Search result for

-might-

(41 entries)
(5.22 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: might, *might*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
might[AUX] กริยาช่วยช่องที่ 2 ของ may, See also: อาจจะ, คงจะ, น่าจะ
might[N] อำนาจ, Syn. authority, command, control
might[N] ความแข็งแรง, See also: พลัง, กำลังกาย, แรง, Syn. vigor, robustness, Ant. weekness, infirmity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
might(ไมทฺ) n. อำนาจ,ความสามารถ,ประสิทธิภาพ,กำลังกาย,แรง,อำนาจหรือกำลังที่เหนือกว่า -Phr. (with might and main มีอำนาจเต็มที่) v. อดีตกาลของ may-

English-Thai: Nontri Dictionary
might(n) กำลัง,ประสิทธิภาพ,อำนาจ,แรง,ความสามารถ
might(va) pt ของ may

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Might be poison.อาจจะมีพิษ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
She's mighty purdy.เธอจังอันยิ่งใหญ่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
-She's mighty mean!เธอหมายถึงยิ่งใหญ่! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Might be in this room right now.อาจจะอยู่ในห้องนี้ตอนนี้ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Аs soon as you're through You'll feel mighty sliсkเร็วที่สุดเท่าที่คุณผ่าน คุณจะรู้สึกเนียนยิ่งใหญ่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
That he'll look mighty сute as soon as he's driedว่าเขาจะดูน่ารักอันยิ่งใหญ่ ทันทีที่เขาแห้ง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Mighty comfortable.ความสะดวกสบายอัน ยิ่งใหญ่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Your reference to the Jews might have been more violent.การที่พูดถึงชาวยิว มันอาจจะเลวร้ายมาก The Great Dictator (1940)
Violence against the Jews might make the people forget their stomach.การใช้ความรุนแรงกับชาวยิว อาจทำให้ประชาชนโกรธ The Great Dictator (1940)
We might go further with the Jews. Burn some of their houses.เราไม่มีพวกยิวอาจจะก้าวไกลกว่านี้ เผาบ้านมันซักหลังสองหลัง The Great Dictator (1940)
I can't wait. Napaloni's army might invade first.ผมรอไม่ได้ กองทัพ เพโพโลนี อาจชิงบุกก่อน The Great Dictator (1940)
One man might make us a loan:มีคนนึง เครดิตเค้าเพียบ: The Great Dictator (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mightActually it might be a good idea to start right now.
mightA Frenchman, for instance, might find it hard to laugh at a Russian joke.
mightAfter all, it might be imagination.
mightAfter weighing all these considerations, the promoters will present their scheme in the form of a private bill; however, they might find themselves forced to alter the route in order to meet criticisms in Parliament.
mightA good specimen might weigh up to a kilo.
might"Ah, y-yes ... Sorry, Coz." "Hey! You might be my relative but here I'm your senior and a doctor. Keep things straight while you're in the hospital!"
mightAlice might have been there yesterday, but we didn't see her.
mightA little heavier rain might cause a flood.
mightAlthough he says he might return to Iran to marry, his plans after Japan are up in the air.
mightAnd who might you be?
mightA normal person might spend a lifetime at it and still not succeed but faced with a determined Ren it was not greatly different from a normal cylinder lock.
mightAs he stood there he might have been a fiend.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อิทธิ[N] power, See also: might, Syn. ฤทธิ์, อำนาจ, อำนาจศักดิ์สิทธิ์, Example: ชุมชนในสมัยป่าเถื่อนอาศัยกำลังกายและอิทธิที่เกิดจากอาวุธในการรักษาสวัสดีของตนไว้
อำนาจบาตรใหญ่[N] might, See also: power, Example: เธอมีสิทธิ์อะไรมาวางอำนาจบาตรใหญ่อย่างนี้, Thai definition: อำนาจที่ใช้ในทางข่มขี่

CMU English Pronouncing Dictionary
MIGHT    M AY1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
might    (v) (m ai t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Macht {f} | Mächte {pl}might | mights [Add to Longdo]
Gestatten Sie mir eine Frage?Might I ask a question? [Add to Longdo]
Macht geht vor Recht.Might is right. [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 May \May\ (m[=a]), v. [imp. {Might} (m[imac]t)] [AS. pres. maeg
   I am able, pret. meahte, mihte; akin to D. mogen, G.
   m["o]gen, OHG. mugan, magan, Icel. mega, Goth. magan, Russ.
   moche. [root]103. Cf. {Dismay}, {Main} strength, {Might}. The
   old imp. mought is obsolete, except as a provincial word.]
   An auxiliary verb qualifying the meaning of another verb, by
   expressing:
   (a) Ability, competency, or possibility; -- now oftener
     expressed by {can}.
     [1913 Webster]
 
        How may a man, said he, with idle speech,
        Be won to spoil the castle of his health!
                          --Spenser.
     [1913 Webster]
 
        For what he [the king] may do is of two kinds; what
        he may do as just, and what he may do as possible.
                          --Bacon.
     [1913 Webster]
 
        For of all sad words of tongue or pen
        The saddest are these: "It might have been."
                          --Whittier.
     [1913 Webster]
   (b) Liberty; permission; allowance.
     [1913 Webster]
 
        Thou mayst be no longer steward.   --Luke xvi. 2.
     [1913 Webster]
   (c) Contingency or liability; possibility or probability.
     [1913 Webster]
 
        Though what he learns he speaks, and may advance
        Some general maxims, or be right by chance. --Pope.
     [1913 Webster]
   (d) Modesty, courtesy, or concession, or a desire to soften a
     question or remark.
     [1913 Webster]
 
        How old may Phillis be, you ask.   --Prior.
     [1913 Webster]
   (e) Desire or wish, as in prayer, imprecation, benediction,
     and the like. "May you live happily." --Dryden.
     [1913 Webster]
 
   {May be}, & {It may be}, are used as equivalent to
    {possibly}, {perhaps}, {maybe}, {by chance},
    {peradventure}. See 1st {Maybe}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Might \Might\ (m[imac]t),
   imp. of {May}. [AS. meahte, mihte.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Might \Might\, n. [AS. meaht, miht, from the root of magan to be
   able, E. may; akin to D. magt, OS. maht, G. macht, Icel.
   m[=a]ttr, Goth. mahts. [root]103. See {May}, v.]
   Force or power of any kind, whether of body or mind; energy
   or intensity of purpose, feeling, or action; means or
   resources to effect an object; strength; force; power;
   ability; capacity.
   [1913 Webster]
 
      What so strong,
      But wanting rest, will also want of might? --Spenser.
   [1913 Webster]
 
      Thou shalt love the Lord thy God with all thine heart,
      and with all thy soul, and with all thy might. --Deut.
                          vi. 5.
   [1913 Webster]
 
   {With might and main}. See under 2d {Main}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 might
   n 1: physical strength [syn: {might}, {mightiness}, {power}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top