Search result for

-hasten-

(38 entries)
(0.0194 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: hasten, *hasten*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hasten[VT] รีบเร่ง, See also: จ้ำ, กุลีกุจอ, ผลุนผลัน, กระวีกระวาด, Syn. hurry, rush, speed, Ant. crawl, creep

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hasten(เฮ'เซิน) vt.,vi. เร่ง,เร่งรีบ,เร่งเร้า, See also: hastener n., Syn. drive,run,hurry

English-Thai: Nontri Dictionary
hasten(vi) เร่งรีบ,รีบ,ฉับไว,รีบด่วน,เร่งเร้า

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Everything hastened.ทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว Oceans (2009)
We must hasten the awakening of Unit 01.ใช่ เราต้องเร่งการตื่นขึ้นของ 01 Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
If hastened.ข้ากำลังรีบ The Thing in the Pit (2010)
To hasten victory.Counter to proper training. Mark of the Brotherhood (2010)
I shall hasten to present it to my master.A moment, slave. Mark of the Brotherhood (2010)
If we hasten that process, it is our moral duty to explore it.ถ้าเรามีทางใดที่จะเร่งกระบวนการนั้น มันก็เป็นหน้าที่ทางศีลธรรมของเราที่จะต้องหาทางทำมันให้ได้ The Zillo Beast Strikes Back (2010)
Hasten and head for Liaoxi.การรีบเร่งมุ่งหน้าไปลีโอซี Episode #1.4 (2010)
Hasten!เร็ว Episode #1.4 (2010)
I said hasten!ข้าบอกว่ารีบ Episode #1.4 (2010)
Do not hasten in vain.อย่าผลีผลามจะสูญเปล่า Episode #1.4 (2010)
I must hasten, and rectify the crown prince's misjudgment.ข้าต้องรีบ และแก้ไขการตัดสินใจ ที่ผิดพลาดขององค์รัชทายาท Episode #1.4 (2010)
Yeohwa, you must hasten and depart immediately.โยวา เจ้าต้องรีบไปจากนี่ Episode #1.4 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hastenAs soon as he heard of it, he hastened to the spot.
hastenI must hasten to add that I do not mean to blame him.
hastenShe hastened to deny the story.
hastenThe medicine hastened the process of growth.
hastenThe mistake hastened his retirement.
hastenThey hastened to execute the plan.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เร่งมือ[V] speed up work, See also: hasten, Example: คนงานกำลังเร่งมือก่อสร้างอาคารสูงเก้าชั้นกลางเมืองกรุง, Thai definition: เร่งให้เร็วขึ้น
ตาลีตาเหลือก[V] hasten, See also: hurry, rush, make hurry, dash, scurry, speed, Syn. รีบเร่ง, รีบร้อน, ลนลาน, ตาลีตาลาน, Ant. เรื่อยๆ, เรื่อยเฉื่อย, เชื่องช้า, Example: พวกเขาตาลีตาเหลือกหนีเสียงระเบิดที่ได้ยินมาจากด้านหลัง, Thai definition: อาการรีบร้อนลนลาน, ตื่นกลัว
ร่าน[V] hasten, See also: hurry, rush, Syn. รีบ, ด่วน, เร่ง, Example: ผู้จัดการเร่งร่านงานให้เสร็จก่อนสิ้นปี
รุกร้น[V] hasten, See also: hurry, rush, dash, Syn. รีบเร่ง, Thai definition: เร่งเข้าไป
รุด[V] hasten, See also: dash, hurry, speed, Syn. รีบรุด, Example: สารวัตรนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจรุดไปที่เกิดเหตุปล้นธนาคาร, Thai definition: ด่วนไปทันที
เร่ง[V] hasten, See also: hurry, rush, Syn. รีบ, Example: เราจะต้องเร่งพัฒนาให้เศรษฐกิจของเรายกระดับขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง, Thai definition: บังคับให้เร็ว, บอกเตือนให้รีบปฏิบัติ
เร่งรีบ[V] hasten, See also: hurry, rush, Syn. รีบเร่ง, รีบ, Example: ประเทศไทยต้องเร่งรีบในการเตรียมพร้อม เพื่อรับกับศตวรรษที่21

CMU English Pronouncing Dictionary
HASTEN    HH EY1 S AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hasten    (v) (h ei1 s n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hasten | hastend | hastet | hasteteto scat | scatting | scats | scatted [Add to Longdo]
hasten | hastend | gehastet | hastetto scurry | scurrying | scurried | scurries [Add to Longdo]
hasten; eilento hustle [Add to Longdo]
hastento skelter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Hasten \Has"ten\ (h[=a]s"'n), v. t. [imp. & p. p. {Hastened}
     (h[=a]s"'nd); p. pr. & vb. n. {Hastening}
     (h[=a]s"'n*[i^]ng).]
     To press; to drive or urge forward; to push on; to
     precipitate; to accelerate the movement of; to expedite; to
     hurry.
     [1913 Webster]
  
           I would hasten my escape from the windy storm. --Ps.
                                                    lv. 8.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Hasten \Has"ten\, v. i.
     To move with celerity; to be rapid in motion; to act speedily
     or quickly; to go quickly.
     [1913 Webster]
  
           I hastened to the spot whence the noise came. --De Foe.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  hasten
      v 1: act or move at high speed; "We have to rush!"; "hurry--it's
           late!" [syn: {rush}, {hasten}, {hurry}, {look sharp},
           {festinate}]
      2: move fast; "He rushed down the hall to receive his guests";
         "The cars raced down the street" [syn: {rush}, {hotfoot},
         {hasten}, {hie}, {speed}, {race}, {pelt along}, {rush along},
         {cannonball along}, {bucket along}, {belt along}, {step on
         it}] [ant: {dawdle}, {linger}]
      3: speed up the progress of; facilitate; "This should expedite
         the process" [syn: {expedite}, {hasten}]
      4: cause to occur rapidly; "the infection precipitated a high
         fever and allergic reactions" [syn: {induce}, {stimulate},
         {rush}, {hasten}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  hasten [hastən]
     scat; scurry; skelter
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top