Search result for

-inform-

(57 entries)
(1.8651 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: inform, *inform*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inform[VT] แจ้งให้ทราบ, See also: บอกให้ทราบ, รายงาน, Syn. communicate, instruct, notify, advise
inform[ADJ] ซึ่งไม่มีรูปร่าง (คำโบราณ), Syn. formless, vague

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inform(อินฟอร์ม') v. บอก,แจ้ง,ทำให้เต็มไปด้วย,ดลใจ,ฟ้องร้อง., See also: informble adj. informedly adv. informingly adv., Syn. apprise,advise

English-Thai: Nontri Dictionary
inform(vt) บอก,แจ้ง,ให้ความรู้,ฟ้อง,รายงาน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Information.- ข้อมูล Holocron Heist (2009)
Mr. De Winter informed me that his sister, Mrs. Lacy, and Major Lacy are expected for luncheon.คุณผู้ชายแจ้งฉันว่าคุณนายเลซี่ และผู้พันเลซี่จะมาทานมื้อเที่ยงด้วย Rebecca (1940)
Somewhere in our midst, lucky Kapos still survive, reinstated officers and anonymous informers.ในความมืดมนนั้น คาโปว บางคนก็รอดจากสงคราม กลับเข้าไปในรัฐ โดยไม่รู้อีกแล้ว ว่าใครเป็นใคร Night and Fog (1956)
Any information?ไหนหล่ะข้อมูล ? The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Orders, information enemy, nil. Information own troops.ข้อมูลกองกำลังของตัวเอง How I Won the War (1967)
Get our informers to find out where it's going to be held.ได้รับข่าวคราวของเราที่จะหาที่มันเป็นไปที่จะจัดขึ้น The Godfather (1972)
There are people who'd pay a lot of money for that information.มีคนที่ต้องการจ่ายเงินเป็นจำนวนมากสำหรับข้อมูลที่มี The Godfather (1972)
- That's my information.-นั่นแหละเท่าที่ฉันรู้มา. Suspiria (1977)
She didn't inform any of her classmates.หล่อนไม่ได้บอกกับเพื่อนร่วมชั้นเลย. Suspiria (1977)
You have your information.และคุณจะรู้ว่า คุณมีข้อมูลของ คุณ Mad Max (1979)
Main Force repeats, you have your information.กำลังหลักซ้ำ Mad Max (1979)
Main Force. Would someone inform the Goose...หัวแรง คนที่จะแจ้ง กูส Mad Max (1979)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inform80% of all information in the world's computers is in English.
informAccording to informed sources, ____ Ltd. is preparing for the move up to the first section of the Tokyo Stock exchange.
informAll social animals use some methods of communication to exchange information and to maintain an orderly community.
informAlso, if you manufacture any other products, please send information.
informAlso, please inform us of your terms of payment.
informAnd so, knowledge from the past, mixed up with assumptions about that knowledge, which may be more or less appropriate, is used to augment information provided by the senses.
informAn encyclopedia is a mine of information.
informAn image is formed by the information of the mass communication.
informAny amount of information will do.
informA polite way to reveal knowledge of a fact without telling the source of the information is to say, "a little bird told me".
informA reward has been offered for information pertaining to the incident.
informAs yardsticks to measure the effectiveness of information retrieval there exist those called 'recall ratio' and 'precision ratio'.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แจ้งให้ทราบ[V] inform, See also: announce, Syn. บอก, บอกให้ทราบ, บอกกล่าว, Ant. รับฟัง, Example: ฝ่ายบริหารแจ้งให้ทราบว่าจะมีพนักงานใหม่มาทำงานที่แผนกนี้
แจ้งเหตุ[V] inform, See also: notify, tell, Syn. บอกเหตุ, Example: เขามาแจ้งเหตุด้วยตัวเองและเป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ขณะนั้น, Thai definition: บอกให้รู้ถึงเหตุการณ์หรือเรื่องราวสำคัญ
คาบ[V] inform, See also: tell, communicate the news, pass on the information, Example: เขาคาบรายละเอียดมารายงานเจ้าพ่ออย่างเรียบร้อยหมดเปลือก, Thai definition: แจ้งข่าวให้คนอื่นรู้, Notes: (สแลง)
เรียน[V] inform, See also: report, address, Example: เขาหาจังหวะเหมาะๆ เพื่อเข้าพบเจ้านาย แล้วเรียนให้ท่านทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น, Thai definition: บอกให้ผู้ใหญ่ หรือนายทราบ
บอกเล่าเก้าสิบ[V] inform, See also: notify, apprise, announce to, Syn. บอกเล่า, บอก, Example: ท่านได้บอกเล่าเก้าสิบให้ทราบกันทั่วไป, Thai definition: บอกกล่าวให้รู้
แจ้ง[V] inform, See also: tell, advise, notify, Syn. บอก, Example: น้องไปแจ้งข่าวดีแก่แม่
ทูล[V] inform, See also: report, tell, Syn. เสนอ, บอก, กล่าว, รายงาน, Example: ข้าราชการท่านหนึ่งได้ทูลถึงความทุกข์สุขให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทราบ, Notes: (เขมร/ราชา)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทูล[v.] (thūn) EN: inform   

