Search result for

-neon-

(37 entries)
(0.0154 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: neon, *neon*
Possible hiragana form: -ねおん-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
neon[N] ก๊าซเฉื่อย (สัญลักษณ์คือ Ne), See also: นีออน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
neon(นี'ออน) n. ธาตุแก๊สเฉื่อยชนิดหนึ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
neon(n) หลอดไฟนีออน,ก๊าซชนิดหนึ่ง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
neonนีออน, ธาตุในหมู่ VIII ของตารางธาตุ มีเลขอะตอม 10 สัญลักษณ์คือ Ne เป็นแก๊สเฉื่อย ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น จุดหลอมเหลว -248.6°C จุดเดือด -246.0°C  พบในบรรยากาศประมาณร้อยละ 0.19 โดยปริมาตร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- It's a neon sign. - You're right.และนั่นเป็นสิ่งเขาทำตอนนี้ When the Levee Breaks (2009)
One of the neonatal nurses walked right off the unit with two babies.ล้อเล่นรึเปล่า สาบานได้เลย When the Levee Breaks (2009)
It's very sad to see the beautiful islands in the Caribbean becoming neon-lit whorehouses for the Japanese.เราเข้าไปถามชาวประมงเมือง ไทจิ ว่าเราจะขอเข้ามาช่วย... หรืออีกนัยนึง คือ ขอให้พวกเขาทิ้งเรือ ผูกไว้เลยที่ท่า The Cove (2009)
Hey, they're still up in neonatal.เฮ้ แล้วพวกเขายังอยู่ที่แผนกสูติฯเลยนะ Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)
yes yes I love this kid there're beautiful like neon fire flies a neon fliesใช่ ใช่ ฉันรักเด็กคนนี้ว่ะ มันสวยมาก ชอบไฟนีออนบิน นีออนบิน Step Up 3D (2010)
So what do you think... neon tetras or zebra fish?งั้นคุณคิดว่าจะเป็นปลานีออน หรือปลาม้าลายดีล่ะ? Goodbye Yellow Brick Road (2010)
You know, pizza boxes, dirty underwear, neon beer clock, but look at this place!คุณก็รู้ แบบกล่องพิซซ่าเกลื่อน กางเกงในสกปรก นาฬิการูปขวดเบียร์ แต่ดูที่นี่สิ Excited and Scared (2010)
You may as well slap neon lights on it.You may as well slap neon lights on it. Fast Five (2011)
I thought I was sending you a neon sign.ฉันคิดว่าฉันส่งซิก ชัดแล้วเสียอีก Unforgiven (2011)
[Laughing] Oh, please. You are a neon sign.ขอที \ อ่านคุณน่ะ ง่ายเหมือนอ่านป้ายไฟนีออน My Heart Will Go On (2011)
♪ The neon light- Untranslated subtitle - Cold Grey Light of Dawn (2011)
I feel like I might as well have a big neon sign above my head that says, you know,มันเหมือนกับว่า ฉันได้ติดป้ายไฟอันใหญ่ ไว้ที่หัวของฉัน\ ซึ่งเขียนว่า I Am Unicorn (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
neonThe neon sign shone as if to invite us.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นีออน[n.] (nī-øn) EN: neon   FR: néon [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
NEON    N IY1 AA0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
neon    (n) (n ii1 o n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lichtreklame {f}neon sign [Add to Longdo]
Neonlicht {n}; Neonbeleuchtung {f}strip lighting [Br.] [Add to Longdo]
Neonröhre {f}neon lamp [Add to Longdo]
Neonröhre {f}strip light [Br.] [Add to Longdo]
neonatal {adj} [med.]neonatal [Add to Longdo]
Neon {n} [chem.]neon [Add to Longdo]
Allens Demoiselle {f}; Andamanen Demoiselle {f} (Pomacentrus alleni) [zool.]neon blue damsel; blue star damsel [Add to Longdo]
Neondemoiselle {f} (Neoglyphidodon oxyodon) [zool.]blue velvet damsel [Add to Longdo]
Neon-Demoiselle {f} (Pomacentrus coelistis) [zool.]blue & gold damsel [Add to Longdo]
Neongrundel {f} (Gobiosoma oceanops) [zool.]neon blue goby [Add to Longdo]
Neonsalmler {m} (Paracheirodon innesi) [zool.]neon tetra [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ネオン[, neon] (n) neon (Ne); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Noble \No"ble\, a. [Compar. {Nobler}; superl. {Noblest}.] [F.
   noble, fr. L. nobilis that can be or is known, well known,
   famous, highborn, noble, fr. noscere to know. See {know}.]
   1. Possessing eminence, elevation, dignity, etc.; above
    whatever is low, mean, degrading, or dishonorable;
    magnanimous; as, a noble nature or action; a noble heart.
    [1913 Webster]
 
       Statues, with winding ivy crowned, belong
       To nobler poets for a nobler song.  --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Grand; stately; magnificent; splendid; as, a noble
    edifice.
    [1913 Webster]
 
   3. Of exalted rank; of or pertaining to the nobility;
    distinguished from the masses by birth, station, or title;
    highborn; as, noble blood; a noble personage.
    [1913 Webster]
 
   Note: Noble is used in the formation of self-explaining
      compounds; as, noble-born, noble-hearted, noble-minded.
      [1913 Webster]
 
   {Noble gas} (Chem.), a gaseous element belonging to group
    VIII of the periodic table of elements, not combining with
    other elements under normal reaction conditions;
    specifically, {helium}, {neon}, {argon}, {krypton},
    {xenon}, or {radon}; also called {inert gas}.
 
   {Noble metals} (Chem.), silver, gold, and platinum; -- so
    called from their resistance to oxidation by air and to
    dissolution by acids. Copper, mercury, aluminium,
    palladium, rhodium, iridium, and osmium are sometimes
    included.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Honorable; worthy; dignified; elevated; exalted;
     superior; sublime; great; eminent; illustrious;
     renowned; stately; splendid; magnificent; grand;
     magnanimous; generous; liberal; free.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 neon
   n 1: a colorless odorless gaseous element that give a red glow
      in a vacuum tube; one of the six inert gasses; occurs in
      the air in small amounts [syn: {neon}, {Ne}, {atomic number
      10}]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 neon
   neon
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 neon‐
   neon
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 neon [nejɔn]
   neon
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top