Search result for

-merge-

(42 entries)
(0.013 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: merge, *merge*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
merge[VI] รวมเข้าด้วยกัน, Syn. combine, integrate, Ant. separate, divide
merge[VT] รวมเข้าด้วยกัน, See also: รวม, Syn. combine, integrate, Ant. separate, divide
merge[VI] ทำให้กลืนหาย, See also: ทำให้ลบเลือน, ทำให้เปลี่ยนไป, Syn. fuse, blend, mix
merge[VT] กลืน, See also: ผสมผสาน, Syn. fuse, blend, mix

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
merge(เมิร์จฺ) vt.,vi. ทำให้รวมตัว,ผสมกับ,กลมกลืน,กลายเป็น., See also: mergence n., Syn. unite

English-Thai: Nontri Dictionary
merge(vi,vt) กลมกลืนกัน,รวมตัวกัน,ผสมกับ,กลายเป็น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mergeผสาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
mergeผสาน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Merge!รวมร่าง! Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Return now to Optimus, merge the Matrix with his Spark.จงรีบกลับไปหาออฟติมัส ผนึกแมททริกซ์ กับสปาร์คของเค้า Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Back in '83, I was negotiating the syntec merger.ย้อนไปปี 83,ผมกำลังเจรจาเรื่อง การรวมกิจการกับซินเทค I Lied, Too. (2009)
Why not? She thinks the unr merger is about an energy trading scheme.ดูท่าทางคุณคงไม่บอกความจริงกับฉันแน่นอน Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)
Since the merger...นี่แคที่นะ Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)
Patty thinks the unr merger is about an energy trading scheme.แพตตี้คิดว่าการรวมยูเอ็นอาร์เป็นแผนการซื้อขาย London. Of Course (2009)
I know the board hasn't been happy since the merger.ฉันรู้ว่าคณะกรรมการไม่พอใจตั้งแต่มีการรวม London. Of Course (2009)
You know, I'd lay down my life for walter kendrick, but he's in over his head with this merger.คุณรู้ไหม ฉันมอบชีวิตฉันให้วอลเตอร์ เค็นดริก แต่เขาทำเกินตัวเรื่องการรวม London. Of Course (2009)
I know about aracite. I know about the merger.ฉันรู้เรื่องอาราไซต์ เรื่องการรวมบริษัท London. Of Course (2009)
I call off the feds for good, you forget everything you've learned about the energy markets, the brownouts and the merger.ทำไมคุณถึงอยากพบผม? ฉันรู้ว่าคุณควบคุมธุรกิจพลังงาน Trust Me (2009)
My true motivation in aligning these two companies is the golden opportunity to merge corporate philosophies.แรงจูงใจจริงๆของผมในการที่จะให้ สองบริษัทนี้ เป็นโอกาสทองที่จะรวมกิจการ และความร่วมมือ I Agree, It Wasn't Funny (2009)
A massive class action suit would have killed his merger.การฟ้องครั้งใหญ่จะทำลายการรวมครั้งนี้ I Agree, It Wasn't Funny (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mergeCompany attorneys are working around the clock to complete the merger.
mergeHe had hoped to found a new company after the merger was complete.
mergeHe was given a tip three weeks ago that two companies would merge.
mergeKyouwa Bank and Saitama Bank merged into Asahi Bank ten years ago.
mergeMitubishi Bank merged with Tokyo Bank.
mergeThe firm has added 25 new associates to work on mergers and other deals.
mergeThe merger created the first largest bank in Japan.
mergeThe merger was implemented on a 50-50 ratio.
mergeThe news of the merger of the two companies broke yesterday.
mergeThe office has been topsy-turvy since the merger upset everything.
mergeThe tea leaves all point to a merger, if you ask me.
mergeThe twilight merged into darkness.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผสาน[V] merge, See also: amalgamate, intergrade, combine, Syn. ประสาน, Example: การใช้ผู้นำแบบเดียวอาจไม่สำเร็จต้องหลายแบบผสานกันแล้วแต่สถานการณ์, Thai definition: ทำให้เข้ากันสนิท, Notes: (เขมร)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ควบรวม[v. exp.] (khūap rūam) EN: merge   
รวมกิจการ[v. exp.] (rūam kitjakān) EN: merge   FR: fusionner ; se fondre

CMU English Pronouncing Dictionary
MERGE    M ER1 JH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
merge    (v) (m @@1 jh)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mergel {m}marl [Add to Longdo]
mergelnto marl [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Merge \Merge\, v. i.
   To be sunk, swallowed up, or lost.
   [1913 Webster]
 
      Native irresolution had merged in stronger motives.
                          --I. Taylor.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 merge \merge\ (m[~e]rj), v. t. [imp. & p. p. {Merged}
   (m[~e]rjd); p. pr. & vb. n. {Merging} (m[~e]r"j[i^]ng).] [L.
   mergere, mersum. Cf. {Emerge}, {Immerse}, {Marrow}.]
   To cause to be swallowed up; to immerse; to sink; to absorb.
   [1913 Webster]
 
      To merge all natural . . . sentiment in inordinate
      vanity.                 --Burke.
   [1913 Webster]
 
      Whig and Tory were merged and swallowed up in the
      transcendent duties of patriots.     --De Quincey.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 merge
   v 1: become one; "Germany unified officially in 1990"; "the
      cells merge" [syn: {unify}, {unite}, {merge}] [ant: {break
      apart}, {disunify}]
   2: mix together different elements; "The colors blend well"
     [syn: {blend}, {flux}, {mix}, {conflate}, {commingle},
     {immix}, {fuse}, {coalesce}, {meld}, {combine}, {merge}]
   3: join or combine; "We merged our resources" [syn: {unite},
     {unify}, {merge}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top