Search result for

-mix-

(57 entries)
(0.0146 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: mix, *mix*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mix[VI] ผสม, See also: รวมกัน, ผสมกัน, ปรุง, Syn. blend, fuse, merge
mix[VT] ผสม, See also: รวมกัน, ผสมกัน, ปรุง, Syn. blend, fuse, merge
mix[VT] ทำให้รวมตัวกัน, Syn. unite, join, link, Ant. separate
mix[VI] พบปะผู้คน, See also: เข้าสังคม, เข้าสมาคม, Syn. get along, Ant. avoid, ignore
mix[N] ของผสม, See also: สิ่งที่ได้จากการผสม, ส่วนผสม, เครื่องปรุง, Syn. mixture, ingredient
mix[N] การผสมกัน, See also: การรวมกัน, การปนกัน, Syn. combination, mixture, Ant. separation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mix(มิคซฺ) v.,n. (การ) ผสม,ปรุง,ปนกัน,ใส่รวมกัน,รวมกันยุ่งเหยิง,รวมกัน,คบค้า,ผสมพันธ์,ส่วนผสม,น้ำโซดา,สูตร., See also: mixability n. mixable adj mixible adj., Syn. mingle ###A. separate

English-Thai: Nontri Dictionary
mix(vt) ผสม,ปะปน,ปรุง,ทำให้ยุ่งเหยิง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mixผสม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So whatever major you decide on, you can mix up with electives.ดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคุณควรเลือกวิชาเรียน New Haven Can Wait (2008)
I just mixed metaphors, didn't i? Yeah, but it kind of worked.ฉันแค่เปรียบเทียบนะ ใช่ไหม แต่มันก็ได้ผลนะ Chuck in Real Life (2008)
It doesn't mix well with anticoagulants or anticonvulsives.แต่ยาต้านการแข็งของเลือดกับยากันชัก\ ผสมกันไม่ได้ดีนัก Adverse Events (2008)
Since we're in mixed company, "S" is stool.เมื่อเรานำมารวมกับ S ซึ่งหมายถึงอุจจาระ The Itch (2008)
Sound mixer/ Hyung-soo Jung Production design/ Chul-ho LeeSound mixer/ Hyung-soo Jung Production design/ Chul-ho Lee Baby and I (2008)
Quicksand is a mix of sand, mud and water.ทรายดูด มีส่วนผสมจาก ทราย โคลน และ ก็น้ำ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
You Arabs think you can just mix in with our peaceful society... and we're not gonna find you, huh?คุณคนอาหรับ คุณคิดว่าคุณ จะรวมตัวกับสังคมสงบสุขของเรา... แล้วเราจะไม่หาตัวพวกคุณเหรอ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
I really think you have me mixed up with somebody else.ผมคิดว่าคุณคงจำผมสลับกับอีกคนนึงแล้วล่ะ Wanted (2008)
Putting an end to his future mixing around with those ruffians.จบอนาคตของเขาด้วยการ เข้าร่วมแก้งนักเลง Episode #1.5 (2008)
She is glad he is no longer mixed up with the radicals.หล่อนดีใจที่เขาไม่ได้มั่วสุมกับพวกอันธพาล Body of Lies (2008)
I knew Los angeles is where they make the Tom Mix movies;ผมรู้ว่าที่เอลเอ คือรัฐที่พวกเขาสร้างหนังของทอมมิกซ์ Changeling (2008)
I figured if I couId meet Tom Mix maybe he would let me ride on his horse;ผมคิดว่า ถ้าผมได้เจอทอม มิกซ์ บางทีเขาอาจจะให้ผม ขี่ม้าของเขาก็ได้ Changeling (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mixThat poem mixes prose with poetry.
mixAir is a mixture of several gases.
mixI have mixed feelings about this.
mixHow did she get mixed up with such unpleasant people?
mixHe got mixed up in his friend's affair.
mixHe made the soup by mixing a little meat with some rice.
mixHe is mixed up with something shabby.
mixWe're a mixed group and I never knew who was a Serb, a Croat or a Muslim.
mixThe mixture of these substances is dangerous.
mixThe teacher mixed up our names.
mixAir is a mixture of gases that we cannot see.
mixHe mixed sugar with milk.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระคน[V] mix, See also: blend, mingle, Syn. ปน, ผสม, Ant. แยก, แบ่ง, แบ่งแยก, จำแนก, Example: น้ำเสียงของแกมีแววตื่นเต้นระคนแปลกใจในที
ยำ[V] mix, See also: blend, mingle, Syn. เคล้าคละ, ปะปน, คลุกเคล้า, ผสม, Example: พ่อครัวนำเนื้อที่หมักไว้มายำกับผักและเครื่องปรุงรสเด็ด
แทรกตัว[V] mix, See also: intermingle, mingle, blend, combine, Syn. ปะปน, Example: มีตำรวจสากลเยอรมันหรือหน่วยข่าวกรองเยอรมัน (DND) แทรกตัวปะปนอยู่กับบรรดานักท่องเที่ยวต่างถิ่นเพื่อจับตานักลงทุนชาวเยอรมันในเมืองไทยที่มีพฤติกรรมที่น่าสงสัย
ปะปนกัน[V] mix, See also: combine, mingle, intermingle, blend, jumble, Syn. ปะปน, คละเคล้ากัน, Example: ประเทศสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียมีคนหลายเชื้อชาติปะปนกัน
เคล้า[V] mix, See also: mingle, blend, combine, Syn. คลุก, คน, Ant. แยก, Example: หลังจากใส่ส่วนผสมครบทุกอย่างแล้วให้ใช้มือเคล้าให้เข้ากับข้าวจะทำให้อร่อยมากยิ่งขึ้นอีกหลายเท่า, Thai definition: ใช้มือเป็นต้นคนเบาๆ ให้ทั่ว
ผสม[V] mix, See also: blend, mingle, compound, combine, Syn. ประสม, ปน, เจือปน, รวม, Example: ผ้าพวกนี้แม่ใช้ผลมะเกลือผสมน้ำแล้วย้อมจะได้ผ้าดำสำหรับผ้านุ่งผู้หญิง, Thai definition: รวมกันเข้า, Notes: (เขมร)
ปน[V] mix, See also: adulterate, mingle, be mixed, blend, Syn. ประสม, แกมกัน, รวมกัน, ประสาน, ผสาน, ปนเป, ผสมผสาน, ผสม, คละเคล้า, Example: บางคนชอบทานข้าวที่มีข้าวจ้าวปนกับข้าวเหนียว
ประสม[V] mix, See also: combine, mingle, amalgamate, add, compound, Syn. ผสม, รวมกัน, ปนกัน, Example: แป้งประสมกับน้ำเป็นแป้งเปียก
กวน[V] stir, See also: mix, Syn. คน, Example: แม่กำลังกวนแป้งเพื่อทำขนมชั้น, Thai definition: คนให้เข้ากัน
คละเคล้า[V] mix, See also: blend, mingle, Syn. ปะปน, ผสม, Example: กลิ่นน้ำหอมของเธอคละเคล้ากับกลิ่นเหล้าทำให้เขารู้สึกเวียนหัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปนกัน[v.] (pon kan) EN: mix   FR: mélanger

