way the organization operates.พวกมันยังไม่ยอมบอกเขาหรอก Body of Lies (2008)
Welcome to my ashram, the Ecumenical Intuitive Enlightenment Initiative Organization, or E.I.E.I.O.ขอต้อนรับสู่อาศรมของผม สถาบันส่งเสริมการฝึก การรู้แจ้งเห็นจริงด้วยตนเอง หรือ อีไออีไอโอ The Love Guru (2008)
You feel inadequate, because he has plenty of clarity, organization, charm, and knowledge.นายรู้สึกต่ำต้อย เพราะเขามี ความชัดเจน,องค์ประกอบ,เสน่ห์,\\\ ความรู้ หรือพูดง่ายๆว่า \\\"ของเขาใหญ่\\\" The Love Guru (2008)
What the hell is this organization Bond?แต่มันไม่ได้หมายความว่ามีคนอยู่ในนั้นจริงๆ Quantum of Solace (2008)
My organization can give it to you within the...weekองค์กรของเราสามารถ จัดการให้ได้ภายในอาทิตย์เดียว Quantum of Solace (2008)
I think the organization of Greene could stop thinking so much in the damn money.I think the organization of Greene could stop thinking so much in the damn money. Quantum of Solace (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
organizationAlong with this increase, there has been a change in the world's economic organization.
organizationA research organization investigated the effect.
organizationFor his length of loyal service to his organization, he was only repaid in chicken feed.
organizationHave you heard anything about the organization?
organizationIf this organization is left as it is, it will soon go bankrupt; its recovery is as difficult as swapping horses while crossing a stream.
organizationIn a social system, posture by which the responsibility is abandoned in a micro standpoint as no macro as the organization or nor the individual is sure not to be supported.
organizationIt includes widely varying organizations, people, and ideas.
organizationOur club affiliated with an international organization.
organizationOur sales organization for Gamma is not strong.
organizationShe is a member of this organization.
organizationShe is playing an important role in our organization.
organizationSince in this organization they're all chiefs and no Indians, it's a wonder any decisions get made.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
องค์กร[N] organization, See also: unit, body, organ, Syn. หน่วยงาน, Example: เขาเป็นผู้วางแผนพัฒนาองค์กรแห่งนี้ขึ้นมาด้วยตนเอง, Count unit: องค์กร, Thai definition: ส่วนประกอบย่อยของหน่วยใหญ่ทำหน้าที่สัมพันธ์กันหรือขึ้นต่อกันและกัน
องค์การ[N] organization, See also: agency, Syn. หน่วยงาน, Example: เขาได้เรียกร้องให้มีการจัดตั้งองค์การนักศึกษาขึ้น, Count unit: องค์การ, Thai definition: ศูนย์รวมของกิจการที่ประกอบกันขึ้นเป็นหน่วยงานเดียวกัน

CMU English Pronouncing Dictionary
ORGANIZATION    AO2 R G AH0 N AH0 Z EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
organization    (n) (oo2 g @ n ai z ei1 sh @ n)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
団体[だんたい, dantai] Thai: องค์กร English: organization
協会[きょうかい, kyoukai] Thai: องค์กร English: organization

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Organigramm {n}organization chart [Add to Longdo]
Organisation {f} | Organisationen {pl}organization | organizations [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オーガナイゼーション[おーがないぜーしょん, o-ganaize-shon] organization [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Organization \Or`gan*i*za"tion\
   ([^o]r`gan*[imac]*z[=a]"sh[u^]n), n. [Cf. F. organisation.]
   [1913 Webster]
   1. The act of organizing; the act of arranging in a
    systematic way for use or action; as, the organization of
    an army, or of a deliberative body. "The first
    organization of the general government." --Pickering.
    [1913 Webster]
 
   2. The state of being organized.
    [1913 Webster]
 
   3. That which is organized; an organized existence; an
    organism; specif. (Biol.), an arrangement of parts for the
    performance of the functions necessary to life.
    [1913 Webster]
 
       The cell may be regarded as the most simple, the
       most common, and the earliest form of organization.
                          --McKendrick.
    [1913 Webster]
 
   4. Specifically: A group of persons associated together for a
    common purpose and having a set of rules which specify the
    relations of the individual members to the whole gorup.
    [PJC]
 
   5. The manner in which something is organized; the relations
    included in an organized state or condition; as, the
    organization of the department permits ad hoc groups to
    form.
    [PJC]
 
       What is organization but the connection of parts in
       and for a whole, so that each part is, at once, end
       and means?              --Coleridge.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 organization
   n 1: a group of people who work together [syn: {organization},
      {organisation}]
   2: an organized structure for arranging or classifying; "he
     changed the arrangement of the topics"; "the facts were
     familiar but it was in the organization of them that he was
     original"; "he tried to understand their system of
     classification" [syn: {arrangement}, {organization},
     {organisation}, {system}]
   3: the persons (or committees or departments etc.) who make up a
     body for the purpose of administering something; "he claims
     that the present administration is corrupt"; "the governance
     of an association is responsible to its members"; "he quickly
     became recognized as a member of the establishment" [syn:
     {administration}, {governance}, {governing body},
     {establishment}, {brass}, {organization}, {organisation}]
   4: the act of organizing a business or an activity related to a
     business; "he was brought in to supervise the organization of
     a new department" [syn: {organization}, {organisation}]
   5: an ordered manner; orderliness by virtue of being methodical
     and well organized; "his compulsive organization was not an
     endearing quality"; "we can't do it unless we establish some
     system around here" [syn: {organization}, {organisation},
     {system}]
   6: the activity or result of distributing or disposing persons
     or things properly or methodically; "his organization of the
     work force was very efficient" [syn: {organization},
     {organisation}]
   7: the act of forming or establishing something; "the
     constitution of a PTA group last year"; "it was the
     establishment of his reputation"; "he still remembers the
     organization of the club" [syn: {constitution},
     {establishment}, {formation}, {organization}, {organisation}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 org
 
 1. (kıs.) organic, organization, organized.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top