CMU English Pronouncing Dictionary
INFORM    IH2 N F AO1 R M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inform    (v) (i1 n f oo1 m)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Informant {m} | Informanten {pl}informant | informants [Add to Longdo]
Informatik {f} | angewandte Informatikcomputer science; informatics; information science | applied computer science [Add to Longdo]
Informatiker {m}; Informatikerin {f}computer scientist [Add to Longdo]
Information {f}; Angabe {f} (über) | Informationen {pl}; Angaben {pl} | streng vertrauliche Informationen | Information auf Anforderung | räumliche Informationeninformation (on; about) | information | highly sensitive information | information on demand | spatial information [Add to Longdo]
Informationsanbieter {m}information provider [Add to Longdo]
Informationsaustausch {m}exchange of information [Add to Longdo]
Informationsbank {f}information pool [Add to Longdo]
Informationsbedarf {m}information needs [Add to Longdo]
Informationsbeschaffung {f}information procurement [Add to Longdo]
Informationsfluss {m}flow of information [Add to Longdo]
Informationsflut {f}information flood [Add to Longdo]
Informationsgehalt {m}information content [Add to Longdo]
Informationsgesellschaft {f}information society [Add to Longdo]
Informationsgesellschaft {f}informed society [Add to Longdo]
Informationsgewinnung {f}acquisition of information [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inform \In*form"\, a. [L. informis; pref. in- not + forma form,
   shape: cf. F. informe]
   Without regular form; shapeless; ugly; deformed. --Cotton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inform \In*form"\, v. t.
   1. To take form; to become visible or manifest; to appear.
    [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       It is the bloody business which informs
       Thus to mine eyes.          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To give intelligence or information; to tell. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       He might either teach in the same manner, or inform
       how he had been taught.        --Monthly Rev.
    [1913 Webster]
 
   {To inform against}, to communicate facts by way of
    accusation against; to denounce; as, two persons came to
    the magistrate, and informed against A.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inform \In*form"\, v. t. [imp. & p. p. {Informed}; p. pr. & vb.
   n. {Informing}.] [OE. enformen, OF. enformer, F. informer. L.
   informare; pref. in- in + formare to form, share, fr. forma
   form. See {Form}.]
   1. To give form or share to; to give vital or organizing
    power to; to give life to; to imbue and actuate with
    vitality; to animate; to mold; to figure; to fashion. "The
    informing Word."              --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
       Let others better mold the running mass
       Of metals, and inform the breathing brass. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Breath informs this fleeting frame.  --Prior.
    [1913 Webster]
 
       Breathes in our soul, informs our mortal part.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. To communicate knowledge to; to make known to; to
    acquaint; to advise; to instruct; to tell; to notify; to
    enlighten; -- usually followed by of.
    [1913 Webster]
 
       For he would learn their business secretly,
       And then inform his master hastily.  --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       I am informed thoroughly of the cause. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To communicate a knowledge of facts to, by way of
    accusation; to warn against anybody.
    [1913 Webster]
 
       Tertullus . . . informed the governor against Paul.
                          --Acts xxiv.
                          1.
 
   Syn: To acquaint; apprise; tell; teach; instruct; enlighten;
     animate; fashion.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inform
   v 1: impart knowledge of some fact, state or affairs, or event
      to; "I informed him of his rights"
   2: give character or essence to; "The principles that inform
     modern teaching"
   3: act as an informer; "She had informed on her own parents for
     years"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top