Search result for

-office-

(67 entries)
(0.6891 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: office,-office-, *office*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
office    [N] สำนักงาน, See also: ที่ทำการ, ที่ทำงาน, หน่วยงาน, สถานที่ทำงาน, Syn. bureau
office    [N] หน่วยงานของรัฐ
office    [N] ตำแหน่ง, Syn. post, position
office    [N] หน้าที่, See also: ภาระหน้าที่, Syn. work, duty

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
office๑. สำนักงาน, ที่ทำการ๒. ตำแหน่งหน้าที่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
office๑. สำนักงาน๒. ตำแหน่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
officeออฟฟิศ [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
office(ออฟ'ฟิซฺ) n. สำนักงาน,ที่ทำการ,สถาบัน,ร้านค้า,กระทรวง,กรม,กอง,ตำแหน่ง,การทำงาน,หน้าที่,ภาระหน้าที่,สมรรถนะ,งาน,การบริการ, See also: offices n.,pl. ที่ทำงานบ้านในบ้าน (เช่นครัวหรือที่ซักหรือรีดผ้า), Syn. function,position

English-Thai: Nontri Dictionary
office(n) ตำแหน่ง,ที่ทำการ,สำนักงาน,พิธี,กระทรวง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Officer, if you're looking for the person responsibleคุณตำรวจ หากคุณกำลังมาคนที่รับผิดชอบ There Might be Blood (2008)
Officer, my name is lily bass, and I was the oneคุณตำรวจ, ดิฉันชื่อ ลิลลี่ แบส และเป็นคนเดียวกับ There Might be Blood (2008)
Most of the key officers are sympathetic to the church.เจ้าหน้าที่สำคัญส่วนใหญ่นั้นเห็นใจโบสถ์ Dead Space: Downfall (2008)
It's the only explanation for the irrational behavior that has been plaguing the colony, the crew, and now the officers.นี่คือคำอธิบาย พฤติกรรมที่ไร้เหตุผล ที่ละบาดทั่วนิคม ทั้งลูกเรือและเจ้าหน้าที่ทุกคน Dead Space: Downfall (2008)
You're an officer for Christ's sake.คุณเองก็เป็นเจ้าหน้าที่น่ะ Dead Space: Downfall (2008)
Check the home and office for carcinogens, toxins-ตรวจสอบทั้งที่บ้าน ที่ทำงาน หาพวกสารก่อมะเร็ง, สารพิษ Not Cancer (2008)
Why are you in my office?ทำไมคุณมาอยู่ในห้องทำงานฉัน Not Cancer (2008)
And I am going to be just as rightafter breakfast up in my office.และผมก็ถูกอีก.หลังจากกินข้าวเช้าในห้องทำงาน Adverse Events (2008)
Officer, if you want to give me a ticket, I totally understand.คุณเจ้าหน้าที่.. ถ้าคุณจะให้ใบสั่งผมเข้าใจ Birthmarks (2008)
In front of House's office.หน้าห้องทำงานเฮาส์ The Itch (2008)
Then I'll send an officer right in with the transfer.เดี๋ยวผมจะส่ง เจ้าหน้าที่คนหนึ่งไปทำการ Last Resort (2008)
- popping them like breath mints. - You haven't been by his office?กินมันเหมือนลูกอมดับกลิ่นปากรสมิ้นต์ คุณไม่ได้ไปที่ออฟฟิซเขามา? Dying Changes Everything (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
officeA building with high ceilings and huge rooms may be less practical than the colorless block of offices that takes its place, but it often fits in well with its surroundings.
officeA clerk in the office is only a pawn in the game of big business.
officeA friend of mine called on me at my office.
officeAfter getting downsized he started off on a clean slate and started a business working out of a home office.
officeAll the officers and men joined their efforts against the attack.
officeAlmost one-third of all office workers wear spectacles.
officeAlready three years since I became an office lady. It's not as if I'm dissatisfied with my present lifestyle but ...
officeAlways keep your office tidy.
officeAn office building, with 22 stories above ground and 2 below, is under construction.
officeAn office girl was robbed of the envelope containing 100,000 yen on her way back from the bank.
