Search result for

-her-

(58 entries)
(0.0193 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: her, *her*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
her[PRON] เธอ, See also: หล่อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
her(เฮอร์) pron. เธอ,หล่อน,เขา,ของเธอ

English-Thai: Nontri Dictionary
her(adj) ของเธอ,ของหล่อน
her(pro) เธอ,หล่อน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Without her hard work and talent, the show literally would not have gone on.ถ้าไม่มีงานและพรสวรรค์ของเธอ โขว์นี้คงดำเนินต่อไม่ได้ The Serena Also Rises (2008)
It was her idea to use the socialites.เธอออกไอเดียใหพวกสาวสังคมมาช่วยเดินแบบแทน The Serena Also Rises (2008)
I hope you enjoy your stay here.อยู่ในนี้ให้สนุกไปเลยนะ The Serena Also Rises (2008)
Here you go.นี่ของคุณ The Serena Also Rises (2008)
But I have her dress.แต่ชุดเธออยู่นี่หนิ The Serena Also Rises (2008)
Sometimes I swear he thinks I killed her.บางครั้ง... ฉันสาบานได้เลยว่าเขาคิดว่าฉันเป็นคนฆ่าแม่ The Serena Also Rises (2008)
Over here!ทางนี้! The Serena Also Rises (2008)
Making sure the models get from here to the runway.อ่ออ ก็คอยจัดคิวขึ้นแคทวอล์คให้พวกนางแบบน่ะค่ะ The Serena Also Rises (2008)
Jenny, I am so glad that you are here.เจนนี่ ฉันดีใจจริงๆที่เธออยู่นี่ The Serena Also Rises (2008)
What are you doing here?เธอมาทำอะไรเนี่ย? The Serena Also Rises (2008)
You know, I was coming here to invite you to hang out with us.เธอรู้มั๊ย ฉันมานี่เพื่อจะมาชวนเธอไปกับพวกเรา The Serena Also Rises (2008)
And then Poppy won't go, and her friends won't go, and you can explain to your mother why she has an empty first row.และ Poppy กับเพื่อนๆของเธอก็จะไม่ไปเหมือนกัน หาคำอธิบายให้แม่เธอด้วยแล้วกัน ว่าทำไมแถวหน้าถึงได้ว่างทั้งแถว มันคงทำให้เธอแฮปปี้สินะ? The Serena Also Rises (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
herA bad cold confined her to her bed.
herA bad cold prevented her from attending the class.
herA bad wife is the shipwreck of her husband.
herA ball hit her on the right leg.
herA bare word of criticism makes her nervous.
herA big ship is at anchored near here.
herA blister rose on one of her left fingers.
herA blonde is speaking to her psychiatrist.
herA blush came over her face.
herAbout how much would a taxi be from here?
herAbove the music, I could hear her crying.
herA boy stood by to run errands for her.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจ้าหล่อน[PRON] she, See also: her, Syn. เธอ, Example: ถ้าคุณอยากจะแต่งงานกับเจ้าหล่อนจริงๆ ผมก็จะไม่คัดค้านคุณ, Thai definition: คำใช้แทนผู้ที่เราพูดถึง, เป็นสรรพนามบุรุษที่ 3

CMU English Pronouncing Dictionary
HER    HH ER0
HER    HH ER1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
her    (j) (h @@ r)

German-Thai: Longdo Dictionary
her(adv) นี่ (ทิศทางจากนอกเข้ามา) เช่น von irgendwo her จากที่ใดที่หนึ่ง, Wir kennen uns von der Uni her. เรารู้จักกันจากตอนมหาวิทยาลัย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
herbharsh [Add to Longdo]
ihr Auserwählterher number one man [Add to Longdo]
herzliche Grüßelove; with love; best wishes [Add to Longdo]
herzliche Grüße; mit herzlichen Grüßen (an) (vertraut)Kind regards; Best regards (to) [Add to Longdo]
herrenloses Gut; verlassenes Schiff; treibendes Wrackderelict [Add to Longdo]
Herablassung {f}condescension [Add to Longdo]
Herabsetzung {f}decrement [Add to Longdo]
Herabsetzung {f}detraction [Add to Longdo]
Herabsetzung {f}; Streichung {f}; Kürzung {f}; Senkung {f}abatement [Add to Longdo]
Heroin {n}heroin [Add to Longdo]
Heroin {n}smack [slang] [Add to Longdo]
Herold {m}; Wappenherold {m}herald [Add to Longdo]
Heroldstab {m}caduceus [Add to Longdo]
Heraldik {f}; Wappenkunde {f}heraldry [Add to Longdo]
Herannahen {n}approach [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
her (pron.) เธอ
See also: S. elle, A. lui, R. elle