CMU English Pronouncing Dictionary
MIX    M IH1 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mix    (v) (m i1 k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mixbecher {m} | Mixbecher {pl}shaker | shakers [Add to Longdo]
Mixer {m}blender and liquidizer [Add to Longdo]
Mixer {m}; Mischapparat {m}mixer [Add to Longdo]
mixolydischMixolydian [Add to Longdo]
mixt neuremixes [Add to Longdo]
mixte neuremixed [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
混杂[hùn zá, ㄏㄨㄣˋ ㄗㄚˊ, / ] mix [Add to Longdo]
[róu, ㄖㄡˊ, ] mix [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mix \Mix\, v. i.
   1. To become united into a compound; to be blended
    promiscuously together.
    [1913 Webster]
 
   2. To associate; to mingle; as, Democrats and Republicans
    mixed freely at the party.
    [1913 Webster +PJC]
 
       He had mixed
       Again in fancied safety with his kind. --Byron.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mix \Mix\ (m[i^]ks), v. t. [imp. & p. p. {Mixed} (m[i^]kst)
   (less properly {Mixt}); p. pr. & vb. n. {Mixing}.] [AS.
   miscan; akin to OHG. misken, G. mischen, Russ. mieshate, W.
   mysgu, Gael. measg, L. miscere, mixtum, Gr. mi`sgein,
   migny`nai, Skr. mi[,c]ra mixed. The English word has been
   influenced by L. miscere, mixtum (cf. {Mixture}), and even
   the AS. miscan may have been borrowed fr. L. miscere. Cf.
   {Admix}, {Mash} to bruise, {Meddle}.]
   1. To cause a promiscuous interpenetration of the parts of,
    as of two or more substances with each other, or of one
    substance with others; to unite or blend into one mass or
    compound, as by stirring together; to mingle; to blend;
    as, to mix flour and salt; to mix wines.
    [1913 Webster]
 
       Fair persuasions mixed with sugared words. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To unite with in company; to join; to associate.
    [1913 Webster]
 
       Ephraim, he hath mixed himself among the people.
                          --Hos. vii. 8.
    [1913 Webster]
 
   3. To form by mingling; to produce by the stirring together
    of ingredients; to compound of different parts.
    [1913 Webster]
 
       Hast thou no poison mixed?      --Shak.
    [1913 Webster]
 
       I have chosen an argument mixed of religious and
       civil considerations.         --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   4. To combine (two or more activities) within a specified or
    implied time frame; as, to mix studying and partying while
    at college.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mix
   n 1: a commercially prepared mixture of dry ingredients [syn:
      {mix}, {premix}]
   2: an event that combines things in a mixture; "a gradual
     mixture of cultures" [syn: {mix}, {mixture}]
   3: the act of mixing together; "paste made by a mix of flour and
     water"; "the mixing of sound channels in the recording
     studio" [syn: {mix}, {commixture}, {admixture}, {mixture},
     {intermixture}, {mixing}]
   v 1: mix together different elements; "The colors blend well"
      [syn: {blend}, {flux}, {mix}, {conflate}, {commingle},
      {immix}, {fuse}, {coalesce}, {meld}, {combine}, {merge}]
   2: open (a place) to members of all races and ethnic groups;
     "This school is completely desegregated" [syn: {desegregate},
     {integrate}, {mix}] [ant: {segregate}]
   3: combine (electronic signals); "mixing sounds"
   4: add as an additional element or part; "mix water into the
     drink" [syn: {mix}, {mix in}]
   5: to bring or combine together or with something else;
     "resourcefully he mingled music and dance" [syn: {mix},
     {mingle}, {commix}, {unify}, {amalgamate}]
   6: mix so as to make a random order or arrangement; "shuffle the
     cards" [syn: {shuffle}, {ruffle}, {mix}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top