Search result for

-lying-

(35 entries)
(0.0208 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: lying, *lying*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lying[N] การพูดปด, See also: การโกหก, การพูดเท็จ, Syn. untruthfulness, deceitfulness
lying[ADJ] พูดปด, See also: ขี้ปด, มุสา, Syn. deceptive, misleading, fallacious, sham, counterfeit

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lying(ไล'อิง) n. การพูดเท็จ,การโกหก -adj. เท็จ,โกหก.ปลอม. v. กริยาช่อง 3 ของ lie, See also: lyingly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
lying(adj) เท็จ,โกหก,โป้ปด,ลวง,หลอกลวง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And I'm sorry about lying to you/ และผมขอโทษที่โกหกคุณ New Haven Can Wait (2008)
A lying, manipulating whore who's sleeping with her stepson.เป็นนังตอแหล สำส่อน ที่นอนกับลูกเลี้ยงของตัวเอง Chuck in Real Life (2008)
-I had to start all over. -Stop lying to me.ฉันจะเริ่มใหม่ทั้งหมด เลิกโกหกฉันสักที Pret-a-Poor-J (2008)
No. It's not about the lying.- ไม่ ไม่ ไม่ใช่เรื่องโกหก อะไรทั้งนัน้ There Might be Blood (2008)
You're lying through your gills, Mr. Curry.คุณกำลังโกหกจากเหงือกของคุณ คุณคุรี่ Odyssey (2008)
I think you're lying.ฉันคิดว่าคุณโกหก Not Cancer (2008)
Are you lying?คุณโกหกหรือเปล่า? Not Cancer (2008)
Always forget to use the right article when lying.จำไว้ว่าต้องใช้ article \ ให้ถูกต้องเวลาโกหก Adverse Events (2008)
You're lying.นายโกหก Adverse Events (2008)
No, I'm no good at lying.ไม่ฉันโกหกไม่เก่ง Adverse Events (2008)
Either he's lying about dyeing...ถ้าเค้าไม่โกหกว่าย้อมผม Adverse Events (2008)
- She knows when I'm lying.เธอรู้เวลาผมโกหก Birthmarks (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lyingA book is lying on the desk.
lyingA car lying on its side blocked the passage.
lyingA cat is lying in the sun.
lyingA cat is lying on the sofa.
lyingAs he was tired, he was lying on the sofa with his eyes closed.
lyingBooks were lying about in the room.
lyingBy intuition he knew she was lying.
lyingComplimenting is lying.
lyingHe abhorred lying.
lyingHe awoke to find himself lying on the bed in the hospital.
lyingHe awoke to find himself lying on the bench.
lyingHe didn't say so - but he implied that I was lying.

CMU English Pronouncing Dictionary
LYING    L AY1 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lying    (v) (l ai1 i ng)

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lie \Lie\, v. i. [imp. & p. p. {Lied} (l[imac]d); p. pr. & vb.
   n. {Lying} (l[imac]"[i^]ng).] [OE. lien, li[yogh]en,
   le[yogh]en, leo[yogh]en, AS. le['o]gan; akin to D. liegen,
   OS. & OHG. liogan, G. l["u]gen, Icel. lj[=u]ga, Sw. ljuga,
   Dan. lyve, Goth. liugan, Russ. lgate.]
   To utter falsehood with an intention to deceive; to say or do
   that which is intended to deceive another, when he a right to
   know the truth, or when morality requires a just
   representation.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lie \Lie\, v. i. [imp. {Lay} (l[=a]); p. p. {Lain} (l[=a]n),
   ({Lien} (l[imac]"[e^]n), Obs.); p. pr. & vb. n. {Lying}.]
   [OE. lien, liggen, AS. licgan; akin to D. liggen, OHG. ligen,
   licken, G. liegen, Icel. liggja, Sw. ligga, Dan. ligge, Goth.
   ligan, Russ. lejate, L. lectus bed, Gr. le`chos bed,
   le`xasqai to lie. Cf. {Lair}, {Law}, {Lay}, v. t., {Litter},
   {Low}, adj.]
   1. To rest extended on the ground, a bed, or any support; to
    be, or to put one's self, in an horizontal position, or
    nearly so; to be prostate; to be stretched out; -- often
    with down, when predicated of living creatures; as, the
    book lies on the table; the snow lies on the roof; he lies
    in his coffin.
    [1913 Webster]
 
       The watchful traveler . . .
       Lay down again, and closed his weary eyes. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To be situated; to occupy a certain place; as, Ireland
    lies west of England; the meadows lie along the river; the
    ship lay in port.
    [1913 Webster]
 
