Search result for

-license-

(44 entries)
(0.0142 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: license, *license*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
license[N] การอนุญาต, Syn. permission, permit
license[N] ใบอนุญาต
license[N] เสรีภาพ, See also: ความเป็นอิสระที่จำทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
license[VT] อนุญาต, See also: ยินยอม, ยอมให้, ให้อำนาจ, Syn. certify, permit, authorize, endorse, allow, approve

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
license(ไล'เซินซฺ) n. ใบอนุญาต,การอนุญาต,การอนุมัติ,สิทธิการดำเนินการ,สิทธิในการใช้สิทธิบัตรของคนอื่นโดยถูกต้องตามกฎหมาย vt. ออกใบอนุญา,ให้อำนาจ., See also: licenser n. ดูlicence licensor n. ดูlicence, Syn. permit

English-Thai: Nontri Dictionary
license(n) ใบอนุญาต,การได้รับอนุญาต,สิทธิ,อำนาจ,การอนุมัติ
license(vt) อนุญาต,ออกใบอนุญาต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
licenseใบอนุญาต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
licenseใบอนุญาต [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Licenseการอนุญาตให้ใช้สิทธิในสิทธิบัตร
โดยอาจเป็นแบบผูกขาดสิทธิแต่เพียงผู้เดียวหรือไม่เพียงผู้เดียวก็ได้ โดยไม่ได้มอบกรรมสิทธิ์ครอบครองในทางกฏหมายแก่ผู้ได้รับอนุญาต [ทรัพย์สินทางปัญญา]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No license, no selling here!ไม่มีใบอนุญาตก็ขายไม่ได้โว้ย Portrait of a Beauty (2008)
Your license?อย่าไปกับเขา The Eye (2008)
I could lose my license.อลิเซีย The Eye (2008)
By all means, hold on to that license.อลิเซีย The Eye (2008)
It's been a while. I lost my license.ก็สักพักใหญ่ๆแล้ว ผมถูกยึดไปขับขี่ Death Race (2008)
Get my license back?เอาใบขับขี่ผมคืนมาเนี่ยนะ Death Race (2008)
Hey, you got a license?เดี๋ยวก่อน, คุณมีใบอนุญาตไหม? Day of the Dead (2008)
I ain't got a fucking license.ใบอนุญาตบ้าๆแบบนั้น. Day of the Dead (2008)
I still have my license.ฉันยังมีใบขับขี่อยู่นะ New York, I Love You (2008)
Your license is suspended until finish the investigation.ใบอนุญาตของคุณถูกระงับแล้ว ยุติการสืบสวน Quantum of Solace (2008)
Driver's license says "Emilio Koyama. "ในใบขับขีรถยนต์บอกว่าชื่อ "อิมิลิโอ โคย่าม่า Pilot (2008)
Uh, we got a, we got a license plate.เอ้อ เราได้ ป้ายทะเบียน Eagles and Angels (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
licenseAll you need is to get a driver's license.
licenseA woman lost her driver's license while she was shopping the other day at a department store.
licenseBad drivers should have their licenses taken away from them.
licenseCan I see your license, please?
licenseCould I see your driver's license.
licenseDid you have your photograph taken for the driver's license?
licenseDo you have a driver's license?
licenseDo you have your driver's license?
licenseHaving a driver's license is an advantage for this job.
licenseHe had his license taken away because of reckless driving.
licenseHe is bent on getting the driving license.
licenseI'd rather go by train. I have a license, but no real driving experience, so I'm not very sure of myself behind the wheel.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใบอนุญาต[N] license, See also: permit, Syn. ใบอนุมัติ, เอกสารสิทธิ์, Example: รัฐบาลงดการออกใบอนุญาตให้สถาบันการเงินต่างชาติเข้าไปเปิดดำเนินการในประเทศ, Thai definition: เอกสารอนุญาตให้ทำกิจหรือให้มีสิทธิตามขอ ออกโดยพนักงานเจ้าหน้าที่
อาชญาบัตร[N] license, See also: licence, Example: พ.ร.บ.แร่ พ.ศ. 2510 แบ่งอาชญาบัตรออกเป็น 3 ประเภท คือ อาชญาบัตรสำรวจแร่ อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ และอาชญาบัตรพิเศษ, Count unit: ใบ, Thai definition: ใบอนุญาต ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ออกให้แก่ผู้รับอนุญาต เพื่อใช้ประกอบการอาชีพบางอย่างตามเขตที่กำหนด
กฎบัตร[N] charter, See also: license, Example: ใน ค.ศ.1600 บริษัทอังกฤษอินเดียตะวันออกได้รับพระราชทานกฎบัตร จากพระนางเจ้าอลิซาเบธที่ 1, Count unit: ข้อ, Thai definition: ตราสารที่จัดตั้ง จัดระเบียบ และกำหนดอำนาจหน้าที่ขององค์การ

CMU English Pronouncing Dictionary
LICENSE    L AY1 S AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
license    (v) (l ai1 s n s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
执照[zhí zhào, ㄓˊ ㄓㄠˋ, / ] license [Add to Longdo]
许可协议[xǔ kě xié yì, ㄒㄩˇ ㄎㄜˇ ㄒㄧㄝˊ ㄧˋ, / ] license [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 License \Li"cense\ (l[imac]"sens), v. t. [imp. & p. p.
   {Licensed} (l[imac]"senst); p. pr. & vb. n. {Licensing}.]
   To permit or authorize by license; to give license to; as, to
   license a man to preach. --Milton. --Shak.
 
   Syn: licence, certify. [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 License \Li"cense\ (l[imac]"sens), n. [Written also {licence}.]
   [F. licence, L. licentia, fr. licere to be permitted, prob.
   orig., to be left free to one; akin to linquere to leave. See
   {Loan}, and cf. {Illicit}, {Leisure}.]
   1. Authority or liberty given to do or forbear any act;
    especially, a formal permission from the proper
    authorities to perform certain acts or to carry on a
    certain business, which without such permission would be
    illegal; a grant of permission; as, a license to preach,
    to practice medicine, to sell gunpowder or intoxicating
    liquors.
    [1913 Webster]
 
       To have a license and a leave at London to dwell.
                          --P. Plowman.
    [1913 Webster]
 
   2. The document granting such permission. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. Excess of liberty; freedom abused, or used in contempt of
    law or decorum; disregard of law or propriety.
    [1913 Webster]
 
       License they mean when they cry liberty. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. That deviation from strict fact, form, or rule, in which
    an artist or writer indulges, assuming that it will be
    permitted for the sake of the advantage or effect gained;
    as, poetic license; grammatical license, etc.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Leave; liberty; permission.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 license
   n 1: a legal document giving official permission to do something
      [syn: {license}, {licence}, {permit}]
   2: freedom to deviate deliberately from normally applicable
     rules or practices (especially in behavior or speech) [syn:
     {license}, {licence}]
   3: excessive freedom; lack of due restraint; "when liberty
     becomes license dictatorship is near"- Will Durant; "the
     intolerable license with which the newspapers break...the
     rules of decorum"- Edmund Burke [syn: {license}, {licence}]
   4: the act of giving a formal (usually written) authorization
     [syn: {license}, {permission}, {permit}]
   v 1: authorize officially; "I am licensed to practice law in
      this state" [syn: {license}, {licence}, {certify}] [ant:
      {decertify}, {derecognise}, {derecognize}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top