Search result for

-if-

(66 entries)
(0.0131 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: if, *if*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
if[CONJ] ถ้า, See also: ถ้าหากว่า, สมมุติว่า, แม้นว่า, แม้ว่า, ดุจดังที่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
if(อิฟ) conj. ถ้า,ถ้าหมก,เผื่อ,สมมุติว่า,หาก n. ความไม่แน่นอน,ข้อสมมุต

English-Thai: Nontri Dictionary
if(con) ถ้า,แม้ว่า,เผื่อ,สมมุติว่า,ถ้าหาก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Which, if left unattended, causes a contraction in the cartilage and forms cauliflower earsซึ่งถ้าปล่อยเอาไว้ จะทำให้กระดูกอ่อนเกิดหดตัว เกิดเป็นหูรูปดอกกะหล่ำปลี The Expendables (2010)
Well, if I have to exploit people to be a good writer, then... you know, maybe-- maybe I'm not a good writer.คือถ้าผมต้องเปิดเผยเรื่องของคนอื่น เพื่อจะเป็นนักเขยนที่เก่งละก็ ผมคงไม่ใช่นักเขียนที่ดีหรอกครับ The Serena Also Rises (2008)
I mean, if it's not your taste, we can exchange it.แต่ถ้าคุณไม่ชอบมัน ผมเอาไปเปลี่ยนได้นะ The Serena Also Rises (2008)
If they haven't reached your father yet, maybe they won't have to.เผื่อถ้าเขายังติดต่อพ่อนายไม่ได้ จะได้ไม่ต้องให้พ่อนายมา The Serena Also Rises (2008)
See if my lawyer can have you released into his custody.ลองดูว่าทนายของฉันช่วยอะไรนายได้บ้าง The Serena Also Rises (2008)
It does if his beloved wife... died giving birth to me.มันฟังขึ้นมั๊ยถ้ามันทำให้เมียสุดที่รักของเขา ต้องตายตอนคลอดฉัน The Serena Also Rises (2008)
If you'll excuse me,ขอตัวก่อนนะ The Serena Also Rises (2008)
- I wondered if we could have a drink. - Why?ผมแค่คิดว่าเราน่าจะดื่มอะไรกันสักหน่อยนะพ่อ // ทำไม? The Serena Also Rises (2008)
Do you--do you have another signal if you want a martini?นายมีสัญลักษณ์อะไรอย่างอื่นมั๊ย อย่างถ้าเวลานายอยากได้มาตินี่หละ? The Serena Also Rises (2008)
If Blair's a true friend, she'll support you.ถ้าแบลร์เป็นเพื่อนรักเธอจริงๆ เธอจะต้องไม่ขวางเธอ The Serena Also Rises (2008)
If anybody's gonna walk the runway in Eleanor's designs, it's her.ถ้าจะมีใครสักคนเดินแบบเสื้อของเอลานอร์ มันควรเป็นเธอ The Serena Also Rises (2008)
If your work's too safe, do something Dangerous.ถ้างานของคุณมันดูปลอดภัยเกินไป หาอะไรเสี่ยงๆลองทำซะ The Serena Also Rises (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ifWhat would you do if you saw a man from another planet?
ifYou may take the book if you can read it.
ifIf you insist on going alone, please do so.
ifIt looks as if it's going to be a nice day.
ifIf it were not for water, no one could live on earth.
ifThe thief has to be in here. I'm sure somewhere around is his stronghold so if we can just find that we've got him.
ifHe talks as if he were a teacher.
ifHe lives as if he were a millionaire.
ifIf you set out early, you'll be in time for the train.
ifIf I had known that were you here, I would have come at once.
ifDo what you have left undone, if any.
ifIf it should rain, the garden party would be in a mess.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถ้าหาก[CONJ] if, See also: providing (that), provided (that), supposing, in case, Syn. แม้ว่า, หากว่า, ถ้าหากว่า, Example: ชาติบ้านเมืองจะสลายลงถ้าหากเราไม่สามัคคีกัน
หาก[CONJ] if, See also: provided that, in case of, in the event of, Syn. ถ้า, แม้, Example: แม้ประเทศจะมีถนนดีๆ หากคนใช้ไม่มีคุณภาพ บ้านเมืองจะพัฒนาได้ยาก
หากว่า[CONJ] if, See also: in the event of, in case of, provided that, supposing that, Syn. ถ้าว่า, แม้ว่า, Example: สิ่งที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะหากว่าเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ไม่ได้รับการเยียวยาเสถียรภาพของค่าเงินบาทย่อมจะไม่ดีขึ้น
เผื่อว่า[CONJ] if, See also: supposing, in case, Syn. ถ้า, หากว่า, สมมติว่า, ถ้าว่า, เผื่อ, Example: หนูนั่งคอยไปอย่างนั้นเอง เผื่อว่าเขาจะเรียก, Thai definition: เป็นคำเชื่อมแสดงความคิดที่สำรองไว้หรือเพิ่มเติมไว้
สมมต[CONJ] if, See also: suppose, supposing, Syn. สมมติ, สมมุติ, ถ้า, หาก, ต่างว่า, Example: กฎระเบียบอันนี้ทำให้การกู้ยืมเงินลำบากมาก สมมตผมอยากไปกู้ ผมก็ต้องชำระที่กู้ไปแล้วให้หมดก่อน
ถ้า[CONJ] if, Syn. ถ้าหาก, สมมติว่า, หาก, ผิ, แม้, Example: ถ้าฉันเป็นมหาเศรษฐี ฉันจะไปเที่ยวรอบโลกทุกปี, Thai definition: คำแสดงความคาดหมาย คาดคะเน หรือข้อแม้
ถ้าแม้[CONJ] if, See also: in case, Example: ความทุกข์ในใจฉัน ถ้าแม้สามารถเอารูปร่างอะไรมาเปรียบได้ละก็ คงจะเป็นรูปเดือนเสี้ยวแน่
ถ้าว่า[CONJ] if, See also: in case, provided that, supposing (that), Syn. ผิว่า, แม้ว่า, หากว่า, ถ้าหากว่า, Example: เราคงสบายมากกว่านี้ ถ้าว่าพ่อไม่ตาย, Thai definition: คำที่ใช้นำหน้าประโยค แสดงเหตุการณ์ที่สมมติขึ้นและเป็นเงื่อนไขให้บังเกิดผล
ถ้าหากว่า[CONJ] if, See also: supposing (that), in case, providing that, Syn. ผิว่า, แม้ว่า, หากว่า, ถ้าว่า, Example: ถ้าหากว่าฝนไม่ตก เราจะไปดูหนังกัน, Thai definition: คำที่ใช้นำหน้าประโยค แสดงเหตุการณ์ที่สมมติขึ้นและเป็นเงื่อนไขให้บังเกิดผล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทว่า[X] (thawāi) EN: if   FR: mais