   3. To abide; to remain for a longer or shorter time; to be in
    a certain state or condition; as, to lie waste; to lie
    fallow; to lie open; to lie hid; to lie grieving; to lie
    under one's displeasure; to lie at the mercy of the waves;
    the paper does not lie smooth on the wall.
    [1913 Webster]
 
   4. To be or exist; to belong or pertain; to have an abiding
    place; to consist; -- with in.
    [1913 Webster]
 
       Envy lies between beings equal in nature, though
       unequal in circumstances.       --Collier.
    [1913 Webster]
 
       He that thinks that diversion may not lie in hard
       labor, forgets the early rising and hard riding of
       huntsmen.               --Locke.
    [1913 Webster]
 
   5. To lodge; to sleep.
    [1913 Webster]
 
       Whiles I was now trifling at home, I saw London, . .
       . where I lay one night only.     --Evelyn.
    [1913 Webster]
 
       Mr. Quinion lay at our house that night. --Dickens.
    [1913 Webster]
 
   6. To be still or quiet, like one lying down to rest.
    [1913 Webster]
 
       The wind is loud and will not lie.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. (Law) To be sustainable; to be capable of being
    maintained. "An appeal lies in this case." --Parsons.
    [1913 Webster]
 
   Note: Through ignorance or carelessness speakers and writers
      often confuse the forms of the two distinct verbs lay
      and lie. Lay is a transitive verb, and has for its
      preterit laid; as, he told me to lay it down, and I
      laid it down. Lie is intransitive, and has for its
      preterit lay; as, he told me to lie down, and I lay
      down. Some persons blunder by using laid for the
      preterit of lie; as, he told me to lie down, and I laid
      down. So persons often say incorrectly, the ship laid
      at anchor; they laid by during the storm; the book was
      laying on the shelf, etc. It is only necessary to
      remember, in all such cases, that laid is the preterit
      of lay, and not of lie.
      [1913 Webster]
 
   {To lie along the shore} (Naut.), to coast, keeping land in
    sight.
 
   {To lie at the door of}, to be imputable to; as, the sin,
    blame, etc., lies at your door.
 
   {To lie at the heart}, to be an object of affection, desire,
    or anxiety. --Sir W. Temple.
 
   {To lie at the mercy of}, to be in the power of.
 
   {To lie by}.
    (a) To remain with; to be at hand; as, he has the
      manuscript lying by him.
    (b) To rest; to intermit labor; as, we lay by during the
      heat of the day.
 
   {To lie hard} or {To lie heavy}, to press or weigh; to bear
    hard.
 
   {To lie in}, to be in childbed; to bring forth young.
 
   {To lie in one}, to be in the power of; to belong to. "As
    much as lieth in you, live peaceably with all men." --Rom.
    xii. 18.
 
   {To lie in the way}, to be an obstacle or impediment.
 
   {To lie in wait}, to wait in concealment; to lie in ambush.
    
 
   {To lie on} or {To lie upon}.
    (a) To depend on; as, his life lies on the result.
    (b) To bear, rest, press, or weigh on.
 
   {To lie low}, to remain in concealment or inactive. [Slang]
    
 
   {To lie on hand},
 
   {To lie on one's hands}, to remain unsold or unused; as, the
    goods are still lying on his hands; they have too much
    time lying on their hands.
 
   {To lie on the head of}, to be imputed to.
    [1913 Webster]
 
       What he gets more of her than sharp words, let it
       lie on my head.            --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {To lie over}.
    (a) To remain unpaid after the time when payment is due,
      as a note in bank.
    (b) To be deferred to some future occasion, as a
      resolution in a public deliberative body.
 
   {To lie to} (Naut.), to stop or delay; especially, to head as
    near the wind as possible as being the position of
    greatest safety in a gale; -- said of a ship. Cf. {To
    bring to}, under {Bring}.
 
   {To lie under}, to be subject to; to suffer; to be oppressed
    by.
 
   {To lie with}.
    (a) To lodge or sleep with.
    (b) To have sexual intercourse with.
    (c) To belong to; as, it lies with you to make amends.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lying \Ly"ing\, p. pr. & vb. n.
   of {Lie}, to tell a falsehood.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lying \Ly"ing\, p. pr. & vb. n.
   of {Lie}, to be supported horizontally.
   [1913 Webster]
 
   {Lying panel} (Arch.), a panel in which the grain of the wood
    is horizontal. [R.]
 
   {Lying to} (Naut.), having the sails so disposed as to
    counteract each other.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lying
   n 1: the deliberate act of deviating from the truth [syn:
      {lying}, {prevarication}, {fabrication}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top