Search result for

-niche-

(26 entries)
(0.0507 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: niche, *niche*
Possible hiragana form: -にちぇ-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
niche[N] ช่องหรือโพรงบนผนังกำแพงที่ทำไว้เพื่อวางสิ่งบูชา, Syn. cranny, recess

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
niche(นิช) n. เวิ้งหรือโพรงในผนังกำแพง,ตำแหน่งที่เหมาะสม vt. วางในเวิ้ง, Syn. recess

English-Thai: Nontri Dictionary
niche(n) ซอก,โพรง,เวิ้ง,ช่อง
niche(vt) วางไว้ในโพรง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
nicheช่องเว้า [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And there are millions of ecological niches that are affected by global warming in just this way.มีระบบนิเวศย่อยๆอีกนับล้าน ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนในแบบเดียวกันนี้ An Inconvenient Truth (2006)
This is the number of invasive exotic species that have rushed in to fill the new ecological niches that are opening up.นี่คือจำนวนของสายพันธุ์ผู้บุกรุกจากต่างถิ่น ที่ได้หลั่งไหลเข้าไปในระบบนิเวศใหม่ๆที่กำลังเปิดออก An Inconvenient Truth (2006)
We each have our niche.พวกเราลงตัวดีอยู่แล้ว In Buddy's Eyes (2008)
what your niche will be.อะไรคือความเฉพาะตัวของคุณ It Might Get Loud (2008)
Well, we don't think of it as a niche movie.แหม แต่ผมไม่คิดว่า เรื่องนี้จะเป็นเฉพาะกลุ่มนะ Loyal and True (2008)
"On the first landing, which was as small as the necessary turn of the stairs allowed, there was a niche in the column, about half a yard wide, and in this niche, the prince felt convinced that a man stood concealed.ในการร่อนลงครั้งแรก ซึ่งจำเป็นต้องใช้บันไดขนาดเล็ก มีโพรงกว้างประมาณครึ่งหลาอยู่ในเสา โพรงนี้เองที่เขาเชื่อว่าคนเข้าไปซ่อนตัวได้ The Next Three Days (2010)
Look, I know you hate it, Ope, but I've got maybe another year or two in this niche.ฟังนะ ฉันรู้ว่าคุณเกลียดมันมาก โอ๊ป เเต่ฉันอาจจะทำได้ในไม่กี่ปี หรือสองปีในอาชีพนี้ Caregiver (2010)
It's not my niche.มันไม่ใช่ของของฉัน Home (2010)
You knew I wanted a chance out there. Working U.C. could have been my niche. Diaz didn't even want to do it.ฉันอยากทำงานนั้น ดิแอซไม่อยากทำด้วยซ้ำ Signals Crossed (2010)
Niche graffitiวาดสวยมาก 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
Niche knowนี่ครับ 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
Niche knew rudeข้าไม่กล้า 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nicheHe's adept at jumping into profitable niches.
nicheU.S. companies are working to find a niche in the Japanese economy.

CMU English Pronouncing Dictionary
NICHE    N IH1 CH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
niche    (n) (n i1 ch)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nische {f} | Nischen {pl}niche | niches [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
壁龛[bì kān, ㄅㄧˋ ㄎㄢ, / ] niche [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Niche \Niche\ (n[i^]ch), n. [F., fr. It. nicchia, prop., a
   shell-like recess in a wall, fr. nicchio a shellfish, mussel,
   fr. L. mytilus.]
   A cavity, hollow, or recess, generally within the thickness
   of a wall, for a statue, bust, or other erect ornament.
   Hence, any similar position, literal or figurative.
   [1913 Webster]
 
      Images defended from the injuries of the weather by
      niches of stone wherein they are placed. --Evelun.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 niche
   n 1: a position particularly well suited to the person who
      occupies it; "he found his niche in the academic world"
   2: a small concavity [syn: {recess}, {recession}, {niche},
     {corner}]
   3: an enclosure that is set back or indented [syn: {recess},
     {niche}]
   4: (ecology) the status of an organism within its environment
     and community (affecting its survival as a species) [syn:
     {niche}, {ecological niche}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 niche [niʃ]
   niche
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top