Search result for

-hind-

(52 entries)
(0.0157 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: hind, *hind*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hind[ADJ] ด้านหลัง, See also: ข้างหลัง, Syn. hinder, posterior, rear
hind[N] กวางตัวเมีย
hind[N] ชาวชนบท, See also: ชาวนาที่ทำงานในฟาร์ม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hind(ไฮนดฺ) adj. ข้างหลัง,ด้านหลัง n.กวางตัวเมีย

English-Thai: Nontri Dictionary
hind(adj) ข้างหลัง,ด้านหลัง
hind(n) กวางตัวเมีย,คนชนบท

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In hindsight, not much of a foe-ฟรีซซ่า? ถ้าแค่นั้นก็ไม่ใชคู่มือน่ะสิ Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
He was quoting the Hindu bible.เขาอ้างถึงไบเบิ้ลฮินดู Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
...when he got his beautiful hind legs just as big God Ngog had promised... และเมื่อเขาได้ขาหลังที่สวยงามคู่นั้นมา ล่ำสันดั่งที่พระเจ้าเอ็นก็อกได้สัญญาไว้ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
This is the picture of Old Man Kangaroo at 5 in the afternoon, when he got his beautiful hind legs.นี่เป็นรูปของจิงโจ้ถ่ายตอน 5 โมงเย็น มันมีขาหลังยาวสวยงาม The Curious Case of Benjamin Button (2008)
You can't eat meat, right? You Hindus?คุณไม่ทานเนื้อวัวใช่ไหม คุณนับถือฮินดูนี่ New York, I Love You (2008)
No, we are not Hindus. [Clicking tongue] We are Jains.ไม่ เราไม่ใช่ฮินดู เราเป็น จาอิน New York, I Love You (2008)
Hinduism is too materialistic for us.ศาสนาฮินดูมันออกจะวัตถุนิยมเกินไปสำหรับพวกเรา New York, I Love You (2008)
No, there will be more than just hinder require.ไม่, เป้าหมายของเรามากกว่าให้มันแตก Dragonball: Evolution (2009)
Yeah,gaby,in hindsight,maybe you shouldn't have told that part of the story.ใช่ แกบบี้ หลังจากที่เรารู้เรื่องปัญหาทั้งหมดแล้ว บางทีเธอไม่จำเป็นต้องเล่าส่วนนั้นของเรื่องก็ได้นะ Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
I'll jam you up for hindering a federal investigation.ฉันจะยัดข้อหานายว่าขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยสืบสวนกลาง Cowboys and Indians (2009)
Clearly, Rev. Newlin's grief over the loss of his father hasn't hindered him from some political grandstanding himself.เห็นชัดแล้วค่ะว่าท่านสาธุคุณยังเสียใจ กับการเสียชีวิตของพ่อเขา เป็นเหตุให้เขาลุกขึ้นมาปั่นสถานการณ์นี้ ด้วยตัวเอง Nothing But the Blood (2009)
Okay, in hindsight, that was probably a mistake.โอเค มันอาจจะสื่อ ความหมาย... Ballad (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hindHe hindered me in my work.
hindPoor light hindered my reading.
hindSome difficulties hindered him from doing it.
hindLack of money is a serious hindrance in their fight to conquer cancer.
hindDevil take the hindmost. [Proverb]
hindA sore back hindered me from playing tennis.
hindShe didn't come on help, but to hinder us.
hindThe concept of zero sprang from the Hindu culture.
hindThere is nothing to hinder me.
hindThey were hindered in their study.
hindThe storm hindered us from searching for the missing child.
hindThat's hindsight.

CMU English Pronouncing Dictionary
HIND    HH AY1 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hind    (n) (h ai1 n d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hindernis {n}; Hemmnis {n}obstruction [Add to Longdo]
Hindernis {n}; Hemmnis {n}balk [Am.]; baulk [Br.] [Add to Longdo]
Hindernis {n} | Hindernisse {pl}hindrance | hindrances [Add to Longdo]
Hindernis {n} (für)encumbrance (to) [Add to Longdo]
Hindernis {n}hump [Add to Longdo]
Hindernis {n}check [Add to Longdo]
Hindernis {n}impediment [Add to Longdo]
Hindernis {n} | Hindernisse {pl}obstacle | obstacles [Add to Longdo]
Hindernis {n}; Hemmnis {n} (für)bar (to) [Add to Longdo]
Hindernisrennen {n}steeplechase [Add to Longdo]
Hindernis {n} | Hindernisse {pl}barrier | barriers [Add to Longdo]
Hinderungsgrund {m}obstacle; excuse [Add to Longdo]
Hinduismus {m} [relig.]Hinduism [Add to Longdo]
Hinterbein {n} | sich auf die Hinterbeine stellenhind leg | to put up a fight [Add to Longdo]
hinderlichobstructive [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hind \Hind\, a. [Compar. {Hinder}; superl. {Hindmost}, or
   {Hindermost}.] [OE. hind, adv., back, AS. hindan behind. See
   {Hinder}, a.]
   In the rear; -- opposed to front; of or pertaining to the
   part or end which follows or is behind, in opposition to the
   part which leads or is before; as, the hind legs or hind feet
   of a quadruped; the hind man in a procession.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hind \Hind\ (h[imac]nd), n. [AS. hind; akin to D. hinde, OHG.
   hinta, G. hinde, hindin, Icel., Sw., & Dan. hind, and perh.
   to Goth. hin[thorn]an to seize (in comp.), E. hunt, or cf.
   Gr. kema`s a young deer.]
   1. (Zool.) The female of the red deer, of which the male is
    the stag.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) A spotted food fish of the genus {Epinephelus}, as
    {Epinephelus apua} of Bermuda, and {Epinephelus
    Drummond-hayi} of Florida; -- called also {coney}, {John
    Paw}, {spotted hind}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hind \Hind\, n. [OE. hine, AS. h[imac]ne, h[imac]na, orig. gen.
   pl. of h[imac]wan domestics; akin to Icel. hj[=u] man and
   wife, domestics, family, Goth. heiwafrauja master of the
   house, G. heirath marriage; cf. L. civis citizen, E. city or
   E. home. Cf. {Hide} a measure of land.]
   1. A domestic; a servant. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A peasant; a rustic; a farm servant. [Eng.]
    [1913 Webster]
 
       The hind, that homeward driving the slow steer
       Tells how man's daily work goes forward here.
                          --Trench.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hind
   adj 1: located at or near the back of an animal; "back (or hind)
       legs"; "the hinder part of a carcass" [syn: {back(a)},
       {hind(a)}, {hinder(a)}]
   n 1: any of several mostly spotted fishes that resemble groupers
   2: a female deer, especially an adult female red deer

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 hind
   doe; hind
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top