Search result for

-jewel-

(35 entries)
(0.0156 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: jewel, *jewel*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jewel[N] เพชรพลอย, See also: มณี, รัตนะ, มณีศิลา, Syn. gemstone, rock

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jewel(จู'เอิล) n. เพชรพลอย,สิ่งประดับที่ทำด้วยเพชรพลอย,ทรัพย์สินที่มีค่า,ของมีค่า,บุคคลที่มีค่ามาก,บุคคลที่ดีเลิศ,เม็ดเพชรพลอยในนาฬิกา. vt. ประดับด้วย,เพชรพลอย, See also: jeweler,jeweller n. พ่อค้าเพชรพลอย นาฬิกาทอง รูปพรรณหรือของมีค่าอื่น ๆ -S.gem,trea

English-Thai: Nontri Dictionary
jewel(n) เพชรพลอย,ทองรูปพรรณ,อัญมณี,ของมีค่า

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A bakery, a jewelry store, and a stationery shop.ล้วนซื้อของแต่งงานจากที่เดียวกันในช่วง10วันนี้ Committed (2008)
He confessed... the jeweler.เขาสารภาพแล้ว... คนขายเพรชนั่น. Committed (2008)
It can becomes a beautiful jewelry.มันคืออัญมณีที่สวยที่สุด Iljimae (2008)
Hidden, secret wealth. Money and jewels, they're safe to steal,เก็บช่อนไว้ ของมีค่าที่เป็นความลับ เงิน เพชรพลอย พวกเขาปลอดภัยที่จะไปขโมย The Bank Job (2008)
So, grab all the cash and the jewels and get the fuck out of here.เอาเพชรกับอัญมณีพวกนี้ให้หมด แล้วก็รีบออกไปจากที่นี่กัน The Bank Job (2008)
All we got is money and jewels.ที่เราได้มาทั้งหมดมีแต่เงินกับเพชรพลอย The Bank Job (2008)
Somebody's been stealing my jewelry.มีคนคอยขโมยอัญมณีของฉันไป The Curious Case of Benjamin Button (2008)
And now I'd like to show you our crown jewel.และบัดนี้ ผมจะให้ดูเพชรยอดมงกุฎของเรา Superhero Movie (2008)
Piles of silks and sacks of jewels.ผ้าไหมกองโต และกระสอบอัญมณี Inkheart (2008)
- There's a jewelry store on the corner.-มีร้านเครื่องประดับอยู่ตรงหัวมุ่มโน่น Marley & Me (2008)
Oh, please, don't! - Give us that jewelry.ต้องการกระเป๋าหรอ? Bedtime Stories (2008)
3800 for everything. - Includes my jewelry?รวมทั้งหมด 3,800 เหรียญ \ รวมพวกเครื่องประดับด้วยหรือ? Drag Me to Hell (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jewelAir one's new jewels at a party.
jewelA thief broken in and made off with all my jewelry.
jewelCompare this genuine jewel with that imitation.
jewelHe deceived her into buying a precious jewel.
jewelHe has a sharp eye for jewels.
jewelHe is alleged to have stolen the jewelry.
jewelHe locked up his jewels in the safe.
jewelHe was accused of stealing the jewels.
jewelHe wears expensive clothes and owns a lot of jewelry.
jewelI sold the best jewel that I had.
jewelI was suspected of being a thief because I was hanging about near the jeweler's.
jewelOn examination the jewel proved to be an imitation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อัญมณี[N] jewel, See also: gem, Syn. เพชรนิลจินดา, Example: สินค้าอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าส่งออกเพิ่มสูงมากในปีนี้ได้แก่ เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม อัญมณี รองเท้าและเฟอร์นิเจอร์, Thai definition: รัตนชาติที่เจียระไนแล้ว, แก้วมณีอื่นๆ นอกจากเพชรพลอย

CMU English Pronouncing Dictionary
JEWEL    JH UW1 AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jewel    (v) (jh uu1 @ l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Juwel {n} | Juwelen {pl} | mit Juwelen geschmückt | mit Juwelen schmückendjewel | jewels; jewellery | jeweled | jeweling [Add to Longdo]
Schmuckkästchen {n}jewel case [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jewel \Jew"el\, v. t. [imp. & p. p. {Jeweled}, or {Jewelled}; p.
   pr. & vb. n. {Jeweling}, or {Jewelling}.]
   To dress, adorn, deck, or supply with jewels, as a dress, a
   sword hilt, or a watch; to bespangle, as with jewels; to
   bejewel.
   [1913 Webster]
 
      The long gray tufts . . . are jeweled thick with dew.
                          --M. Arnold.
   [1913 Webster] jeweled

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jewel \Jew"el\ (j[=u]"[e^]l or j[udd]"[e^]l), n. [OE. juel,
   jowel, OF. jouel, juel, joiel, F. joyau, dim. of OF. joie
   joy, jewel, F. joie joy. See {Joy}.]
   [1913 Webster]
   1. An ornament of dress usually made of a precious metal, and
    having enamel or precious stones as a part of its design.
    [1913 Webster]
 
       Plate of rare device, and jewels
       Of rich and exquisite form.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A precious stone; a gem. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. An object regarded with special affection; a precious
    thing. "Our prince (jewel of children)." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. A bearing for a pivot a pivot in a watch, formed of a
    crystal or precious stone, as a ruby.
    [1913 Webster]
 
   {Jewel block} (Naut.), block at the extremity of a yard,
    through which the halyard of a studding sail is rove.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jewel
   n 1: a precious or semiprecious stone incorporated into a piece
      of jewelry [syn: {jewel}, {gem}, {precious stone}]
   2: a person who is as brilliant and precious as a piece of
     jewelry [syn: {jewel}, {gem}]
   v 1: adorn or decorate with precious stones; "jeweled dresses"
      [syn: {bejewel}, {jewel}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top