Search result for

-orange-

(69 entries)
(0.0154 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: orange, *orange*
Possible hiragana form: -おらんげ-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
orange[N] ต้นส้ม, Syn. orange tree
orange[N] ส้ม
orange[N] ผลส้ม
orange[N] สีส้ม
orange[ADJ] ที่มีสีส้ม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
orange(ออ'รินจฺ) n.,adj. ส้ม,ต้นส้ม,สีส้ม., See also: orangy,orangey adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
orange(n) ต้นส้ม,ผลส้ม,สีส้ม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Orange or grape flavor?ชอบรสไหนล่ะ ส้ม หรือว่า องุ่น Scandal Makers (2008)
You may wish for an apple or an orange, but you will get a peach.เจ้าอาจอยากให้เป็นแอปเปิ้ล หรือ ส้ม แต่เจ้าจะได้ต้นท้อ Kung Fu Panda (2008)
Wait, what's up with the orange jumpsuits?เดี๋ยวนะ ทำไมใส่สีส้มเหมือนกันล่ะ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
You want an orange?เอาส้มหรือเปล่า? Body of Lies (2008)
Planted an orange tree in the backyard.ปลูกต้นส้ม ที่สวนหลังบ้าน Marley & Me (2008)
Found one tiny orange on our tree. Jenny very pleased with herself.เจอส้มลูกนึงบนต้น เจนนี่ภูมิใจในตัวเธอมาก Marley & Me (2008)
Picked oranges from our tree. Made orangejuice.เก็บส้มจากต้น ทำน้ำส้มคั้น Marley & Me (2008)
I actually added something to your orange juice.ผมเพิ่มบางอย่างใส่ในน้ำส้มของคุณด้วย The House Bunny (2008)
- Cranberry orange muffin? Hannah, come on.- แครนเบอร์รี่ ออเรนจ์ มัฟฟิ่นล่ะ Made of Honor (2008)
You know, those little orange garages? Worked out of there?นายก็รู้ อู่ซ่อมรถเล็กๆ สถานที่ข้างนอกผลิตยา Pilot (2008)
If you own any orange, get rid of it.ถ้ามีเสื้อสีส้ม กำจัดมันซะ High School Musical 3: Senior Year (2008)
- Georgia, why are your legs orange?-จอร์เจีย ทำไมขาเธอเป็นสีส้มล่ะ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
orangeAfter swimming a glass of orange juice really fills the bill.
orangeA girl gave me an orange in exchange for a piece of cake.
orangeA glass of orange juice refreshed me.
orangeAt last Souichiro and Yukino decided to cut the orange into halves.
orangeCan I have this orange?
orangeDo you like apples or oranges?
orangeHe drank orange juice out of a bottle.
orangeHe gave me an orange in exchange for a piece of cake.
orangeHe likes oranges.
orangeHe went to the store to buy some oranges.
orangeI'd like orange juice.
orangeIf you're going to the supermarket, will you please bring me back some oranges?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส้ม[ADJ] orange, Syn. สีส้ม, Example: คนขายวางขนมปังนึ่งเนื้อนิ่ม พร้อมจานแบนใบน้อยใส่สังขยาสีส้มหอมกรุ่น, Thai definition: สีเหลืองเจือแดง
ส้ม[N] orange, See also: orange tree, Genus Citrus, Syn. ต้นส้ม, Example: เงาะ ทุเรียน มะม่วง น้อยหน่า ส้ม เป็นไม้ผลยืนต้นที่มีมากในภาคกลาง, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็กหลายชนิดในสกุล Citrus วงศ์ Rutaceae ใบ ดอก และผิวผลมีต่อมน้ำมัน กลิ่นฉุน ผลรสเปรี้ยวหรือหวาน กินได้
เช้ง[N] kind of fruit, See also: orange, Syn. ส้มจีน, ส้มเช้ง, Example: ซิ้มจัดไก่ต้มตัวอ้วน ส้มเช้งและขนมเข่งใส่ถาดวางเอาไว้บนโต๊ะ, Count unit: ผล, ใบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แสด[adj.] (saēt) EN: orange ; reddish ; yellow   FR: orangé
สีส้ม[n.] (sī som) EN: orange   FR: orange [m]
ส้ม[n.] (som) EN: orange   FR: orange [f]
ส้ม[adj.] (som) EN: orange   FR: orange

CMU English Pronouncing Dictionary
ORANGE    AO1 R AH0 N JH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
orange    (n) (o1 r i n jh)

German-Thai: Longdo Dictionary
Orange(n) |die, pl. Orangen| ส้ม, See also: die Apfelsine

