Search result for

-lac-

(52 entries)
(0.0191 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: lac, *lac*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lac[N] จำนวนที่มากมายเหลือคณานับ
lac[N] จำนวนแสน (โดยเฉพาะหน่วยรูปี), Syn. lakh

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lac(แลค) n. ครั่ง,แมลงครั่ง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lacครั่ง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Lachlan.ล็อคแลน Midnight Lamp (2012)
You're not that smart. You lack focus and discipline.ว่าเธอหนะ ทั้งไม่ฉลาด ขาดสมาธิ ไร้ระเบียบวินัย New Haven Can Wait (2008)
I'm aware I lack some people'sฉันรู้ว่าฉันขาดคุณสมบัติที่จะรักษามารยาท New Haven Can Wait (2008)
About how she's gonna lose her virginity 'cause she finally landed a date with the lacrosse captain.เรื่องเธอจะเสียความบริสุทธิ์ยังไง เพราะเธอออกเดท กับ กัปตัน ลาครอส There Might be Blood (2008)
Part of a competition to beat muffy the lacross-titute.มันแค่ส่วนหนึ่งของการเอาชนะ มัฟฟี่ ที่ลาครอส There Might be Blood (2008)
He told me he was on the lacrosse team.เธอบอกฉันว่าเธออยู่ในทีม.. ลาคอส Adverse Events (2008)
In college, he just cheered the lacrosse team on to victory.ในวิทยาลัยเธอเป็นเชียร์ลีดเดอร์\ และทีมลาคอสชนะ Adverse Events (2008)
Lack of spit makes her mouth a breeding ground for a fungus like Candida.ในคนทั่วไป เพราะขาดน้ำลายในปาก เลือดจะเป็นลานเพราะเชื้อ พวกเห็นราอย่าง candida. Lucky Thirteen (2008)
She had a lace pattern rash, joint pain, and a history of drug abuse.เธอมีผื่นเป็นแนวและปวดข้อ และมีประวัติใช้ยาอันตราย Joy (2008)
We found lactose.เราพบแล็คโตส Joy (2008)
Because if he drank the milk, he'd know that he's lactose intolerant.เพราะว่าถ้าเขาเคยดื่มนม เขารู้ว่าเขาย่อยแล็คโตสไม่ได้ Joy (2008)
Being bummed doesn't explain their lack of friends or their indifference to each other.ล้มเหลวไม่อธิบายว่า พวกเขาไม่มีเพื่อน หรือพวกเขาแตกต่างจากคนอื่น Joy (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lacAh, hold a mo. My shoe lace's come undone.
lacThe picnic was canceled for lack of interest.
lacHe failed in business for lack of experience.
lacHe died from lack of oxygen.
lacHe lacks consciousness that he is a member of society.
lacLack of sleep began to tell on me.
lacShe is lacking in sense of beauty.
lacA lot of problems derive from a lack of reading in the home.
lacLack of food made them very hungry.
lacCompared with his father, he is lacking in depth.
lacPlease do your model building at home! The room's full of the smell of lacquer.
lacLack of flexibility is an obstacle to one's progress.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ครั่ง[N] lac, See also: sealing lac, sealing wax, Syn. ขี้ครั่ง, Example: เวลาส่งพัสดุจะต้องติดครั่งด้วย

CMU English Pronouncing Dictionary
LAC    L AE1 K

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lache {f}laugh [Add to Longdo]
Lache {f} (Pfütze)pool; puddle [Add to Longdo]
Lachen {n} | ein kurzes Lachenlaughter | a ripple of laughter [Add to Longdo]
Lacher {m}laugher [Add to Longdo]
Lachlust {f}risibility [Add to Longdo]
Lachfältchen {n} | Lachfältchen {pl}laughter line | laughter lines [Add to Longdo]
Lachgas {n}laughing gas; nitrous oxide [Add to Longdo]
Lachkrampf {m}; Lachanfall {m} (bekommen) | einen Lachkrampf bekommenlaughing fit; violent fit of laughter | to have a laughing fit [Add to Longdo]
Lachmuskel {m}risible muscle [Add to Longdo]
Lachsalve {f} | Lachsalven {pl}burst of laughter; gale of laughter | bursts of laughter; gales of laughter [Add to Longdo]
Lachsrosa {n}salmon pink [Add to Longdo]
Lachsschinken {m} [cook.]smoked, rolled fillet of ham [Add to Longdo]
Lack {m}; Emaillelack {m}enamel varnish [Add to Longdo]
Lack {m}; Nagellack {m}enamel [Add to Longdo]
Lack {m}finish [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
lac (n ) ทะเลสาบ เช่น ทะเลสาบเจนีวา le lac Léman

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lac \Lac\ (l[a^]k), Lakh \Lakh\ (l[aum]k), n. [Hind. lak,
   l[=a]kh, l[=a]ksh, Skr. laksha a mark, sign, lakh.]
   One hundred thousand; also, a vaguely great number; as, a lac
   of rupees. [Written also {lack}.] [East Indies]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lac \Lac\, n. [Per. lak; akin to Skr. l[=a]ksh[=a]: cf. F.
   lague, It. & NL. lacca. Cf. {Lake} a color, {Lacquer},
   {Litmus}.]
   A resinous substance produced mainly on the banyan tree, but
   to some extent on other trees, by the {Laccifer lacca}
   (formerly {Coccus lacca}), a scale-shaped insect, the female
   of which fixes herself on the bark, and exudes from the
   margin of her body this resinous substance.
   [1913 Webster]
 
   Note: {Stick-lac} is the substance in its natural state,
      incrusting small twigs. When broken off, and the
      coloring matter partly removed, the granular residuum
      is called {seed-lac}. When melted, and reduced to a
      thin crust, it is called {shell-lac} or {shellac}. Lac
      is an important ingredient in sealing wax, dyes,
      varnishes, and lacquers.
      [1913 Webster]
 
   {Ceylon lac}, a resinous exudation of the tree {Croton
    lacciferum}, resembling lac.
 
   {Lac dye}, a scarlet dye obtained from stick-lac.
 
   {Lac lake}, the coloring matter of lac dye when precipitated
    from its solutions by alum.
 
   {Mexican lac}, an exudation of the tree {Croton Draco}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lac
   n 1: resinlike substance secreted by certain lac insects; used
      in e.g. varnishes and sealing wax

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 LAC
     Lotus Authorized Consultants (Lotus)
     

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 lac [lak]
   lake; loch
 

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 lac
   milk
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top