Search result for

-label-

(61 entries)
(0.0591 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: label, *label*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
label[VT] ติดป้าย, See also: ปิดป้าย, ปิดฉลาก, ติดชื่อ, Syn. tag
label[VT] ทำเครื่องหมาย, See also: แสดงเครื่องหมาย, Syn. mark
label[VT] แบ่งเป็นประเภท, See also: จัดเป็นประเภท, Syn. classify
label[N] ป้าย, See also: ฉลาก, สลาก, แผ่น, แถบ, Syn. gummed label, brand, marque, sticker
label[N] ยี่ห้อ, See also: ชื่อ, ตรา, เครื่องหมายการค้า, Syn. trade name

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
label(เล'เบิล) {labeled/labelled,labeling/labelling,labels} n. ฉลาก,ป้าย,คำอธิบาย,คำนิยาม,เครื่องหมาย,สัญลักษณ์,ฉายา vt. ติดฉลาก,ติดป้าย,ตราหน้าอธิบาย,แบ่งแยกประเภทหรือชนิด., See also: labeler n. ดูlabel labeller n. ดูlabel คำที่มีความหมายเหมือนก

English-Thai: Nontri Dictionary
label(n) ป้าย,สัญลักษณ์,เครื่องหมาย,ฉลาก,ฉายา,คำนิยาม
label(vt) ปิดฉลาก,ติดป้าย,ติดฉลาก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
labelป้าย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
labelป้าย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I grew up with this. lt's my family label.ผมโตมากับมัน. มันเป็นตราของครอบครัวผม. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
That's right. I just want to check for that label that says, "Made in the USA."ยังงั้นแหละ ฉันแค่อยากดูฉลาก ที่เขียนว่า "ทำในอเมริกา" *batteries not included (1987)
Trace the path of digestion, Gold. Label everything along the way.บอกชื่ออวัยวะทุกชิ้น ในระบบย่อยอาหาร Punchline (1988)
Labels please.เปล่า แต่คนที่ทำได้ 98 ไม่น่ามีปัญหา ว่ามา Punchline (1988)
If I could just say a word about labels.ขอผมพูดหน่อยได้มั้ยครับ Punchline (1988)
Clearly label it.เขียนชื่อชัดๆ Schindler's List (1993)
Maybe what you could explain to me is why it's Bureau policy to label these cases as unexplained phenomena and ignore them.- คุณมีทฤษฎีอธิบายไหม ? - ผมมีอยู่มากมายเลยหละ นั่นเป็นอะไรที่อยากให้คุณอธิบายว่า ทำไมนโยบายของหน่วย Deep Throat (1993)
No man here carries with him a label.ที่นี่... ...ไม่มีใคร... ...ติดป้ายชื่อไว้ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
I did their menus, and... a small record label.ออกแบบเมนู แล้วก็... บริษัทเพลงเล็ก ๆ Heat (1995)
I'm not labeling them, but they are destroying your potential.ไม่ประณาม เเต่ มันกำลังทำลายความสามารถของเธอ Good Will Hunting (1997)
It might be, but the label's obscured and the varnish is odd... it's slightly opaque.อาจเป็นได้ แต่ยี่ห้อเห็นไม่ชัด น้ำมันเคลือบก็ดูแปลก The Red Violin (1998)
You're labelled.ป้ายชื่อคุณ eXistenZ (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
labelAnd it is only a very short step from there, to perception which occurs in the absence of all immediate signals and has to be labeled extrasensory.
labelAttach labels to all the bags.
labelAttach this label to your package.
labelHe attached a "Fragile" label to the package.
labelHe attached a label to the bag.
labelI soon came across a box labeled Terry Tate.
labelIt came in a handsome wooden box and contained a rack for test tubes, glass bottles of powerful powders, a little packet of sensitive paper (litmus, I think), a glass rod, the manual and suitably exciting poison labels.
labelIt says on the label to take two tablets.
labelPut price labels on each individual item.
labelThe clerk labeled the baggage.
labelThe contents of the box are listed on the label.
labelThe label is attached to the trunk.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สลาก[N] label, Syn. สลากยา, ฉลาก, Example: ไม่ว่าจะรับประทานยาใดๆ ควรอ่านสลากก่อนทุกครั้ง, Count unit: แผ่น, Thai definition: ป้ายบอกชื่อยา ใช้ปิดขวดยารักษาโรค
ฉลากยา[N] label, Syn. สลากยา, Example: ลูกจ้างคอกปศุสัตว์อ่านฉลากยาผิด และผสมยาพิษทำให้วัวตายทั้งฝูง, Count unit: แผ่น, Thai definition: ป้ายบอกชื่อยา ใช้ปิดขวดยารักษาโรค
ป้ายชื่อ[N] label, Example: ทุกคนที่เข้า-ออกศูนย์ต้องติดป้ายชื่อและมียามรักษาความปลอดภัยเพื่อไม่ให้ข้อมูลถูกทำลาย, Count unit: อัน, แผ่น, Thai definition: แผ่นป้ายที่บอกชื่อเพื่อเป็นการแสดงตน
ป้าย[N] label, See also: sticker, Syn. ฉลาก, Example: ผู้ผลิตหรือผู้ขายจะต้องระบุรายละเอียดในป้ายของผลิตภัณฑ์อย่างครบถ้วนและเป็นจริง, Count unit: แผ่น, Thai definition: รูป รอยประดิษฐ์ เครื่องหมาย หรือข้อความใดๆ ที่แสดงไว้ที่ภาชนะหรือหีบห่อบรรจุยา อาหาร หรือผลิตภัณฑ์อื่น, Notes: (กฎหมาย)
หมายยา[N] label, Syn. ฉลากยา, Example: ก่อนจะใช้ยาทุกชนิด ควรอ่านหมายยาให้เข้าใจเสียก่อน
ติดป้าย[V] label, See also: put up a sign or a nameplate, set up a bill-board or sign, set up a sign-board, hang out o, Syn. ขึ้นป้าย, ปิดป้าย, Example: เราควรติดป้ายประกาศรายละเอียดต่างๆ ของการสมัครงานให้คนที่สนใจได้รับทราบ, Thai definition: ติดข้อความที่ต้องการแจ้งรายละเอียดให้ทราบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ป้ายติด[n.] (pāi tit) EN: label   FR: étiquette [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
LABEL    L EY1 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
label    (v) (l ei1 b l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Adressmodifikator {m}label modifier [Add to Longdo]
Etikettendruck {m}label printing [Add to Longdo]
Etikettendrucker {m}label printer [Add to Longdo]
Funktionsstreifen {m}label strip [Add to Longdo]
Kennsatz-Querverweistabelle {f}label cross reference table [Add to Longdo]
Kennsatzfamilie {f}label set [Add to Longdo]
Kennsatzname {m}label identifier [Add to Longdo]
Kennsatzname {m}label name [Add to Longdo]
Kennsatznummer {f}label number [Add to Longdo]
Kennsatzroutine {f}label handling routine [Add to Longdo]
Kennsatztabellen-Ausdruck {m}label table listing [Add to Longdo]
Kennsatztyp {m}label type [Add to Longdo]
Namensparameter {m}label parameter [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ラベル[らべる, raberu] label [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Label \La"bel\, v. t. [imp. & p. p. {Labeled} (l[=a]"b[e^]ld) or
   {Labelled}; p. pr. & vb. n. {Labeling} or {Labelling}.]
   1. To affix a label to; to mark with a name, etc.; as, to
    label a bottle or a package.
    [1913 Webster]
 
