Search result for

-invest-

(53 entries)
(0.0195 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: invest, *invest*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
invest[VT] แต่งตั้ง, See also: ให้อำนาจ, Syn. empower, authorize
invest[VT] ลงทุน, See also: ลงเงินเป็นทุนเพื่อหากำไร, Syn. spend
invest[VT] อุทิศ (เวลา, กำลัง), See also: สละ, มอบ, Syn. devote

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
invest(อินเวสทฺ') vt. ลงทุน,ใช้จ่าย,สวม,ปกคลุม,ให้,มอบ,พระราชทาน,ทำให้มี., See also: investable,investible adj. investor n., Syn. spend,empower

English-Thai: Nontri Dictionary
invest(vt) ลงทุน,ปกคลุม,ตกแต่ง,ห้อมล้อม,สวมให้,ใช้จ่าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
invest๑.ทำเบ้า๒. ฝัง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I am buying it. It's a good investment.ฉันซื้อมันเพราะฉันคิดว่าเป็นการลงทุนที่ดี Chuck in Real Life (2008)
Paving the way for future investment.การปูทางนี้เป็นหนทางสู่อนาคต Chuck in Real Life (2008)
My dad's not an investment banker in Manhattan.พ่อผมไม่ใช่นักลงทุนจากแมนฮัทตั้น Committed (2008)
He's apparently a very bad private investigator.เห็นได้ชัดว่าเขาเป็นนักสืบเอกชนแย่ๆ Not Cancer (2008)
So i can find out if i need a private investigator.ฉันก็เลยรู้ว่า ฉันต้องการนักสืบเอกชน Not Cancer (2008)
Why are you investigating him?แล้วทำไมคุณถึงได้ติดตามดูเค้า? Not Cancer (2008)
Because they've hired me to investigate the wrong person.เพราะเค้าจ้างชั้น เพื่อจะสำรวจคนที่ผิด Not Cancer (2008)
I paid a private investigator to spy on you.ฉันจ่ายเงินให้นักสืบเอกชน คอยดูคุณ Not Cancer (2008)
She means are you the private investigatorเธอหมายถึงนาย. \ .เป็นนักสืบเอกชน Adverse Events (2008)
This hospital's not putting a private investigator on retainer.โรงพยาบาลแห่งนี้\ ไม่ใช่สถานที่ฝึกหัดนักสืบนะ Adverse Events (2008)
You want to investigate him because he ate a donut?คุณต้องการสืบหาเกี่ยวกับตัวเขา เพราะเขาเคยกินโดนัท Lucky Thirteen (2008)
You expect me to believe that you hired Lucas to investigate everyone except for me?คุณต้องการให้ผมเชื่อ คุณจ้างลูกัสทำ เพื่อสืบทุกๆคน ยกเว้นตัวผม Lucky Thirteen (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
investA 6% yield is guaranteed on the investment.
investA committee has been set up to investigate the problem.
investA committee was constituted to investigate prices.
investA few important facts emerged after the investigation.
investA good method for investing is a monthly allotment.
investA high savings rate is cited as one factor for Japan's strong economic growth because it means the availability of abundant investment capital.
investAn investors' group is attempting a leveraged buy-out of the firm.
investA research organization investigated the effect.
investAside from his salary, he receives money from investments.
investA thorough investigation is now in progress.
investBy investing wisely she accumulated a fortune.
investCapital investments planned by major Japanese businesses for this year have been revised upward in view of an improving economic outlook.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เข้าทุน[V] invest, See also: invest together, Syn. ร่วมทุน, ร่วมหุ้น, Ant. ถอนทุน, Example: ถ้ารัฐบาลเข้าทุนทำธุรกิจกับต่างชาติเศรษฐกิจน่าจะดีขึ้น, Thai definition: ร่วมทุนกันเพื่อประกอบกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ลงทุน[V] invest, Syn. ลงเงิน, Ant. ถอนทุน, Example: รัฐบาลนำเงิน 1 ล้านปอนด์มาลงทุนสร้างทางรถไฟสายลพบุรี-อุตรดิตถ์, Thai definition: ออกเงินเป็นทุน เพื่อหากำไร

