Search result for

-immediate-

(38 entries)
(1.5366 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: immediate, *immediate*
Possible hiragana form: -いんめぢあて-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
immediate[ADJ] ทันทีทันใด, See also: ฉับพลัน, ปุบปับ, รวดเร็ว, กะทันหัน, ปัจจุบันทันด่วน, Syn. instant, prompt, sudden, Ant. later
immediate[ADJ] ที่ส่งผลโดยตรง, Syn. direct

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
immediate(อิมี'เดียท) adj. ฉับพลัน,ไม่รีรอ,ทันที,กะทันหัน,โดยตรง,ใกล้ชิด, See also: immediateness n. -conj. ทันทีที่, Syn. suddenly,primary,next

English-Thai: Nontri Dictionary
immediate(adj) ทันทีทันใด,ปัจจุบัน,ใกล้ชิด,ถัดมา,โดยกะทันหัน,ฉับพลัน
immediate(adv) โดยทันทีทันใด,อย่างกะทันหัน,เดี๋ยวนี้,อย่างฉับพลัน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Immediateชนิดเกิดทันที [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'll bring the sandwiches immediately, madam.ฉันจะเอาเเซนวิซมาให้ทันทีเลยคะ Rebecca (1940)
Tell Mrs. Danvers I wish to see her immediately.บอกคุณนายเเดนเวอร์สนะว่าฉันเรียกพบด่วน Rebecca (1940)
Find Colonel Julyan. Tell him I want to see him immediately.ไปหาผู้พันจูเลี่ยน บอกว่าผมต้องการพบท่านด่วน Rebecca (1940)
He said he got to his own door in, at most, 15 seconds. If the killer ran immediately...เขาบอกว่าเขาได้ไปที่ประตูของตัวเองในที่ส่วนใหญ่ 15 วินาที หากนักฆ่าวิ่งทันที ... 12 Angry Men (1957)
I am making the immediate arrangements for my necessary...ฉันกำลังการเตรียมการได้ทันที สำหรับฉันสิ่งที่จำคือ Help! (1965)
I rallied to the flag in October 1939 and was immediately selected as officer potential.ฉันทำใจให้ธงในตุลาคม 1939 และได้รับเลือกทันที เป็นเจ้าหน้าที่ที่มีศักยภาพ How I Won the War (1967)
To begin with, cover is a hole in the ground, but as the enemy are rolled back by succeeding waves of troops, the men immediately behind start serious digging.เพื่อเริ่มต้นกับฝาครอบเป็นเพียง หลุมในพื้นดิน แต่เป็นศัตรูถูกยกเลิกไป How I Won the War (1967)
Mr. Corleone insists on hearing bad news immediately.นายคอร์เลโอเนยืนยันเมื่อได้ยินข่าวร้ายทันที The Godfather (1972)
"Send new sheriff immediately.""ส่งนายอำเภอใหม่มาด่วน" Blazing Saddles (1974)
We must do something about this immediately, immediately, immediately!เราต้องรีบทำอะไรเดี๋ยวนี้ Blazing Saddles (1974)
"Please remove him immediately.โปรดเปลี่ยนตัวเขาในทันที Blazing Saddles (1974)
Signora Maggi's story merits immediate re-enactmentมาดามเรื่องราวของ Maggi merit immediate อีกครั้ง-ประกาศใช้เป็นกฎหมาย Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
immediate3. If you do phone then hang up immediately, without following any instructions given.
immediate"Act now!" he said, and in addition to his obvious meaning, he hinted that there were number of other important reasons why immediate action was needed.
immediateAdditions and deletions are not shown immediately.
immediateAn ambulance arrived immediately.
immediateAnd it is only a very short step from there, to perception which occurs in the absence of all immediate signals and has to be labeled extrasensory.
immediateCall the doctor in immediately.
immediateGet out of here immediately!
immediateHaving once landed the monster immediately jumped again and was over my head.
immediateHe arrived at Paris and immediately started for London.
immediateHe commanded me to leave the room immediately.
immediateHe composed a resignation immediately.
immediateHe demands immediate payment.

CMU English Pronouncing Dictionary
IMMEDIATE    IH2 M IY1 D IY0 AH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
immediate    (j) (i1 m ii1 d i@ t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sofortabschreibung {f}immediate write-off [Add to Longdo]
Soforthilfe {f}immediate aid [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
即时[jí shí, ㄐㄧˊ ㄕˊ, / ] immediate [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
即値[そくち, sokuchi] immediate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Immediate \Im*me"di*ate\, a. [F. imm['e]diat. See {In-} not, and
   {Mediate}.]
   1. Not separated in respect to place by anything intervening;
    proximate; close; as, immediate contact.
    [1913 Webster]
 
       You are the most immediate to our throne. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Not deferred by an interval of time; present; instant.
    "Assemble we immediate council." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Death . . . not yet inflicted, as he feared,
       By some immediate stroke.       --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Acting with nothing interposed or between, or without the
    intervention of another object as a cause, means, or
    agency; acting, perceived, or produced, directly; as, an
    immediate cause.
    [1913 Webster]
 
       The immediate knowledge of the past is therefore
       impossible.              --Sir. W.
                          Hamilton.
    [1913 Webster]
 
   {Immediate amputation} (Surg.), an amputation performed
    within the first few hours after an injury, and before the
    the effects of the shock have passed away.
 
   Syn: Proximate; close; direct; next.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 immediate
   adj 1: of the present time and place; "the immediate revisions"
   2: very close or connected in space or time; "contiguous
     events"; "immediate contact"; "the immediate vicinity"; "the
     immediate past" [syn: {contiguous}, {immediate}]
   3: having no intervening medium; "an immediate influence" [ant:
     {mediate}]
   4: immediately before or after as in a chain of cause and
     effect; "the immediate result"; "the immediate cause of the
     trouble"
   5: performed with little or no delay; "an immediate reply to my
     letter"; "a prompt reply"; "was quick to respond"; "a
     straightaway denial" [syn: {immediate}, {prompt}, {quick},
     {straightaway}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top