   2. To affix in or on a label. [R.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Label \La"bel\ (l[=a]"b[e^]l), n. [OF. label sort of ribbon or
   fringe, label in heraldry, F. lambeau shred, strip, rag; of
   uncertain origin; cf. L. labellum, dim. of labrum lip, edge,
   margin, G. lappen flap, patch, rag, tatter (cf. {Lap} of a
   dress), W. llab, llabed, label, flap, Gael. leab, leob,
   slice, shred, hanging lip.]
   1. A tassel. [Obs.] --Huloet. --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   2. A slip of silk, paper, parchment, etc., affixed to
    anything, and indicating, usually by an inscription, the
    contents, ownership, destination, etc.; as, the label of a
    bottle or a package.
    [1913 Webster]
 
   3. A slip of ribbon, parchment, etc., attached to a document
    to hold the appended seal; also, the seal.
    [1913 Webster]
 
   4. A writing annexed by way of addition, as a codicil added
    to a will.
    [1913 Webster]
 
   5. (Her.) A barrulet, or, rarely, a bendlet, with pendants,
    or points, usually three, especially used as a mark of
    cadency to distinguish an eldest or only son while his
    father is still living.
    [1913 Webster]
 
   6. A brass rule with sights, formerly used, in connection
    with a circumferentor, to take altitudes. --Knight.
    [1913 Webster]
 
   7. (Gothic Arch.) The name now generally given to the
    projecting molding by the sides, and over the tops, of
    openings in medi[ae]val architecture. It always has a
    square form, as in the illustration. --Arch. Pub. Soc.
    [1913 Webster]
 
   8. In medi[ae]val art, the representation of a band or scroll
    containing an inscription. --Fairholt.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 label
   n 1: a brief description given for purposes of identification;
      "the label Modern is applied to many different kinds of
      architecture"
   2: trade name of a company that produces musical recordings;
     "the artists and repertoire department of a recording label
     is responsible for finding new talent" [syn: {label},
     {recording label}]
   3: a radioactive isotope that is used in a compound in order to
     trace the mechanism of a chemical reaction
   4: an identifying or descriptive marker that is attached to an
     object
   v 1: assign a label to; designate with a label; "These students
      were labelled `learning disabled'"
   2: attach a tag or label to; "label these bottles" [syn: {tag},
     {label}, {mark}]
   3: pronounce judgment on; "They labeled him unfit to work here"
     [syn: {pronounce}, {label}, {judge}]
   4: distinguish (as a compound or molecule) by introducing a
     labeled atom
   5: distinguish (an element or atom) by using a radioactive
     isotope or an isotope of unusual mass for tracing through
     chemical reactions

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 label [lebəl]
   label
   etiquette
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top