CMU English Pronouncing Dictionary
IF    IH1 F
IF    AH0 F

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
if    (cc) (i f)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unter Umständen; notfallsif need be [Add to Longdo]
bitteif you please [Add to Longdo]
dann und nur dann; genau dann; wenn [math.]if and only if (iff) [Add to Longdo]
gegebenenfalls; notfalls {adv} if necessary [Add to Longdo]
gegebenenfalls {adv} (auf Formularen) if applicable; optionally [Add to Longdo]
wenn; falls; ob; sofern | wenn ..., dann ... | wenn überhaupt | wenn jaif | if ... then | if ever | if so [Add to Longdo]
womöglich; falls möglichif possible [Add to Longdo]
nicht zuletztif nothing else, ... [Add to Longdo]
Du wirst dich eben damit abfinden müssen.If you don't like it you can lump it. [Add to Longdo]
Falls es irgendwelche Probleme gibt ...If there are any problems [Add to Longdo]
Falls Sie irgendwelche Fragen haben ...If you have any questions [Add to Longdo]
Falls unzustellbar, bitte zurück an ...If undelivered, return to ... [Add to Longdo]
Wenn Not am Mann ist ...If worst comes to worst ... [Add to Longdo]
Wenn Sie nichts dagegen haben ...If you don't object ... [Add to Longdo]
Wenn alle Stränge reißen ...If all else fails ... [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tǎng, ㄊㄤˇ, ] if [Add to Longdo]
假如[jiǎ rú, ㄐㄧㄚˇ ㄖㄨˊ, ] if [Add to Longdo]
假而[jiǎ ér, ㄐㄧㄚˇ ㄦˊ, ] if [Add to Longdo]
如若[rú ruò, ㄖㄨˊ ㄖㄨㄛˋ, ] if [Add to Longdo]
果若[guǒ ruò, ㄍㄨㄛˇ ㄖㄨㄛˋ, ] if [Add to Longdo]
若是[ruò shì, ㄖㄨㄛˋ ㄕˋ, ] if [Add to Longdo]
要是[yào shi, ㄧㄠˋ ㄕ˙, ] if [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 If \If\, conj. [OE. if, gif, AS. gif; akin to OFries. ief, gef,
   ef, OS. ef, of, D. of, or, whether, if, G. ob whether, if,
   OHG. oba, ibu, Icel. ef, Goth. iba, ibai, an interrogative
   particle; properly a case form of a noun meaning, doubt (cf.
   OHG. iba doubt, condition, Icel. if, ef, ifi, efi), and
   therefore orig. meaning, on condition that.]
   1. In case that; granting, allowing, or supposing that; --
    introducing a condition or supposition.
    [1913 Webster]
 