officeAn office machine is cranking out a stream of documents.
officeAn office worker with a college background.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สนง. [N] office, Syn. สำนักงาน
สำนักงาน    [N] office, Syn. ที่ทำการ, ที่ประกอบการ, Count unit: แห่ง
ห้องทำงาน    [N] office, See also: studio, Example: เขาเดินนำหน้าเธอเข้าไปในห้องทำงาน ซึ่งค่อนข้างจะมิดชิด, Count unit: ห้อง
สำนักงาน    [N] office, See also: bureau, Syn. ออฟฟิศ, ที่ทำการ, Example: ปัญหาเช่นนี้มักเกิดขึ้นบ่อยครั้งในสำนักงานของเรา, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: สถานที่สำหรับทำงานของเอกชน
สถานที่ทำงาน    [N] office, Syn. ที่ทำงาน, Example: นายกรัฐมนตรีไปเยี่ยมชนสถานที่ทำงานของหน่วยงานต่างๆ
ออฟฟิศ    [N] office, Syn. สำนักงาน, ที่ทำงาน, ที่ทำการ, Example: ในปัจจุบันเราจะเห็นว่า มีผู้ใช้คอมพิวเตอร์เพิ่มมากขึ้น ตั้งแต่ออฟฟิศเล็กๆ ไปจนถึงสำนักงานขนาดใหญ่, Count unit: แห่ง, Notes: (อังกฤษ)
ตำแหน่ง    [N] office, See also: post, rank, position, Example: เขาตัดสินใจลาออกจากที่ทำงานเก่าเพราะเขาได้งานในตำแหน่งที่สูงกว่าเดิม และเงินเดือนสูงกว่าเดิม, Thai definition: หน้าที่การงาน สถานภาพ, ตำแหน่งหรือเกียรติยศของบุคคลที่ปรากฏในสังคม
ที่ทำงาน    [N] office, Syn. หน่วยงาน, สำนักงาน, ที่ประกอบการ, ที่ทำการ, Example: เขาสร้างอาคารเรียงรายถึง 23 ตึก เป็นที่ทำงานของคนถึง 5,000 คน, Count unit: ที่, แห่ง
ที่ทำการ    [N] office, Syn. ที่ทำงาน, สำนักงาน, ที่ว่าการ, Example: หัวหน้าพรรคนัดประชุมลูกพรรค ณ ที่ทำการของพรรค, Count unit: ที่, แห่ง, Thai definition: ที่ประกอบการ, สถานที่ทำงาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ออฟฟิศ[n.] (øffit = øffis = øpfit) EN: office   FR: bureau [m] ; office [m]
ที่ทำการ[n.] (thīthamkān) EN: office   FR: bureau [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
OFFICE    AO1 F AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
office    (n) (o1 f i s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Amtsträger {m}office holder [Add to Longdo]
Betriebsweihnachtsfeier {f}office Christmas party [Add to Longdo]
Büro {n} | Büros {pl}office | offices [Add to Longdo]
Büroautomation {f}office automation [Add to Longdo]
Bürobedarf {m}office supply [Add to Longdo]
Bürobedarfsartikel {pl}office supplies [Add to Longdo]
Bürocomputer {m}office computer [Add to Longdo]
Büroeinrichtung {f}office equipment [Add to Longdo]
Bürogebäude {n}office building; office block [Add to Longdo]
Bürogeräte {pl}office equipment [Add to Longdo]
Bürokommunikationstechnik {f}office communications [Add to Longdo]
Bürokopiergerät {n}office copier; copying machine [Add to Longdo]
Bürokosten {pl}office expenses; office charges [Add to Longdo]
Büromaschine {f} | Büromaschinen {pl}office machine; business machine | business machines [Add to Longdo]
Büromaterial {n}office supplies; office stationery [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiè, ㄒㄧㄝˋ, ] office [Add to Longdo]
办公室[bàn gōng shì, ㄅㄢˋ ㄍㄨㄥ ㄕˋ, / ] office [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Office \Of`fice\, v. t.
   To perform, as the duties of an office; to discharge. [Obs.]
   --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Office \Of"fice\, n. [F., fr. L. officium, for opificium; ops
   ability, wealth, help + facere to do or make. See {Opulent},
   {Fact}.]
   1. That which a person does, either voluntarily or by
    appointment, for, or with reference to, others; customary
    duty, or a duty that arises from the relations of man to
    man; as, kind offices, pious offices.
    [1913 Webster]
 
