Search result for

-nervous-

(40 entries)
(0.0155 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: nervous, *nervous*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nervous[ADJ] กระวนกระวาย, See also: กระสับกระส่าย, ร้อนรน, ประหม่า, กลัวลนลาน, Syn. agitated, excitable, sensitive, Ant. calm, relaxed
nervous[ADJ] เกี่ยวกับประสาท, See also: ทางประสาท

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nervous(เนิร์ฟ'เวิส) adj. หงุดหงิด,เป็นประสาท,กังวลใจ,เกี่ยวกับประสาท,แข็งแรง., See also: nervousness n., Syn. shaky,timid

English-Thai: Nontri Dictionary
nervous(adj) เป็นโรคเส้นประสาท,หงุดหงิด,กังวลใจ,ขวัญอ่อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
nervous๑. -ประสาท [มีความหมายเหมือนกับ neural]๒. -ประสาทอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Extremely nervous, wannabe yalies. Get excited, Archibald.ผู้คนต่างก็อยากจะเป็น Yalies / ตื่นเต้นหน่อย Archibald New Haven Can Wait (2008)
Look, I know that you're nervous, Smallville, but you got to remember I grew up around green berets and navy seals, not cornstalks and jersey cows.ฟังนะ ฉันรู้ว่าคุณกังวล.. พ่อหนุ่มสมอลวิลล์ แต่คุณจำได้นะฉันโตจากหน่วยรบกรีนเบเร่และ นาวิกโยธิน ไม่ใช่้ในไร่ข้าวโพดกะทุ่งเลี้ยงวัว Odyssey (2008)
[Laughing nervously] I can't.ฉันไม่กล้าดู Adverse Events (2008)
He was nervous about an injection of contrast.เขาประสาทเกี่ยวกับ การสูปฉีดที่แตกต่างไป Adverse Events (2008)
I'm nervous.ฉัน.. Birthmarks (2008)
- You're not nervous.ประสาท Birthmarks (2008)
When she picked up that magnet, it moved one of the pins deeper into the sympathetic nervous center of her brain.เมื่อเธอยกแม่เหล็ก มันทำให้เข็มทิ่มเข้าไปลึกเข้าไป\ ยังเส้นประสาทส่วนกลางสมองเธอ Birthmarks (2008)
Oh, you know, tired, fat, nervous.คุณรู้.เหนื่อย ..อ้วน.. แล้วก็ประสาท Joy (2008)
I still get nervous when there's a knock on the door.ฉันยังคงรู้สึกประสาทเสีย เมื่อมีเสียงเคาะประตูห้อง Emancipation (2008)
Dozen years or so, my... nervous system, my cognitive skills, even my emotional balance...12 ปี หรือประมาณนั้น ระบบประสาทของฉัน การรับรู้ รึแม้แต่ความสมดุลย์ทางอารมณ์ Dying Changes Everything (2008)
You nervous?-องค์ชายทรงกังวล? Valiant (2008)
I don't get nervous.ข้าไม่ได้กังวลอะไร Valiant (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nervousA bare word of criticism makes her nervous.
nervousA nervous person will not be fit for this job.
nervousBeing too nervous to reply, he stared at the floor.
nervousBill is nervous about the exam.
nervousHe felt nervous about the result.
nervousHe is nervous about it.
nervousHe looked calm, but actually he was very nervous.
nervousHers was a nervous disease, and a change of air was an urgent need.
nervousHe suffered a nervous breakdown.
nervousHe was nervous because he was leaving for America the next morning.
nervousI always get nervous in her presence.
nervousI always get nervous just before a match.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โรคประสาท[N] nervous

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตื่นตระหนก[adj.] (teūntranok) EN: nervous   FR: paniqué ; affolé

CMU English Pronouncing Dictionary
NERVOUS    N ER1 V AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nervous    (j) (n @@1 v @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nervensystem {n}nervous system [Add to Longdo]
nervös; reizbar {adj} | nervöser | am nervösestennervous | more nervous | most nervous [Add to Longdo]
Nervenzusammenbruch {m} [med.] | einen Nervenzusammenbruch erleidennervous breakdown | to have a nervous breakdown [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tǎn, ㄊㄢˇ, ] nervous [Add to Longdo]
[tè, ㄊㄜˋ, ] nervous [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nervous \Nerv"ous\ (n[~e]rv"[u^]s), a. [L. nervosus sinewy,
   vigorous: cf. F. nerveux. See {Nerve}.]
   1. Possessing nerve; sinewy; strong; vigorous. "Nervous
    arms." --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. Possessing or manifesting vigor of mind; characterized by
    strength in sentiment or style; forcible; spirited; as, a
    nervous writer.
    [1913 Webster]
 
   3. Of or pertaining to the nerves; seated in the nerves; as,
    nervous excitement; a nervous fever.
    [1913 Webster]
 
   4. Having the nerves weak, diseased, or easily excited;
    subject to, or suffering from, undue excitement of the
    nerves; easily agitated or annoyed.
    [1913 Webster]
 
       Poor, weak, nervous creatures.    --Cheyne.
    [1913 Webster]
 
   5. Sensitive; excitable; timid.
    [1913 Webster]
 
   6. Apprehensive; as, a child nervous about his mother's
    reaction to his bad report card.
    [PJC]
 
       Our aristocratic class does not firmly protest
       against the unfair treatment of Irish Catholics,
       because it is nervous about the land. --M. Arnold.
    [1913 Webster]
 
   {Nervous fever} (Med.), a low form of fever characterized by
    great disturbance of the nervous system, as evinced by
    delirium, or stupor, disordered sensibility, etc.
 
   {Nervous system} (Anat.), the specialized coordinating
    apparatus which endows animals with sensation and
    volition. In vertebrates it is often divided into three
    systems: the central, brain and spinal cord; the
    peripheral, cranial and spinal nerves; and the
    sympathetic. See {Brain}, {Nerve}, {Spinal cord}, under
    {Spinal}, and {Sympathetic system}, under {Sympathetic},
    and Illust. in Appendix.
 
   {Nervous temperament}, a condition of body characterized by a
    general predominance of mental manifestations. --Mayne.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nervous
   adj 1: easily agitated; "a nervous addict"; "a nervous
       thoroughbred"
   2: causing or fraught with or showing anxiety; "spent an anxious
     night waiting for the test results"; "cast anxious glances
     behind her"; "those nervous moments before takeoff"; "an
     unquiet mind" [syn: {anxious}, {nervous}, {queasy}, {uneasy},
     {unquiet}]
   3: of or relating to the nervous system; "nervous disease";
     "neural disorder" [syn: {nervous}, {neural}]
   4: excited in anticipation [syn: {aflutter}, {nervous}]
   5: unpredictably excitable (especially of horses) [syn:
     {skittish}, {flighty}, {spooky}, {nervous}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top