Search result for

-hurry-

(47 entries)
(0.0128 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: hurry, *hurry*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hurry[N] ความรีบร้อน, See also: ความรีบเร่ง
hurry[VI] รีบ, See also: รีบเร่ง, เร่งรีบ, รีบร้อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hurry(เฮอ'รี) vi.,vt.,n. (ความ,ทำให้) รีบเร่ง,รีบร้อน,เร่งด่วน,จากไปอย่างรวดเร็ว, See also: hurriedly adv. hurriedness n., Syn. rush,hasten,move

English-Thai: Nontri Dictionary
hurry(n) ความรีบเร่ง,ความรีบ,ความรีบด่วน,ความรีบร้อน
hurry(vi) รีบเร่ง,รีบด่วน,รีบร้อน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hurry!รีบ! Princess Mononoke (1997)
Hurry.เร็วสิ Episode #1.12 (2009)
Hurry!รีบ! Monsters (2012)
Hurry!เร็วๆ! Bear Trap: Part One (2012)
Hurry!เร็วเข้า! Fire: Part 1 (2013)
Better hurry up, lonely boy.ที่เริ่มจะดีขึ้นเรื่อยๆ New Haven Can Wait (2008)
Not to hurry you, but we need to be at a funeral...ไม่ได้เร่งคุณนะแต่เราต้องรีบไปงานศพ Birthmarks (2008)
- Get the stuff, put it in the case, and hurry!- ตกลง. Gas Pills (2008)
It's Testico, I think they've fucked the place into the car... hurry!มัน Testico \ NI คิดว่าพวกเขาได้ระยำที่ ลงในรถยน ... รีบ! Gas Pills (2008)
-but you can at least hurry up, come on!\ N การ-แต่คุณสามารถอย่างน้อยจ้ำมาใน! Gas Pills (2008)
Hurry, hurry okay, okayโอ๋มาใน รีบ, รีบ เอาละ, เอาละ เอาล่ะ Gas Pills (2008)
Hurry up and write your essay reflecting on what you have done.รีบๆเขียนคำสารภาพผิด Akai ito (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hurryAll the passengers left the plane in a hurry.
hurryAnn was in a hurry this morning.
hurryAn urgent telegram brought her hurrying back to Tokyo.
hurryAre you in a hurry?
hurryAs a was in a hurry, I had to take a taxi.
hurryA tall man went off from there in a hurry.
hurryAt the end of a working day everybody is in a hurry to get home.
hurryA wise man does not try to hurry history.
hurryBurning the candle at both ends reduces the candle to wax in a hurry - just like a playboy having a pretty girl on each arm.
hurryCome on, we'll be late if you don't hurry up.
hurryDinner is probably ready, so we had better hurry home.
hurryDon't be in such a hurry.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระวีกระวาด[V] hurry, See also: make haste, bustle, Thai definition: รีบเร่งอย่างไม่นอนใจ
เครื่องร้อน[V] hurry, See also: haste, hasten, Syn. เร่งรีบ, Example: เรื่องนี้คงต้องปล่อยให้คลื่นกระทบฝั่งจนกว่าตำรวจญี่ปุ่นจะเครื่องร้อน และขอให้ตำรวจไทยช่วยจับตัวผู้ร้ายส่ง, Thai definition: ร้อนใจต้องการที่จะทำในเวลานั้น
ลุกลี้ลุกลน[V] hurry, See also: scurry, flurry, be hasty, be flurried, be flustered, rush, Syn. เร่งรีบ, ลนลาน, ตะลีตะลาน, ลุกลน, Example: ชายฉกรรจ์ลุกลี้ลุกลนทำท่าจะพูดอีกครั้งแต่กลับกมหน้านิ่ง, Thai definition: เร่งรีบอย่างไม่เป็นระเบียบ
ลุกลน[V] hurry, See also: be flustered, be hurried, be hasty, be in a nervous hurry, Syn. ลุกลี้ลุกลน, Ant. เรียบร้อย, Example: เด็กคนนั้นลุกลนเหมือนมีพิรุธ, Thai definition: ทำโดยรีบร้อนไม่เป็นระเบียบ, ไม่สุภาพเรียบร้อย
รีบร้อน[V] hurry, See also: rush, hasten, make haste, scurry, Syn. รีบ, เร่งร้อน, Example: รัฐบาลไม่ควรรีบร้อน และไม่ควรใช้เสียงข้างมากในสภาผ่านกฎหมายข้อนี้
เร่งร้อน[V] hurry, See also: dash, rush, Syn. รีบร้อน, รุดเร่ง, Example: การจัดการภายในกรุงเทพมหานครยังไม่เข้าที่เข้าทาง จึงค่อยทำค่อยไป โดยไม่เร่งร้อน
กระวีกระวาด[V] hurry, See also: bustle, hustle, hasten, Syn. รีบเร่ง, รีบ, เร่ง, Ant. เฉื่อยชา, อืดอาด, Example: แม่ค้ากระวีกระวาดแต่เช้าเพื่อจะไปให้ทันรถไฟ
แจ้น[V] hurry, See also: rush, run, speed, Example: พอเขาเห็นครูขี่รถเข้ามาในบ้าน เขาก็แจ้นไปรอรับครูที่หน้าทันที, Thai definition: รีบไปหา, ไปโดยเร็ว
รีบเร่ง[V] hurry, See also: rush, be hasty, be snap, Syn. เร่งรีบ, รีบ, Example: เราต้องรีบเร่งปรับปรุงประเทศให้เจริญทันสมัย
เร่งรุด[V] rush, See also: hurry, Syn. รีบรุด, Example: ตำรวจเร่งรุดไปยังที่เกิดเหตุ, Thai definition: รีบมุ่งตรงไป