       I would I could do a good office between you.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A special duty, trust, charge, or position, conferred by
    authority and for a public purpose; a position of trust or
    authority; as, an executive or judical office; a municipal
    office.
    [1913 Webster]
 
   3. A charge or trust, of a sacred nature, conferred by God
    himself; as, the office of a priest under the old
    dispensation, and that of the apostles in the new.
    [1913 Webster]
 
       Inasmuch as I am the apostle of the Gentiles, I
       magnify mine office.         --Rom. xi. 13.
    [1913 Webster]
 
   4. That which is performed, intended, or assigned to be done,
    by a particular thing, or that which anything is fitted to
    perform; a function; -- answering to duty in intelligent
    beings.
    [1913 Webster]
 
       They [the eyes] resign their office and their light.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Hesperus, whose office is to bring
       Twilight upon the earth.       --Milton.
    [1913 Webster]
 
       In this experiment the several intervals of the
       teeth of the comb do the office of so many prisms.
                          --Sir I.
                          Newton.
    [1913 Webster]
 
   5. The place where any kind of business or service for others
    is transacted; a building, suite of rooms, or room in
    which public officers or workers in any organization
    transact business; as, the register's office; a lawyer's
    office; the doctor's office; the Mayor's office.
    [1913 Webster +PJC]
 
   6. The company or corporation, or persons collectively, whose
    place of business is in an office; as, I have notified the
    office.
    [1913 Webster]
 
   7. pl. The apartments or outhouses in which the domestics
    discharge the duties attached to the service of a house,
    as kitchens, pantries, stables, etc. [Eng.]
    [1913 Webster]
 
       As for the offices, let them stand at distance.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   8. (Eccl.) Any service other than that of ordination and the
    Mass; any prescribed religious service.
    [1913 Webster]
 
       This morning was read in the church, after the
       office was done, the declaration setting forth the
       late conspiracy against the king's person. --Evelyn.
    [1913 Webster]
 
   {Holy office}. Same as {Inquisition}, n., 3.
 
   {Houses of office}. Same as def. 7 above. --Chaucer.
 
   {Little office} (R. C. Ch.), an office recited in honor of
    the Virgin Mary.
 
   {Office bearer}, an officer; one who has a specific office or
    duty to perform.
 
   {Office copy} (Law), an authenticated or certified copy of a
    record, from the proper office. See {Certified copies},
    under {Copy}. --Abbott.
 
   {Office-found} (Law), the finding of an inquest of office.
    See under {Inquest}.
 
   {Office holder}. See {Officeholder} in the Vocabulary
 
   {Office hours}. the hours of the day during which business is
    transacted at an office[5].
 
   {Office seeker}. a person who is attempting to get elected to
    an elected office, or to get an appointment to an
    appointive public office.
    [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 office
   n 1: place of business where professional or clerical duties are
      performed; "he rented an office in the new building" [syn:
      {office}, {business office}]
   2: an administrative unit of government; "the Central
     Intelligence Agency"; "the Census Bureau"; "Office of
     Management and Budget"; "Tennessee Valley Authority" [syn:
     {agency}, {federal agency}, {government agency}, {bureau},
     {office}, {authority}]
   3: the actions and activities assigned to or required or
     expected of a person or group; "the function of a teacher";
     "the government must do its part"; "play its role" [syn:
     {function}, {office}, {part}, {role}]
   4: (of a government or government official) holding an office
     means being in power; "being in office already gives a
     candidate a great advantage"; "during his first year in
     office"; "during his first year in power"; "the power of the
     president" [syn: {office}, {power}]
   5: professional or clerical workers in an office; "the whole
     office was late the morning of the blizzard" [syn: {office},
     {office staff}]
   6: a religious rite or service prescribed by ecclesiastical
     authorities; "the offices of the mass"
   7: a job in an organization; "he occupied a post in the
     treasury" [syn: {position}, {post}, {berth}, {office},
     {spot}, {billet}, {place}, {situation}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 office [ofis]
   function; job; office; post
   pantry
   service
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top