Search result for

-incite-

(25 entries)
(0.0227 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: incite, *incite*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
incite[VT] กระตุ้น, See also: ส่งเสริม, ผลักดัน, Syn. arouse, rouse, provoke

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
incite(อินไซทฺ') vt. กระตุ้น, ยุยง, ปลุกปั่น., See also: incitation n. inciter n., Syn. instigate)

English-Thai: Nontri Dictionary
incite(vt) เร้าใจ,ยุยง,ยั่วยุ,ส่งเสริม,หนุน,กระตุ้น,ปลุกปั่น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"The Jew slandered us and incited our enemies."พวกยิวสาดโคลนใส่เรา และยุยงให้เกิดศัตรูแก่พวกเรา... The Boy in the Striped Pajamas (2008)
Your Honor, are we to have an arraignment in accord with the laws of this nation or is the State to be permitted to incite an atmosphere of prejudice?ศาลที่เคารพนี่เราจะมาอ่านคำฟ้องกล่าวหาจำเลยตามกฏหมายของประเทศ หรือว่าเราจะมาสร้างบรรยากาศของความอยุติธรรมกันแน่ครับเนี้ย Public Enemies (2009)
He wanted to incite you.เขาต้องการยั่วยุนาย Fix (2009)
Although their presence incited a global panic... 29 ships now hovering over the major cities of the world.หมายถึงความสงบสุขและกลมเกลียวอยู่ด้วยกัน มนุษย์กับผู้มาเยือนทำงานเคียงข้างกัน เพื่อสร้างศูนย์กลางนับพันแบบนี้ V (2009)
He incited the crew to riot, possibly mutiny.เขาปลุกเร้าลูกเรื่อให้ก่อจลาจล อาจนำไปสู่การกบฏ Today Is the Day: Part 2 (2009)
Don't worry. I'll incite them, get them to kill us quick.ผมจะกระตุ้นให้พวกเขาฆ่าเราให้เร็ว Chuck Versus the Beefcake (2009)
Your assertion is little more than a veiled incitement for your supporters to come kill us.ความเชื่อมันของท่านนั่นแหละที่ยั่วยุ ให้สาวกของท่านมาฆ่าเรา Nothing But the Blood (2009)
Senator: doing this would incite fearประชาชนของคุณถูกปฏิเสธ Amplification (2009)
But if we incite a panic nowแต่ถ้าเราสร้างความแตกตื่นตอนนี้ Faceless, Nameless (2009)
Could have been what incited today's incident.นั่นอาจเป็นแรงจูงใจให้เขาก่อเหตุในวันนี้ Hostile Takeover (2009)
To incite fraternization.จะกระตุ้นความสัมพันธ์ในซึ่งกันและกัน Interpretive Dance (2010)
All right! No need to incite anxiety.คนต้องเชื่อมั่นศรัทธาในบางสิ่ง Rango (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inciteThe speaker tried to incite the people to rebellion.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยั่วยุ[V] incite, See also: provoke, instigate, urge, stir up, encourage, spur, stimulate, foment, Syn. ยุ, Example: พวกอาจารย์มีส่วนยั่วยุให้นักศึกษาท้าทายอำนาจของฝ่ายปกครอง, Thai definition: กล่าวชักชวนให้ทำสิ่งที่ไม่ควร
ยุ[V] incite, See also: urge, stir up, instigate, egg on, provoke, encourage, spur, Syn. ยุยง, Example: อเมริกายุให้อิรักบุกอิหร่าน, Thai definition: กล่าวชักชวนให้ทำสิ่งที่ไม่ควร
ขะยุก[V] incite, See also: instigate, provoke, abet, Thai definition: ยุหรือหนุนส่ง
ส่อเสียด[V] instigate, See also: incite, Syn. ยุยง, ยุแหย่, Example: ในบรรดาศีลห้า ศีลข้อที่เสี่ยงต่อการล่วงละเมิดง่ายที่สุดก็คือศีลข้อ 4 ที่ว่าด้วยการไม่พูดเท็จ เว้นจากการพูดคำหยาบ พูดส่อเสียด พูดเพ้อเจ้อไร้ประโยชน์, Thai definition: พูดให้แตกร้าว

CMU English Pronouncing Dictionary
INCITE    IH2 N S AY1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
incite    (v) (i1 n s ai1 t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tiǎo, ㄊㄧㄠˇ, ] incite [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Incite \In*cite"\, v. t. [imp. & p. p. {Incited}; p. pr. & vb.
   n. {Inciting}.] [L. incitare; pref. in- in + citare to rouse,
   stir up: cf. F. inciter. See {Cite}.]
   To move to action; to stir up; to rouse; to spur or urge on.
   [1913 Webster]
 
      Anthiochus, when he incited Prusias to join in war, set
      before him the greatness of the Romans. --Bacon.
   [1913 Webster]
 
      No blown ambition doth our arms incite. --Shak.
 
   Syn: Excite; stimulate; instigate; spur; goad; arouse; move;
     urge; rouse; provoke; encourage; prompt; animate. See
     {Excite}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 incite
   v 1: give an incentive for action; "This moved me to sacrifice
      my career" [syn: {motivate}, {actuate}, {propel}, {move},
      {prompt}, {incite}]
   2: provoke or stir up; "incite a riot"; "set off great unrest
     among the people" [syn: {incite}, {instigate}, {set off},
     {stir up}]
   3: urge on; cause to act; "The other children egged the boy on,
     but he did not want to throw the stone through the window"
     [syn: {prod}, {incite}, {egg on}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top