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 She \She\, pron. [sing. nom. {She}; poss. {Her}. or {Hers}; obj.
   {Her}; pl. nom. {They}; poss. {Their}or {Theirs}; obj.
   {Them}.] [OE. she, sche, scheo, scho, AS. se['o], fem. of the
   definite article, originally a demonstrative pronoun; cf. OS.
   siu, D. zij, G. sie, OHG. siu, s[imac], si, Icel. s[=u],
   sj[=a], Goth. si she, s[=o], fem. article, Russ. siia, fem.,
   this, Gr. ?, fem. article, Skr. s[=a], sy[=a]. The possessive
   her or hers, and the objective her, are from a different
   root. See {Her}.]
   1. This or that female; the woman understood or referred to;
    the animal of the female sex, or object personified as
    feminine, which was spoken of.
    [1913 Webster]
 
       She loved her children best in every wise.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Then Sarah denied, . . . for she was afraid. --Gen.
                          xviii. 15.
    [1913 Webster]
 
   2. A woman; a female; -- used substantively. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Lady, you are the cruelest she alive. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Note: She is used in composition with nouns of common gender,
      for female, to denote an animal of the female sex; as,
      a she-bear; a she-cat.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Her \Her\, Here \Here\, pron. pl. [OE. here, hire, AS. heora,
   hyra, gen. pl. of h[=e]. See {He}.]
   Of them; their. [Obs.] --Piers Plowman.
   [1913 Webster]
 
      On here bare knees adown they fall.   --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Her \Her\, pron. & a. [OE. hire, here, hir, hure, gen. and dat.
   sing., AS. hire, gen. and dat. sing. of h['e]o she. from the
   same root as E. he. See {He}.]
   The form of the objective and the possessive case of the
   personal pronoun she; as, I saw her with her purse out.
   [1913 Webster]
 
   Note: The possessive her takes the form hers when the noun
      with which in agrees is not given, but implied. "And
      what his fortune wanted, hers could mend." --Dryden.
      Her

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 her‐
   re‐
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 distributive
 
 1. dağıtan, tevzi eden, taksim eden
 2. (man) üleştirimli, tevzii
 3. ferdl
 4. (gram) ''her bir", ''her'', gibi sıfat ların anlamınl ifade eden. distributive jus tice herkesin hakkını verme, adalet dağıtımı, üleştirimli tüze.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 either
 
 1. (zam.), (bağlaç.) ikisinden biri, ya o ya bu, iki, her iki, her
 2. (bağlaç.) ya, de. Either he is talking or he is singing. Ya konuşuyor ya da şarkı söylüyor. Either of them is enough. ikisinden biri kâfidir. either this or that ya bu ya o. nor you, either ne de siz. on either cheek her iki yanağında da.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 every
 
 1. her, her bir, her biri
 2. her türlü. every bit as much tam onun kadar. everyfour days dört günde bir. every now and then, every now and again ara sıra, arada bir. every once in a while arada bir. every other day iki günde bir, günaşırı. everyother person her iki kişiden biri. everybody (zam.) herkes. everybody else başkaları, öbürleri. every day her gün. everyday her günkü, alışılmış, mutat, adi. everyman halktan biri, herhangi bir kimse. every one her biri. evervone (zam.) herkes. every so often arada sırada. everything (zam.) herşey. everywhere her yerde. every which way (k.dili.) her yöne, her tarafa, düzensiz.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 soever
 
 1. herhangi, her ne, her.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 any
 
 1. (zam.) bir herhangi, her ne kadar, her, her bir, bazı, birkaç, biraz, hiçbir, hiç
 2. daha.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top