Search result for

-laser-

(43 entries)
(0.0232 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: laser, *laser*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
laser[N] แสงเลเซอร์, See also: เลเซอร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
laser(เล'เซอะ) n. แสงเลเซอร์,l (ight) a (mplification) s (timulated) e (mission of) r (adiation)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
laserเครื่องเลเซอร์ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
laserเลเซอร์, แสงที่เกิดจากการกระตุ้นอะตอมหรือโมเลกุลของสารประกอบหรือสารละลายบางชนิด เช่น ทับทิม แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และแก๊สผสมฮีเลียม-นีออน เป็นต้น เลเซอร์ซึ่งเกิดจากต้นกำเนิดชนิดหนึ่ง ๆ จะประกอบด้วยแสงซึ่งมีความถี่เดียวกันและเฟสตรงกัน ดังนั้นจึงเป็นการง่ายที่จะรวมลำแ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Full auto, laser scopes.อัตโนมัติเต็มรูปแบบ วิถีเล็งด้วยเลเซอร์ Pilot (2008)
OK clankers, SUCK LASER!โอเค ไอ้พวกกระป๋อง ชิมนี่ดู! Ambush (2008)
What do you mean, the laser guns won't fire?หมายความว่าไง ที่ว่าปืนเลเซอร์ยิงไม่ได้? Downfall of a Droid (2008)
The floor is pressure-plated and laser-protected.ที่พื้นมีเครื่องตรวจจับแรงดัน และตัวยิงเลเซอร์ G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
What you'll have to do is to rewire the laser panel's brain by carefully...สิ่งที่นายต้องทำ ก็คือ.. ค่อยๆถอดสมองกลของเลเซอร์นั้นออกมา อย่างระมัดระวัง... G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
All right, Snake, the cannon control room should be right there, where all the laser conduits converge.ห้องควนคุมปืนใหญ่อยู่ตรงนั้น ท่อเลเซอร์มาบรรจบกันทั้งหมด G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Laser Artillery Weapon.มีพวกเลเซอร์ทั้งนั้นเลย.. G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
- It says they use a laser to do it and it's the next big thing.- เขาว่าใช้เลเซอร์ทำ และนี่คือสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่ง Dead Like Me: Life After Death (2009)
- Hurry up. They're gonna see the laser. - I'm going as fast as I can, papi--เร็วๆหน่อย เดี๋ยวพวกนั้นก็เห็นเลเซอร์หรอก \ ฉันกำลังเร่งอยู่เพื่อน Prison Break: The Final Break (2009)
We assumed that we'd be able to pick up the alien laser gun and just be able to shoot, but it didn't work like that.เราคาดว่าเราต้องการจะสามารถ รับปืนเลเซอร์จากเอเลี่ยน และเพื่อให้สามารถยิง แต่มันไม่ได้เป็นเช่นนั้น District 9 (2009)
Yeah, like laser-Focused.ใช่ แบบสนใจเป็นจุดเดียวเลยน่ะ The Monster at the End of This Book (2009)
- See if she can laser Jordan off them.OK. Everyone (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลเซอร์[n.] (lēsoē) EN: laser   FR: laser [m]
แสงเลเซอร์[n. exp.] (saēng lēsoē) EN: laser   FR: rayon laser [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
LASER    L EY1 Z ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
laser    (n) (l ei1 z @ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lasertechnik {f}laser technology [Add to Longdo]
Laser {m}laser [Add to Longdo]
Laserbeschichten {n}laser coating [Add to Longdo]
Laserbeschriften {n}laser marking [Add to Longdo]
Laserdiode {f}laser diode [Add to Longdo]
Laserdoppleranemometer {n}laser Doppler velocity meter [Add to Longdo]
Laserdrucker {m}laser printer [Add to Longdo]
Laserdrucker {m}electrophotographic printer [Add to Longdo]
Lasermesstechnik {f}laser measurement [Add to Longdo]
Laserscanner {m}laser scanner [Add to Longdo]
Laserschweißen {n}laser welding [Add to Longdo]
Laserstrahlanalyse {f}laser beam analysis [Add to Longdo]
Laserstrahlhärten {n}laser-beam hardening [Add to Longdo]
Laserstrahlschneiden {n}laser cutting [Add to Longdo]
Lasertrimmer {m}laser trimmer [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
激光[jī guāng, ㄐㄧ ㄍㄨㄤ, ] laser [Add to Longdo]
激光器[jī guāng qì, ㄐㄧ ㄍㄨㄤ ㄑㄧˋ, ] laser [Add to Longdo]
镭射[léi shè, ㄌㄟˊ ㄕㄜˋ, / ] laser [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
レーザ[れーざ, re-za] laser [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 laser \laser\ n. [acronym from Light Amplification by Stimulated
   Emission of Radiation: ca. 1955.]
   A device which produces an intense, usually narrow,
   monochromatic beam of coherent light; called also {optical
   maser}. It has various forms, and is used in various
   applications in science and technology. The beam is produced
   by boosting the majority of the electrons in specific
   radiation-absorbing atoms in a medium into a higher energy
   level, from which they are stimulated by their own emitted
   radiation to drop back synchronously to their lower energy
   level, and emit light which is in phase (coherent).
 
   Syn: optical maser.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 laser
   n 1: an acronym for light amplification by stimulated emission
      of radiation; an optical device that produces an intense
      monochromatic beam of coherent light [syn: {laser},
      {optical maser}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 LASER
     Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation
     

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Laser [leːzr] (n) , s.(m )
   laser
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top