CMU English Pronouncing Dictionary
HURRY    HH ER1 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hurry    (v) (h uh1 r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eile {f}; Hast {f} | in Eile sein | überstürzte Eile {f} | nicht die geringste Eile | jdn. zur Eile treiben | in aller Eile zusammenschustern [ugs.]hurry | to be in a hurry; to be in a rush | hurry-scurry | not the slightest hurry | to make sb. hurry up | to pull together in a hurry [Add to Longdo]
Beeil dich!Hurry up! [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hurry \Hur"ry\, v. i.
   To move or act with haste; to proceed with celerity or
   precipitation; as, let us hurry.
   [1913 Webster]
 
   {To hurry up}, to make haste. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hurry \Hur"ry\, n.
   The act of hurrying in motion or business; pressure; urgency;
   bustle; confusion.
   [1913 Webster]
 
      Ambition raises a tumult in the soul, it inflames the
      mind, and puts into a violent hurry of thought.
                          --Addison.
 
   Syn: Haste; speed; dispatch. See {Haste}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hurry \Hur"ry\, v. t. [imp. & p. p. {Hurried}; p. pr. & vb. n.
   {Hurrying}.] [OE. horien; cf. OSw. hurra to whirl round,
   dial. Sw. hurr great haste, Dan. hurre to buzz, Icel. hurr
   hurly-burly, MHG. hurren to hurry, and E. hurr, whir to
   hurry; all prob. of imitative origin.]
   1. To hasten; to impel to greater speed; to urge on.
    [1913 Webster]
 
       Impetuous lust hurries him on.    --South.
    [1913 Webster]
 
       They hurried him abroad a bark.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To impel to precipitate or thoughtless action; to urge to
    confused or irregular activity.
    [1913 Webster]
 
       And wild amazement hurries up and down
       The little number of your doubtful friends. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To cause to be done quickly.
 
   Syn: To hasten; precipitate; expedite; quicken; accelerate;
     urge.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hurry
   n 1: a condition of urgency making it necessary to hurry; "in a
      hurry to lock the door" [syn: {hurry}, {haste}]
   2: overly eager speed (and possible carelessness); "he soon
     regretted his haste" [syn: {haste}, {hastiness}, {hurry},
     {hurriedness}, {precipitation}]
   3: the act of moving hurriedly and in a careless manner; "in his
     haste to leave he forgot his book" [syn: {haste}, {hurry},
     {rush}, {rushing}]
   v 1: move very fast; "The runner zipped past us at breakneck
      speed" [syn: {travel rapidly}, {speed}, {hurry}, {zip}]
   2: act or move at high speed; "We have to rush!"; "hurry--it's
     late!" [syn: {rush}, {hasten}, {hurry}, {look sharp},
     {festinate}]
   3: urge to an unnatural speed; "Don't rush me, please!" [syn:
     {rush}, {hurry}] [ant: {delay}, {detain}, {hold up}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top