Search result for

-lively-

(40 entries)
(0.0129 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: lively, *lively*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lively[ADJ] กระตือรือร้น, See also: มีพลัง, กระฉับกระเฉง, แข็งแรง, กระปรี้กระเปร่า, มีชีวิตชีวา, Syn. vigorous
lively[ADV] คล่องแคล่ว, See also: ว่องไว
lively[ADJ] ชัดเจน
lively[ADJ] เต็มไปด้วยการเคลื่อนไหว, See also: ซึ่งเคลื่อนไหว
lively[ADJ] เต็มไปด้วยเหตุการณ์ที่น่าสนใจ, Syn. eventful
lively[ADJ] ร่าเริง, See also: สนุกสนาน, เบิกบาน, Syn. gay, buoyant, cheerful, Ant. dull

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lively(ไลว'ลี) adj. มีชีวิตชีวา,มีพลัง,มีชีวิตจิตใจ,ร่าเริง,ฮึกเหิม,เร้าอารมณ์,ชัดเจน,แข็งแรง,สดใส,ได้ผล,เป็นฟอง,กระดอน,เด้ง,กระฉับกระเฉง adv. คล่องแคล่ว,ว่องไว, See also: livelily adv. ดูlively liveliness n. ดูlively -S...

English-Thai: Nontri Dictionary
lively(adj) มีชีวิตจิตใจ,ร่าเริง,สนุกสนาน,สดใส,กระฉับกระเฉง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The atmosphere is to be lively, with sunshine and translucent.บรรยากาศที่เรากำลังอยู่มีแสงแดดและท้องฟ้าแจ่มใส Beethoven Virus (2008)
No, I'll miss your lively energy.ไม่นะ ฉันจะคิดถึงพลังทีมีชีวิตชีวาของเธอ Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)
OZ supports a lively business environment as well, and companies worldwide have set up branches inside OZ.OZ ยังรองรับระบบธุรกิจแบบสมจริง และบริษัทจากทั่วโลกก็ตั้งสาขาที่ OZ ด้วยค่ะ Summer Wars (2009)
Lively facial expression.รูปนี้ดูร่าเริงดีจัง The Accidental Couple (That Fool) (2009)
Should be lively.น่าจะสนุก Chuck Versus the American Hero (2010)
Freedom-loving adults are free to have an open, lively debate about what we want our society to be.ผู้ใหญ่บางคนรักอิสระ และต้องการที่จะเปิดกว้าง และต้องการประกาศให้รู้ ว่าพวกเค้าต้องการให้สังคมเป็นเช่นไร The Rocky Horror Glee Show (2010)
Ugh, his mouth is the only lively thing about him.โอ้ย ปากหมอนี่ไม่หยุดเลยจริงๆ Pasta (2010)
I feel so lively.ฉันรู้สึกมีชีวิตชีวามาก Episode #1.14 (2010)
She's a lively one!โอโฮ่โฮ่! Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
Bree's new romance got off to a lively start...ความรักครั้งใหม่ของบรี รอดมาสู่การเรื่มต้นที่แจ่มใส And Lots of Security... (2011)
It was billed as a lively give-and-take on the merits of model train sizes.It was billed as a lively give-and-take on the merits of model train sizes. The Pulled Groin Extrapolation (2011)
You'd think we'd make little... cherub children, fat and lively, but it wasn't meant to be.แม่หยุดดื่มไวน์ตอนข้าวเย็น และแม่ก็น้ำหนักขึ้นจนเห็นได้ชัด แม่จะบอกลูกคืนนี้ Home Invasion (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
livelyHe characterized her as lively.
livelyHe is lively during recess.
livelyI like boys to be lively.
livelyMy grandfather is 90 years old and very lively.
livelyMy grandpa is a lively and good humoured man.
livelyNancy has a very lively and sweet temperament.
livelyShe has a lively interest in everything around us.
livelyThe conversation at table is lively and interesting.
livelyThe discussion the villagers had on the environment was quite lively.
livelyThis street is lively.
livelyThis town isn't lively.
livelyToday's party was really lively, wasn't it?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มีสีสัน[ADJ] colorful, See also: lively, Syn. มีชีวิตชีวา, Ant. ไร้สีสัน, Example: พระองค์หญิงทรงเล่าเรื่องประวัติศาสตร์อังกฤษอย่างมีสีสัน

CMU English Pronouncing Dictionary
LIVELY    L AY1 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lively    (j) (l ai1 v l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
lebendig; lebhaft; quirlig; aufgeweckt; munter; dynamisch; flott; temperamentvoll {adj} | lebendiger; lebhafter | am lebendigsten; am lebhaftestenlively | livelier | liveliest [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
生气勃勃[shēng qì bó bó, ㄕㄥ ㄑㄧˋ ㄅㄛˊ ㄅㄛˊ, / ] lively [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lively \Live"ly\, a. [Compar. {Livelier}; superl. {Liveliest}.]
   [For lifely. Cf. {Lifelike}.]
   1. Endowed with or manifesting life; living.
    [1913 Webster]
 
       Chaplets of gold and silver resembling lively
       flowers and leaves.          --Holland.
    [1913 Webster]
 
   2. Brisk; vivacious; active; as, a lively youth.
    [1913 Webster]
 
       But wherefore comes old Manoa in such haste,
       With youthful steps ? Much livelier than erewhile
       He seems.               --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Gay; airy; animated; spirited.
    [1913 Webster]
 
       From grave to gay, from lively to severe. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. Representing life; lifelike. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       I spied the lively picture of my father.
                          --Massinger.
    [1913 Webster]
 
   5. Bright; vivid; glowing; strong; vigorous.
    [1913 Webster]
 
       The colors of the prism are manifestly more full,
       intense, and lively that those of natural bodies.
                          --Sir I.
                          Newton.
    [1913 Webster]
 
       His faith must be not only living, but lively too.
                          --South.
    [1913 Webster]
 
   {Lively stones} (Script.), saints, as being quickened by the
    Spirit, and active in holiness.
 
   Syn: Brisk; vigorous; quick; nimble; smart; active; alert;
     sprightly; animated; spirited; prompt; earnest; strong;
     energetic; vivid; vivacious; blithe; gleeful; airy; gay;
     jocund.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lively \Live"ly\, adv.
   1. In a brisk, active, or animated manner; briskly;
    vigorously. --Hayward.
    [1913 Webster]
 
   2. With strong resemblance of life. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Thou counterfeitest most lively.   --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lively
   adj 1: full of life and energy; "a lively discussion"; "lively
       and attractive parents"; "a lively party" [ant: {dull}]
   2: full of zest or vigor; "a racy literary style" [syn:
     {lively}, {racy}]
   3: quick and energetic; "a brisk walk in the park"; "a lively
     gait"; "a merry chase"; "traveling at a rattling rate"; "a
     snappy pace"; "a spanking breeze" [syn: {alert}, {brisk},
     {lively}, {merry}, {rattling}, {snappy}, {spanking}, {zippy}]
   4: elastic; rebounds readily; "clean bouncy hair"; "a lively
     tennis ball"; "as resilient as seasoned hickory"; "springy
     turf" [syn: {bouncy}, {live}, {lively}, {resilient},
     {springy}]
   5: filled with events or activity; "a lively period in history"
   6: full of spirit; "a dynamic full of life woman"; "a vital and
     charismatic leader"; "this whole lively world" [syn: {full of
     life}, {lively}, {vital}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top