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Orange {n} | Orangen {pl}orange | oranges [Add to Longdo]
Orangeade {f} [cook.]orangeade [Add to Longdo]
Orangeat {n} [cook.]candied orange peel [Add to Longdo]
Orangenbaum {m} [bot.]orange [Add to Longdo]
Orangengebäck {n} [cook.]orange cookies [Add to Longdo]
Orangenlikor {m} [cook.]orange liqueur [Add to Longdo]
Orangennscheibe {f}twist of orange [Add to Longdo]
Orangensaft {m}; Apfelsinensaft {m} [cook.]orange juice [Add to Longdo]
Orangenschale {f} [cook.]orange peel [Add to Longdo]
Orangenschalenstruktur {f}orange-peel texture [Add to Longdo]
orange; orangefarben {adj}orange; orange-colored [Add to Longdo]
Orangekehl-Regenpfeifer {m} [ornith.]Tawny-throated Dotterel [Add to Longdo]
Orangebauch-Fruchttaube {f} [ornith.]Orange-bellied Fruit Dove [Add to Longdo]
Orangetaube {f} [ornith.]Orange Dove [Add to Longdo]
Orangeschnabel-Berglori {m} [ornith.]Emerald Lorikeet [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
orange(n) |f, pl. -s| ส้ม
orange(adj) |ไม่ผันรูปทั้งขยายนามเอกพจน์เพศชายและหญิง| ที่มีสีส้ม

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
橙子[chéng zi, ㄔㄥˊ ㄗ˙, ] orange [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (10 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Orange \Or"ange\ ([o^]r"[e^]nj), n. [F.; cf. It. arancia,
   arancio, LL. arangia, Sp. naranjia, Pg. laranja; all fr. Ar.
   n[=a]ranj, Per. n[=a]ranj, n[=a]rang; cf. Skr. n[=a]ranga
   orange tree. The o- in F. orange is due to confusion with or
   gold, L. aurum, because the orange resembles gold in color.]
   [1913 Webster]
   1. The fruit of a tree of the genus {Citrus} ({Citrus
    Aurantium}). It is usually round, and consists of pulpy
    carpels, commonly ten in number, inclosed in a leathery
    rind, which is easily separable, and is reddish yellow
    when ripe.
    [1913 Webster]
 
   Note: There are numerous varieties of oranges; as, the
      {bitter orange}, which is supposed to be the original
      stock; the {navel orange}, which has the rudiment of a
      second orange imbedded in the top of the fruit; the
      {blood orange}, with a reddish juice; and the {horned
      orange}, in which the carpels are partly separated.
      [1913 Webster]
 
   2. (Bot.) The tree that bears oranges; the orange tree.
    [1913 Webster]
 
   3. The color of an orange; reddish yellow.
    [1913 Webster]
 
   {Mandarin orange}. See {Mandarin}.
 
   {Mock orange} (Bot.), any species of shrubs of the genus
    {Philadelphus}, which have whitish and often fragrant
    blossoms.
 
   {Native orange}, or {Orange thorn} (Bot.), an Australian
    shrub ({Citriobatus parviflorus}); also, its edible yellow
    berries.
 
   {Orange bird} (Zool.), a tanager of Jamaica ({Tanagra zena});
    -- so called from its bright orange breast.
 
   {Orange cowry} (Zool.), a large, handsome cowry ({Cypraea
    aurantia}), highly valued by collectors of shells on
    account of its rarity.
 
   {Orange grass} (Bot.), an inconspicuous annual American plant
    ({Hypericum Sarothra}), having minute, deep yellow
    flowers.
 
   {Orange oil} (Chem.), an oily, terpenelike substance obtained
    from orange rind, and distinct from neroli oil, which is
    obtained from the flowers.
 
   {Orange pekoe}, a kind of black tea.
 
   {Orange pippin}, an orange-colored apple with acid flavor.
 
   {Quito orange}, the orangelike fruit of a shrubby species of
    nightshade ({Solanum Quitoense}), native in Quito.
 
   {Orange scale} (Zool.) any species of scale insects which
    infests orange trees; especially, the purple scale
    ({Mytilaspis citricola}), the long scale ({Mytilaspis
    Gloveri}), and the red scale ({Aspidiotus Aurantii}).
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 orange \or"ange\, a.
   Of or pertaining to an orange; of the color of an orange;
   reddish yellow; as, an orange ribbon.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 orange
   adj 1: of the color between red and yellow; similar to the color
       of a ripe orange [syn: {orange}, {orangish}]
   n 1: round yellow to orange fruit of any of several citrus trees
   2: orange color or pigment; any of a range of colors between red
     and yellow [syn: {orange}, {orangeness}]
   3: any citrus tree bearing oranges [syn: {orange}, {orange
     tree}]
   4: any pigment producing the orange color
   5: a river in South Africa that flows generally westward to the
     Atlantic Ocean [syn: {Orange}, {Orange River}]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 orange
   orange‐coloured
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 orange [orãʒ]
   orange‐coloured
   orange
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 Orange [orãʒ]
   Orange
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 orange
   orange
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Orange [oːraŋʒə] (n) , s.(n )
   orange
 

From Longdo French-Thai Dictionary [longdo_fr_th]:

 orange
 orange	(n) |f, pl. -s| ส้ม

From Longdo French-Thai Dictionary [longdo_fr_th]:

 orange
 orange	(adj) |ไม่ผันรูปทั้งขยายนามเอกพจน์เพศชายและหญิง| ที่มีสีส้ม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top