Search result for

-marketing-

(46 entries)
(0.015 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: marketing, *marketing*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
marketing[N] การซื้อขายสินค้าหรือบริการ, See also: การซื้อขายในตลาด, Syn. distribution

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
marketing(มาร์ค'คิททิง) n. การตลาด

English-Thai: Nontri Dictionary
marketing(n) การตลาด,การซื้อขาย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Marketingการตลาด [TU Subject Heading]
Marketingการตลาด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The online reviews... were obviously written by some geek in their own marketing department.บทวิจารณ์ในเนต เห็นได้ชัดเลยว่าถูกเขียนโดยพวกปัญญาอ่อนในแผนกการตลาดของตัวเอง Dying Changes Everything (2008)
- Marketing says it won't test. - What do you mean: "It won't test"?การตลาดบอกว่าอาจไม่ติดตลาด หมายความว่าไงคะ "ไม่ติดตลาด" Loyal and True (2008)
We worked really hard on a movie that we believed in and the marketing people just come along and change the whole ending?\ เราเหนื่อยกันมาแทบกับหนัง เราเชื่อว่าคนดูจะต้องชอบมันแน่ ดันจะมาเปลี่ยนตอนจบงั้นรึ? Loyal and True (2008)
Alas, Chelsea seems intent on marketing herself as a sophisticated escort.คงทำให้ใครหลายต่อหลายคนพึงพอใจ แต่ว่า เชลซีดูเหมือนมุ่งมั่น The Girlfriend Experience (2009)
There's the dandruff shampoo marketing presentation at 3:00.มีสาธิตเกี่ยวกับการทำตลาดแชมพูขจัดรังแค ตอน 3 โมง Duplicity (2009)
Well, it's not the first first time 'cause those weasels at Flakey Fresh stole the idea from Butter Mills, and then, you'll love this, we find out that the Vice President of Marketing has this 22-year-old assistantที่จริง ก็ไม่ใช่แรกสุดซะทีเดียว เพราะพวกชั่วที่เฟลคกี้ เฟรช ไปขโมยไอเดียมาจากบัตเตอร์ มิลส์อีกที ที่เด็ดกว่านั้นคือ Duplicity (2009)
Director of Sales and Marketing.กรรมการฝ่ายขายและการตลาด It's a Terrible Life (2009)
Poor name, bad marketing... puts people off.ชื่อโหลๆ การตลาดห่วยๆทำให้คนคิดแบบนั้น Lucifer Rising (2009)
And as luck would have it, he's looking to hire a new marketing executive.และ ก็โชคดีเสียจริง เขากำลังจะจ้างผู้บริหารฝ่ายการตลาดคนใหม่ Crime Doesn't Pay (2009)
(chuckles nervously) Anyway, I hear Carlos is looking for a new Director of Marketing.ฉันได้ยินมาว่าคาร์ลอส กำลังหา ผู้จัดการฝ่ายการตลาดคนใหม่อยู่ The Story of Lucy and Jessie (2009)
Hey, are you still looking for a Marketing Director?นี่คุณยังคงหาผู้จัดการผ่ายการตลาดอยู่รึเปล่า The Story of Lucy and Jessie (2009)
Okay... until the 30-year-old who was interviewing me asked me if I'd ever used twittering as part of a marketing campaign.ก็ดีนะ จนกระทั่งคนอายุ 30 ปีที่สัมภาษณ์ผม ถามว่า ผมเคยใช้ ทวิตเตอร์ ในการทำแผนการตลาดบ้างหรือเปล่า Marry Me a Little (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
marketingDirect marketing is a means of allowing people to shop from home.
marketingFor your information, the marketing subcommittee is scheduling a phone conference to establish objectives and directions for 1998.
marketingHe is the manager of the marketing department.
marketingMail order is the main form of direct marketing.
marketingThe marketing department is responsible for pricing new service.
marketingThe means of communication can include letters, magazine and newspaper advertisements, radio and television commercials, and telephone marketing, as well as catalogs.
marketingThe new camera our company has been marketing lately has a design different from any we've marketed before.
marketingThere will be an in-person meeting of the marketing subcommittee on Tuesday afternoon of Jan 27, 1999 at the San Francisco CA Airport Marriott.
marketingThe task assigned to him was to do marketing research.
marketingThis seminar will target senior marketing leaders from Japanese firms.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การตลาด[N] marketing, Example: ในบรรดาสินค้าเกษตรทั้งหลาย ไม่มีสินค้าไหนที่มีโอกาสในด้านการตลาดสูงกว่าไม้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝ่ายการตลาด[n. exp.] (fāi kāntalāt) EN: marketing   
การตลาด[n.] (kāntalāt) EN: marketing   FR: marketing [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MARKETING    M AA1 R K AH0 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
marketing    (v) (m aa1 k i t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Marketing {n}; Absatz {m}; Vertrieb {m}marketing [Add to Longdo]
Marketingabteilung {f}marketing department [Add to Longdo]
Vertriebsgesellschaft {f}marketing company [Add to Longdo]
Vertriebskosten {pl}marketing costs [Add to Longdo]
Vertriebsorganisation {f}marketing organization [Add to Longdo]
Vertriebsphilosophie {f}marketing philosophy [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
市场营销[shì chǎng yíng xiāo, ㄕˋ ㄔㄤˇ ˊ ㄒㄧㄠ, / ] marketing [Add to Longdo]
营销[yíng xiāo, ˊ ㄒㄧㄠ, / ] marketing [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
マーケティング[まーけていんぐ, ma-keteingu] marketing [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
市販[しはん, shihan] Marketing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Market \Mar"ket\, v. i. [imp. & p. p. {Marketed}; p. pr. & vb.
   n. {Marketing}.]
   To deal in a market; to buy or sell; to make bargains for
   provisions or goods.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Marketing \Mar"ket*ing\, n.
   1. The act of selling or of purchasing in, or as in, a
    market.
    [1913 Webster]
 
   2. Articles in, or from, a market; supplies.
    [1913 Webster]
 
   3. The activities required by a producer to sell his
    products, including advertising, storing, taking orders,
    and distribution to vendors or individuals.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 marketing
   n 1: the exchange of goods for an agreed sum of money [syn:
      {selling}, {merchandising}, {marketing}]
   2: the commercial processes involved in promoting and selling
     and distributing a product or service; "most companies have a
     manager in charge of marketing"
   3: shopping at a market; "does the weekly marketing at the
     supermarket"

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Marketing [maːkitiŋ] (n) , s.(n )
   marketing
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top