       Tisiphone, that oft hast heard my prayer,
       Assist, if [OE]dipus deserve thy care. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       If thou be the Son of God, command that these stones
       be made bread.            --Matt. iv. 3.
    [1913 Webster]
 
   2. Whether; -- in dependent questions.
    [1913 Webster]
 
       Uncertain if by augury or chance.   --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       She doubts if two and two make four. --Prior.
    [1913 Webster]
 
   {As if}, {But if}. See under {As}, {But}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Condition \Con*di"tion\, n. [F., fr. L. conditio (better
   condicio) agreement, compact, condition; con- + a root
   signifying to show, point out, akin to dicere to say, dicare
   to proclaim, dedicate. See {Teach}, {Token}.]
   1. Mode or state of being; state or situation with regard to
    external circumstances or influences, or to physical or
    mental integrity, health, strength, etc.; predicament;
    rank; position, estate.
    [1913 Webster]
 
       I am in my condition
       A prince, Miranda; I do think, a king. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       And O, what man's condition can be worse
       Than his whom plenty starves and blessings curse?
                          --Cowley.
    [1913 Webster]
 
       The new conditions of life.      --Darwin.
    [1913 Webster]
 
   2. Essential quality; property; attribute.
    [1913 Webster]
 
       It seemed to us a condition and property of divine
       powers and beings to be hidden and unseen to others.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   3. Temperament; disposition; character. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The condition of a saint and the complexion of a
       devil.                --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. That which must exist as the occasion or concomitant of
    something else; that which is requisite in order that
    something else should take effect; an essential
    qualification; stipulation; terms specified.
    [1913 Webster]
 
       I had as lief take her dowry with this condition, to
       be whipped at the high cross every morning. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Many are apt to believe remission of sins, but they
       believe it without the condition of repentance.
                          --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   5. (Law) A clause in a contract, or agreement, which has for
    its object to suspend, to defeat, or in some way to
    modify, the principal obligation; or, in case of a will,
    to suspend, revoke, or modify a devise or bequest. It is
    also the case of a future uncertain event, which may or
    may not happen, and on the occurrence or non-occurrence of
    which, the accomplishment, recission, or modification of
    an obligation or testamentary disposition is made to
    depend. --Blount. Tomlins. Bouvier. Wharton.
    [1913 Webster]
 
   {Equation of condition}. (Math.) See under {Equation}.
 
   {On condition} or {Upon condition} (that), used for {if} in
    introducing conditional sentences. "Upon condition thou
    wilt swear to pay him tribute . . . thou shalt be placed
    as viceroy under him." --Shak.
 
   {Conditions of sale}, the terms on which it is proposed to
    sell property by auction; also, the instrument containing
    or expressing these terms.
 
   Syn: State; situation; circumstances; station; case; mode;
     plight; predicament; stipulation; qualification;
     requisite; article; provision; arrangement. See {State}.
     [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 IF
     Information Flow (IN)
     

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 if [if]
   yew‐tree
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top