Search result for

-heap-

(42 entries)
(0.0097 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: heap, *heap*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
heap[N] กอง, See also: กองพูน, กองสุม, กองสิ่งของที่ทับถมกัน, Syn. mound, pile, stack
heap[VT] กองไว้, See also: สุมไว้, วางกองไว้
heap[N] ปริมาณมาก (คำไม่เป็นทางการ), See also: จำนวนมาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
heap(ฮีพ) n. กอง, จำนวนมาก,รถยนต์. vt. กอง,สุม,สะสม,บรรจุเต็ม,ให้จำนวนมาก,ใส่มาก. vi. เป็นกอง, Syn. load,pile,stack,gather,amass

English-Thai: Nontri Dictionary
heap(n) กอง,มูนดิน
heap(vt) รวมเป็นกอง,ทับถม,สุม,สะสม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
heapฮีป [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Mountains of gold and silver were heaped from floor to ceiling.จากพื้นจรดเพดานนั้นเต็มไปด้วย ภูเขาเงินและทองคำ Inkheart (2008)
I know he's got heaps of stuff on her.ฉันรู้เขารู้เรื่องเกี่ยวกับเธอเยอะ Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)
Dean cuts himself a slice Al's a quivering heap, the good guys get the goods.ดีนได้ล้างแค้น อลาสแทร์ถูกยำลงไปกองตัวสั่น On the Head of a Pin (2009)
Hotch: "men heap together The mistakes of their lives And create a monster They call destiny.""มนุษย์กองสุมความผิดพลาดในชีวิตของพวกเขาไว้ และสร้างสัตว์ร้ายที่เรียกว่าชะตากรรมขึ้นมา" Omnivore (2009)
Ransack this dung heap.ค้นกองอึนี่ให้ทั่ว Defenders of Peace (2009)
You're about to be in a big heap on that, sir.คุณกำลังจะอยู่ในกองใหญ่นั่น ครับ VS. (2009)
That means we are at the bottom of the social heap. Special ed kids will get more play than we will.นั่นคือฐานะทางสังคมเราอยู่ล่างสุด พวกนั้นเลยได้อะไรมากกว่าเรา Acafellas (2009)
(Rufus) uh, if everyone could please find their seats... (Jason derulo and imogen heap) ?ทุกคนหาที่นั่งกันได้แล้ว The Treasure of Serena Madre (2009)
I slept with a whole bunch of people. A slew, a heap, a peck. Mostly guys.แม่นอนกับคนเยอะมาก ผู้หญิง ผู้ชาย คนแก่ ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชาย Easy A (2010)
'Cause now, we're part of the system. We're at the top of the heap.เพราะตอนนี้ เรากำลังรุ่ง Laryngitis (2010)
Walter's got heaps of valuable stuff.วอลเตอร์มีของมีค่ามากมายเป็นกองพะเนิน The Bishop Revival (2010)
You got yourself in a heap of trouble, messing with the wrong familia.นายพาตัวเองเข้าไปมีปัญหา ไปยุ่งกับครอบครัวเลวๆนั่น Spider and the Fly (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
heapPut the plan on the scrap heap.
heapIt was used for raking together heaps of money.
heapHe heaped up a fortune.
heapShe is heaps better today.
heapShe heaped her plate with salad.
heapHe made heaps of money by ripping off naive suckers.
heapI feel heaps better after a sound sleep.
heapThe unemployed always wind up at the bottom of the heap.
heapI'm not afraid of anything after having (verbal) abuse heaped on me like that. In fact I feel braced by it.
heapShe left the old newspapers lying in a heap.
heapA delicatessen caught fire and burned down, leaving a heap of ashes.
heapShe fell in a heap to the floor.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โปะ[V] heap, See also: add, fill, Syn. พอก, หมก, ทับถม, สุม, Example: พอเขาทำงานไม่ทันทีไร เขาก็ชอบเอางานมาโปะให้ฉันเป็นประจำ, Thai definition: ทำให้เพิ่มขึ้นโดยการพอกลงไป
กอง[CLAS] pile, See also: heap, Example: มีขยะหลายกองที่หน้าบ้าน, Thai definition: สิ่งที่สุมรวมกัน