CMU English Pronouncing Dictionary
INVEST    IH2 N V EH1 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
invest    (v) (i1 n v e1 s t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Investition {f}; Anlage {f}; Kapitalanlage {f} | Investitionen {pl}; Anlagen {pl}; Kapitalanlagen {pl} | die Investition hereinwirtschafteninvestment; capital investment | investments | to recoup one's initial outlay; to recoup one's investment [Add to Longdo]
Investition {f}; Kapitalaufwand {m}capital expenditure [Add to Longdo]
Investitions...; Anlagen...investment [Add to Longdo]
Investitionsabbau {m}disinvestment [Add to Longdo]
Investitionsanreiz {m}investment incentive [Add to Longdo]
Investitionsgelder {pl}smart money [Add to Longdo]
Investitionsgüter {pl}capital goods; investment goods [Add to Longdo]
Investitionsprogramm {n}capital expenditure program; capital expenditure programme [Br.] [Add to Longdo]
Investitionsrechnung {f}investment [Add to Longdo]
Investitionssumme {f}amount to be invested [Add to Longdo]
Investitions- und Kostenrechnung {f}investment and costing [Add to Longdo]
Investmentfonds {m}investment fund [Add to Longdo]
Investmentgesellschaft {f}investment company [Add to Longdo]
Investor {m}investor [Add to Longdo]
investieren | investierend | investiert | investiert | investierte | nicht investiertto invest | investing | invested | invests | invested | uninvested [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
投产[tóu chǎn, ㄊㄡˊ ㄔㄢˇ, / ] invest [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Invest \In*vest"\, v. t. [imp. & p. p. {Invested}; p. pr. & vb.
   n. {Investing}.] [L. investire, investitum; pref. in- in +
   vestire to clothe, fr. vestis clothing: cf. F. investir. See
   {Vest}.]
   [1913 Webster]
   1. To put garments on; to clothe; to dress; to array; --
    opposed to {divest}. Usually followed by with, sometimes
    by in; as, to invest one with a robe.
    [1913 Webster]
 
   2. To put on. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Can not find one this girdle to invest. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. To clothe, as with office or authority; to place in
    possession of rank, dignity, or estate; to endow; to
    adorn; to grace; to bedeck; as, to invest with honor or
    glory; to invest with an estate.
    [1913 Webster]
 
       I do invest you jointly with my power. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To surround, accompany, or attend.
    [1913 Webster]
 
       Awe such as must always invest the spectacle of the
       guilt.                --Hawthorne.
    [1913 Webster]
 
   5. To confer; to give. [R.]
    [1913 Webster]
 
       It investeth a right of government.  --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   6. (Mil.) To inclose; to surround or hem in with troops, so
    as to intercept reinforcements of men and provisions and
    prevent escape; to lay siege to; as, to invest a town.
    [1913 Webster]
 
   7. To lay out (money or capital) in business with the view of
    obtaining an income or profit; as, to invest money in bank
    stock.
    [1913 Webster]
 
   8. Hence: To expend (time, money, or other resources) with a
    view to obtaining some benefit of value in excess of that
    expended, or to achieve a useful pupose; as, to invest a
    lot of time in teaching one's children.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Invest \In*vest"\, v. i.
   To make an investment; as, to invest in stocks; -- usually
   followed by in.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 invest
   v 1: make an investment; "Put money into bonds" [syn: {invest},
      {put}, {commit}, {place}] [ant: {disinvest}, {divest}]
   2: give qualities or abilities to [syn: {endow}, {indue},
     {gift}, {empower}, {invest}, {endue}]
   3: furnish with power or authority; of kings or emperors [syn:
     {invest}, {clothe}, {adorn}]
   4: provide with power and authority; "They vested the council
     with special rights" [syn: {invest}, {vest}, {enthrone}]
     [ant: {disinvest}, {divest}]
   5: place ceremoniously or formally in an office or position;
     "there was a ceremony to induct the president of the Academy"
     [syn: {induct}, {invest}, {seat}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top