Search result for

-momenta-

(21 entries)
(1.7816 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: momenta, *momenta*
Possible hiragana form: -もめんた-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Securing the last anchor now. We'll be moving out momentarily.เราคุ้มกันตัวสมอตัวสุดท้ายอยู่จะไปเดี๋ยวนี้ Dead Space: Downfall (2008)
He maintained muscle tensity, But was momentarily distracted when he got hit.กล้ามเนื้อเค้ายังอยู่ดี แต่ชั่วขณะนึงที่มันเขวไปเพราะเค้าโดนตี Not Cancer (2008)
But life being what it is, a series of intersecting lives and incidents, out of anyone's control, that taxi did not go by, and that driver was momentarily distracted.ชีวิตก็มักจะเป็นอย่างที่มันเป็น ลำดับของเหตุการที่เกิดขึ้นในชิวิต ใครก็กำหนดไม่ได้ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
It's a momentary embarrassment you're just gonna have to live with;มันคือความอัปยศ คุณก็แค่\ ต้องดำเนินชีวิตต่อไป Changeling (2008)
Disconnecting Carl's nerve from his brain, which had momentarily forgotten it was dead.ทำให้เส้นประสาทถูกตัดขาดจากสมอง ซึ่งได้ลืมไปว่ามันตายแล้ว Pathology (2008)
So, I think I was knocked out back there momentarily... because I definitely wasn't, uh, you know, looking or anything.ตะกี้ยังกะผมโดนน็อค ไปชั่วแว๊บหนึ่ง... เพราะผมไม่ได้อยากจะ เออ แอบมองอะไรทั้งนั้นอ่ะ I Love You, Beth Cooper (2009)
We're on it. They'll be off the air momentarily.ได้เลยค่ะ อีกสักครู่ Nสัญญาณรบกวนจะถูกตัดออกค่ะ Gamer (2009)
I've never seen anyone override the programming, even momentarily.ฉันไม่เคยเห็นใครฝ่าฝืนคำสั่งโปรแกรมได้ แม้ชั่วขณะก็ตาม G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
I'll be there momentarily. You probably think I'm the scum of the earth right now. All I care about is that you don't run the Starkwood story.ผมกำลังจะไปถึงที่นั้นในไม่ช้า คุณกำัลังคิดว่าผมสารเลว ที่สุดบนโลกตอนนี้ใช่มั้ย ที่ฉันต้องการ ให้คุณไม่เสนอข่าวเรื่องสตาร์วูด Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
I had a momentary lapse in judgment when I thought you were more than you are, but you aren't.ตอนที่ฉันคิดว่าคุณมีดีมากกว่าที่เห็น แต่มันไม่ใช่อย่างชัดเลย The Ugly Truth (2009)
Uh, the general will be available to talk about the Jason Wang situation momentarily.ท่านนายพล จะมาคุย เรื่องเจสัน แวง ในไม่ช้านี้ Chuck Versus the Best Friend (2009)
I'm gonna be there momentarily.พ่อหวังว่าลูกระรออยู่ระเบียง เก็บกระเป๋าเรียบร้อย พร้อมออกเดินทางทันที ABQ (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
momentaHe gave a momentary glance to the passers by.
momentaI must have stolen it when I lost control of myself momentarily.
momentaI was absent-minded momentarily.
momentaThere was a momentary pause.
momentaThere was a momentary pause in the talk.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Momentanpol {m}instantaneous center of rotation [Add to Longdo]
Momentaufnahme {f}snap-shot; snapshot [Add to Longdo]
momentan {adj}instantaneous [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Momentum \Mo*men"tum\, n.; pl. L. {Momenta}, F. {Momentums}. [L.
   See {Moment}.]
   1. (Mech.) The quantity of motion in a moving body, being
    always proportioned to the quantity of matter multiplied
    by the velocity; impetus.
    [1913 Webster]
 
   2. Essential element, or constituent element.
    [1913 Webster]
 
       I shall state the several momenta of the distinction
       in separate propositions.       --Sir W.
                          Hamilton.
    [1913 Webster]
 
   3. A property of an activity or course of events, viewed as
    analogous to forward motion or to physical momentum (def.
    1), such that the activity is believed to be able to
    continue moving forward without further application of
    force or effort; -- often used to describe an increase in
    the acquisition of public support for a purpose; as, as,
    the petition drive gained momentum when it was mentioned
    in the newspapers.
    [PJC]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top