CMU English Pronouncing Dictionary
HEAP    HH IY1 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
heap    (v) (h ii1 p)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Halde {f}; Haufen {m}; Menge {f} | Halden {pl}; Haufen {pl}; Mengen {pl}heap | heaps [Add to Longdo]
Strohhaufen {m}heap of straw [Add to Longdo]
Trümmerhaufen {m}heap of ruins; heap of rubble [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ヒープ[ひーぷ, hi-pu] heap [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Heap \Heap\ (h[=e]p), n. [OE. heep, heap, heap, multitude, AS.
   he['a]p; akin to OS. h[=o]p, D. hoop, OHG. houf, h[=u]fo, G.
   haufe, haufen, Sw. hop, Dan. hob, Icel. h[=o]pr troop, flock,
   Russ. kupa heap, crowd, Lith. kaupas. Cf. {Hope}, in Forlorn
   hope.]
   1. A crowd; a throng; a multitude or great number of persons.
    [Now Low or Humorous]
    [1913 Webster]
 
       The wisdom of a heap of learned men. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       A heap of vassals and slaves.     --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       He had heaps of friends.       --W. Black.
    [1913 Webster]
 
   2. A great number or large quantity of things not placed in a
    pile; as, a heap of trouble. [Now Low or Humorous]
    [1913 Webster]
 
       A vast heap, both of places of scripture and
       quotations.              --Bp. Burnet.
    [1913 Webster]
 
       I have noticed a heap of things in my life. --R. L.
                          Stevenson.
    [1913 Webster]
 
   3. A pile or mass; a collection of things laid in a body, or
    thrown together so as to form an elevation; as, a heap of
    earth or stones.
    [1913 Webster]
 
       Huge heaps of slain around the body rise. --Dryden.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Heap \Heap\, v. t. [imp. & p. p. {Heaped} (h[=e]pt); p. pr. &
   vb. n. {Heaping}.] [AS. he['a]pian.]
   1. To collect in great quantity; to amass; to lay up; to
    accumulate; -- usually with up; as, to heap up treasures.
    [1913 Webster]
 
       Though he heap up silver as the dust. --Job. xxvii.
                          16.
    [1913 Webster]
 
   2. To throw or lay in a heap; to make a heap of; to pile; as,
    to heap stones; -- often with up; as, to heap up earth; or
    with on; as, to heap on wood or coal.
    [1913 Webster]
 
   3. To form or round into a heap, as in measuring; to fill (a
    measure) more than even full.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 heap
   n 1: a collection of objects laid on top of each other [syn:
      {pile}, {heap}, {mound}, {agglomerate}, {cumulation},
      {cumulus}]
   2: (often followed by `of') a large number or amount or extent;
     "a batch of letters"; "a deal of trouble"; "a lot of money";
     "he made a mint on the stock market"; "see the rest of the
     winners in our huge passel of photos"; "it must have cost
     plenty"; "a slew of journalists"; "a wad of money" [syn:
     {batch}, {deal}, {flock}, {good deal}, {great deal},
     {hatful}, {heap}, {lot}, {mass}, {mess}, {mickle}, {mint},
     {mountain}, {muckle}, {passel}, {peck}, {pile}, {plenty},
     {pot}, {quite a little}, {raft}, {sight}, {slew}, {spate},
     {stack}, {tidy sum}, {wad}]
   3: a car that is old and unreliable; "the fenders had fallen off
     that old bus" [syn: {bus}, {jalopy}, {heap}]
   v 1: bestow in large quantities; "He heaped him with work"; "She
      heaped scorn upon him"
   2: arrange in stacks; "heap firewood around the fireplace";
     "stack your books up on the shelves" [syn: {stack}, {pile},
     {heap}]
   3: fill to overflow; "heap the platter with potatoes"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top