Search result for

-neu-

(43 entries)
(0.0559 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: neu, *neu*
Possible hiragana form: -ねう-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Neuengamme, Belsen, Ravensbruck, Dachau, these were names like any others on maps and in guide books.นูเยนแกมม, เบลเซ่น, ราเวนสเบิร์ก, ดาโชว์ ... ชื่อเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่เป็นชื่อทั่วๆไป บนแผนที่ และหนังสือทั้งหลาย Night and Fog (1956)
Hooper, neutral.ฮูเปอร์ เข้าเกียร์ว่าง Jaws (1975)
I'll need three men up in the tower. You, Neubauer, you, Macias.ผมต้องการคน 3 คนในหอควบคุม คุณ นูบาวเออร์ คุณ แม็คเซียส Airplane! (1980)
To tell you the truth, I don't know if Hal is homicidal, suicidal, neurotic, psychotic or just plain broken.ฉันไม่ทราบว่าถ้า แฮล เป็น ฆาตกรรมฆ่าตัวตาย โรคประสาทโรคจิตหรือเพียง แค่เสียธรรมดา 2010: The Year We Make Contact (1984)
We were going to stop work on the neurophysical, concentrate on something more practical.ฉันว่าเราหาวิธีอื่น ที่ได้ผลกว่าวิธีนี้ จะดีกว่ามั้ง Day of the Dead (1985)
I'm not myself today. I saw my neurologist this morning.ผมขอโทษ วันนี้ผมสับสน ผมเพิ่งไปหาจิตแพทย์เมื่อเช้า Spies Like Us (1985)
Once I've entered in the neural net... my birth cry will be the sound... of every phone on this planet ringing in unison.จากนั้นผมจะออกไปสู่ระบบเครือข่ายภายนอก การเกิดใหม่ของผม จะตามมาด้วยเสียง ของโทรศัพท์ทุกเครื่องในโลก The Lawnmower Man (1992)
From this equation comes the idea for the drug, Expectane... which acts to neutralize the interfering antibodies... and promote successful embryo attachment.จากแนวความคิดนั้น จึงมีการสร้างยาเอ็กซ์เพกเทน ซึ่งทำให้แอนติบอดี้มีสถานะเป็นกลาง และช่วยส่งเสริมให้ไข่มีการฝังตัว Junior (1994)
Consider all the neuro-med devices the machining cell crammed into that body.ดูจากสายระบบประสาทและกลไกที่อัดอยู่ตามตัวนั่นสิ Ghost in the Shell (1995)
Chief, you ever question the ethics of the neurosurgeons who monkey around inside your brain?หัวหน้า, คุณเคยสงสัยอะไรพวกจ่า.. ที่คอยมาวนๆอยู่แถวนี้บ้างมั้ย? Ghost in the Shell (1995)
Dr. Willis, Head of Strategic Research at Neutron Company.ดร.วิลลิส, หัวหน้านักวิจัย ของบริษัทนิวตรอน Ghost in the Shell (1995)
Neurological condition, 60 percent probability. Manic depression, 42 percent probability.โอกาส เส้นประสาทเสื่อม,60 % โอกาสที่ วิกลจริต,42 % Gattaca (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
neuSwitzerland is a neutral country.
neuAcid soil is neutralised by ash.
neuThe Japanese government takes a neutral attitude on the matter.
neuThe alternative possibilities are neutrality or war.
neuI'm afraid I have neuralgia.
neuAlkalis neutralize acids.
neuWhen investigating the pH (acidic, neutral, alkaline) of a liquid, don't soak the litmus paper completely in the liquid but just put the end of the paper in it.
neuThe senator remained neutral in the furious controversy.
neuWhen someone becomes neurotic about pens and paper clips, it's a sure sign they're cracking up.
neuHe was a neutral participant at the discussion.
neuThat country remained neutral throughout World War II.
neuA neutral country was asked to help settle the dispute.

CMU English Pronouncing Dictionary
NEU    N OY1

German-Thai: Longdo Dictionary
neuใหม่

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
neuer Aufruf; erneute Vorladung {f}resummon [Add to Longdo]
neue Bewertung {f}reappraisal [Add to Longdo]
neue Darlegung {f}reanalysis [Add to Longdo]
neue Darlegung | neue Darlegungenreformulation | reformulations [Add to Longdo]
neue Formulierung {f}restatement [Add to Longdo]
neue Gültigkeit {f}revalidation [Add to Longdo]
neue Kalkulation {f} | neue Kalkulationenrecalculation | recalculations [Add to Longdo]
Neubelebung {f}reinvigoration [Add to Longdo]
Neuabtastung {f}rescanning [Add to Longdo]
Neuanfang {m}; Wiederanfang {m}recommencement [Add to Longdo]
Neuanfertigung {f}; Neuanfertigen {n}making (up); production from scratch [Add to Longdo]
Neuanfertigung {f} (Produkt)newly-made article [Add to Longdo]
Neuanpassung {f}; Wiederanpassung {f} | Neuanpassungen {pl}; Wiederanpassungen {pl}readjustment | readjustments [Add to Longdo]
Neuanschaffung {f}new acquisition [Add to Longdo]
Neuauflage {f}; Neuausgabe {f}reissue [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  neu... [nɔi]
     re
  

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  neu [nɔi]
     afresh; coltish; innovative; new; nouveau; recent
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top