Search result for

-logical-

(32 entries)
(0.0267 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: logical, *logical*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
logical[ADJ] เกี่ยวกับตรรกวิทยา, See also: เกี่ยวกับการตัดสินด้วยเหตุผล
logical[ADJ] มีเหตุผล, See also: ตามเหตุผล, สมควร, Syn. reasonable, valid, Ant. unreasonable, irrational, illogical
logical[ADJ] สอดคล้องกับหลักเหตุผล (ความคิด), See also: สอดคล้องกับหลักตรรกวิทยา, Syn. rational, sensible

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
logical(ลอจ'จิเคิล) adj. มีเหตุผล,เกี่ยวกับตรรกวิทยา,เกี่ยวกับการตัดสินด้วยเหตุผล., See also: logicality n. ดู logical, Syn. clear

English-Thai: Nontri Dictionary
logical(adj) ตามเหตุผล,ตามหลักตรรกวิทยา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I got no logical reason- To be his friend?ฉันไม่เห็นมีเหตุผลทางตรรก ที่จะเป็นเพื่อนกับเขา Not Cancer (2008)
There is no logical reasonนี่ไม่มีเหตุผลเลย Iljimae (2008)
Because some men aren't looking for anything logical, like money.เพราะคนบางคนไม่ต้องการเหตุผลหรือเงินทอง The Dark Knight (2008)
Our costs go up, your costs go up. It's only logical.ราคาของเราสูงขึ้นราคาของนายก็สูงขึ้น ,มันเป็นไปตามเหตุผลตรรกวิทยา Taken (2008)
Logical explanation.การอธิบายเหตุผลตามหลักตรรกะ A Spark. To Pierce the Dark. (2009)
So, and I see no logical way around this, if you want your marriage to matter, you have to be a wanton, trolling, muck-covered pig the day before.ดังนั้นไม่มีเหตุผลที่ดีที่จะล้มเลิก ถ้าคุณต้องการให้ชีวิตแต่งงานดี คุณต้องมีราคะ House Divided (2009)
What more logical thing could they do than catch whales to replace them?อุปกรณ์, ขั้นตอนต่างๆ The Cove (2009)
Let's just stay logical and examine all the parameters, if that's possible.ก็อยู่ที่เหตและ ผล และ ได้ไตรตรอง ตามปัจจัยทั้งหมด มันน่าจะเป็นไปได้ Did You Hear About the Morgans? (2009)
And i'd have to say that this is one of them, where it seems every single logical step we take leads to the most bizarre place.ผมต้องพูดว่า มันคือหนึ่งในพวกนั้น ซึ่งมันดูบริสุทธ์มากๆ ตามขั้นตอนที่พวกเราทำแล้ว มันนำมาไปสู่เรื่องแปลกประหลาดมากที่สุด Desert Cantos (2009)
Hey, look at it from a logical perspective.นี่ ลองนึกตามหลักเหตุผลดูสิ Episode #1.5 (2009)
No, but it don't make any sense, and when shit don't make sense, it means there's a logical explanation you just haven't thought of yet.เปล่า แค่ไม่เข้าใจน่ะ พอเรื่องมันไม่เข้าท่า หมายถึงต้องมีเหตุผลอะไรสักอย่าง Hard-Hearted Hannah (2009)
Logically...ตรรกศาสตร์... Episode #3.5 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
logicalAround his facts the scientist weaves a logical pattern or theory which gives the facts meaning, order, and significance.
logicalHe wins his arguments by logical reasoning.
logicalHis argument was logical.
logicalHis reply was logical.
logicalHis view is quite logical.
logicalIf something doesn't make sense, it probably isn't logical.
logicalThat's reversing the logical order of things.
logicalTo be always logical may be sometimes hated by others.
logicalWhat am I supposed to say when he puts it so logically?

CMU English Pronouncing Dictionary
LOGICAL    L AA1 JH IH0 K AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
logical    (j) (l o1 jh i k l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
logische Ordnunglogical sequence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Logical \Log"ic*al\ (l[o^]j"[i^]*kal), a. [Cf. F. logique, L.
   logicus, Gr. logiko`s.]
   1. Of or pertaining to logic; used in logic; as, logical
    subtilties. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. According to the rules of logic; as, a logical argument or
    inference; the reasoning is logical; a logical argument; a
    logical impossibility. --Prior.
    [1913 Webster]
 
   3. Skilled in logic; versed in the art of thinking and
    reasoning; as, he is a logical thinker. --Addison.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 logical
   adj 1: capable of or reflecting the capability for correct and
       valid reasoning; "a logical mind" [ant: {illogical},
       {unlogical}]
   2: based on known statements or events or conditions; "rain was
     a logical expectation, given the time of year" [syn:
     {legitimate}, {logical}]
   3: marked by an orderly, logical, and aesthetically consistent
     relation of parts; "a coherent argument" [syn: {coherent},
     {consistent}, {logical}, {ordered}] [ant: {incoherent}]
   4: capable of thinking and expressing yourself in a clear and
     consistent manner; "a lucid thinker"; "she was more coherent
     than she had been just after the accident" [syn: {coherent},
     {logical}, {lucid}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 logical
  adj.
 
   [from the technical term logical device, wherein a physical device is
   referred to by an arbitrary ?logical? name] Having the role of. If a person
   (say, Les Earnest at SAIL) who had long held a certain post left and were
   replaced, the replacement would for a while be known as the logical Les
   Earnest. (This does not imply any judgment on the replacement.) Compare
   {virtual}.
 
   At Stanford, ?logical? compass directions denote a coordinate system
   relative to El Camino Real, in which ?logical north? is always toward San
   Francisco and ?logical south? is always toward San Jose--in spite of the
   fact that El Camino Real runs physical north/south near San Francisco,
   physical east/west near San Jose, and along a curve everywhere in between.
   (The best rule of thumb here is that, by definition, El Camino Real always
   runs logical north-south.)
 
   In giving directions, one might say: ?To get to Rincon Tarasco restaurant,
   get onto {El Camino Bignum} going logical north.? Using the word ?logical?
   helps to prevent the recipient from worrying about that the fact that the
   sun is setting almost directly in front of him. The concept is reinforced
   by North American highways which are almost, but not quite, consistently
   labeled with logical rather than physical directions. A similar situation
   exists at MIT: Route 128 (famous for the electronics industry that grew up
   along it) wraps roughly 3 quarters around Boston at a radius of 10 miles,
   terminating near the coastline at each end. It would be most precise to
   describe the two directions along this highway as ?clockwise? and
   ?counterclockwise?, but the road signs all say ?north? and ?south?,
   respectively. A hacker might describe these directions as logical north and
   logical south, to indicate that they are conventional directions not
   corresponding to the usual denotation for those words.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top