Search result for

-obstacle-

(37 entries)
(0.4638 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: obstacle,-obstacle-, *obstacle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
obstacle    [N] อุปสรรค, See also: สิ่งกีดขวาง, Syn. hindrance, barrier, bar, Ant. clearance

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
obstacleอุปสรรค [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
obstacle(ออบ'สทะเคิล) n. อุปสรรค,สิ่งกีดขวาง

English-Thai: Nontri Dictionary
obstacle(n) อุปสรรค,เครื่องกีดขวาง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
this is the obstacle course.นี่คือหลักสูตร การข้ามอุปสรรค Spies Like Us (1985)
Where's your obstacle?มีอุปสรรคอันใดกัน Wuthering Heights (1992)
I hope that we can find a common ground break through obstacles that may have kept us apart.ฉันหวังว่าเราสามารถ หาพื้นดินทั่วไป ฝ่าอุปสรรคที่อาจจะทำให้เราห่างกัน Contact (1997)
And I proved a man too today overcoming all my obstaclesวันนี้ฉันได้รับการพิสูจน์คน การเอาชนะอุปสรรคของฉันทั้งหมด GTO (1999)
I will have an immortal love that overcomes all obstaclesหนูจะมีความรักอมตะ ที่อยู่เหนืออุปสรรคใดๆ Ing (2006)
I guess the thing I've spent more time on than anything else in this slide show is trying to identify all those things in people's minds that serve as obstacles to them understanding this.ผมคิดว่าสิ่งที่ผมใช้เวลามากกว่าเรื่องอื่นใด ในการบรรยาย คือการพยายามระบุ บรรดาสิ่งที่อยู่ในใจของผู้คน An Inconvenient Truth (2006)
And whenever I feel like I've identified an obstacle, I try to take it apart, roll it away.และเมื่อใดก็ตามที่ผมรู้สึกว่าได้เจออุปสรรคนั้น ผมพยายามแยกแยะมัน เข็นมัน ย้ายที่มัน An Inconvenient Truth (2006)
The biggest obstacle to carlos and gaby... the I.R.S.Could make me testify against you.อุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ของคาร์ลอสกับแก๊บบี้ I.R.S ต้องให้ฉันเป็นพยานเอาผิดคุณ The Game (2007)
No matter what obstacles you throw my way, I'll accept themไม่ว่าท่านจะลงโทษฉันยังไง ฉันก็จะยอมรับมัน ขอเพียงอย่าเอาฮิโระไปเลยค่ะ Koizora (2007)
We will eliminate all obstacles for you.เราจะกำจัดสิ่งกีดขวางทั้งหมดให้คุณ Eagle Eye (2008)
Obstacle courses, simulated missions.กับเหตุการณ์จำลอง Goodbye to All That (2008)
What about the obstacle course?ไม่ฝึกข้ามเครื่องกีดขวางแล้วหรือครับ Goodbye to All That (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
obstacleHe did the work in spite of many obstacles.
obstacleHe has overcome many obstacles.
obstacleHe met an unexpected obstacle.
obstacleHe refused to quit despite many obstacles.
obstacleHe surmounted the obstacles with great effort.
obstacleHe went forward in the face of many obstacles.
obstacleHigh tariffs are the chief obstacles to free trade.
obstacleIn other words physical obstacles, perhaps unknown to the original surveyor and engineer, requiring alterations to be made in order to surmount them.
obstacleLack of flexibility is an obstacle to one's progress.
obstacleShe has the wonderful capability to overcome any obstacle.
obstacleThe obstacles to our progress have been removed at last.
obstacleThe pioneers have overcome a series of obstacles.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องกีดขวาง    [N] obstacle, See also: bar, barricade, clog, hindrance, block, barrier, Syn. เครื่องขัดขวาง, อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง, เครื่องกั้น
ความขัดข้อง    [N] obstacle, See also: difficulty, hindrance, obstruction, barrier, block, hurdle, Syn. อุปสรรค, Example: เทปยังคงข้อมูลเดิมไว้ได้แม้ว่าจะเกิดความขัดข้อง

CMU English Pronouncing Dictionary
OBSTACLE    AA1 B S T AH0 K AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
obstacle    (n) (o1 b s t @ k l)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
障害[しょうがい, shougai] Thai: อุปสรรค English: obstacle

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hindernis {n} | Hindernisse {pl}obstacle | obstacles [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Obstacle \Ob"sta*cle\, n. [F., fr. L. obstaculum, fr. obstare to
   withstand, oppose; ob (see {Ob-}) + stare to stand. See
   {Stand}. and cf. {Oust}, v.]
   That which stands in the way, or opposes; anything that
   hinders progress; a hindrance; an obstruction, physical or
   moral.
   [1913 Webster]
 
      If all obstacles were cut away.
      And that my path were even to the crown. --Shak.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Impediment; obstuction; hindrance; difficulty. See
     {Impediment}, and {Obstruction}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 obstacle
   n 1: something immaterial that stands in the way and must be
      circumvented or surmounted; "lack of imagination is an
      obstacle to one's advancement"; "the poverty of a district
      is an obstacle to good education"; "the filibuster was a
      major obstruction to the success of their plan" [syn:
      {obstacle}, {obstruction}]
   2: an obstruction that stands in the way (and must be removed or
     surmounted or circumvented)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 obstacle [obstakl]
   obstacle
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top