Search result for

-gutter-

(34 entries)
(0.7703 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: gutter, *gutter*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gutter[N] รางน้ำ, See also: ท่อ, ขอบระหว่างหน้าหนังสือ, Syn. drain, ditch, trench, Ant. hill
gutter[VI] ไหลเป็นราง, See also: เป็นร่อง, Syn. gully
gutter[VT] ทำเป็นร่อง, See also: ทำให้เป็นราง, Syn. gully

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
guttern. รางน้ำ,ท่อ,ร่อง,ราง,ขอบระหว่างหน้าหนังสือที่ติดกัน,เขตสลัม vi. ไหลเป็นสาย,เป็นร่อง,เป็นราง. vt. ทำเป็นร่อง,ทำเป็นราง, Syn. trough,channel

English-Thai: Nontri Dictionary
gutter(n) รางน้ำฝน,ท้องร่อง,ท่อ,ร่องน้ำ
gutter(vi) ไหลเป็นทาง,ขุดเป็นร่อง,ไหลเป็นสาย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
-Who's... Gutter...ใครรางน้ำ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Someone's lying in the gutter.Someone's lying in the gutter12 Angry Men (1957)
But I risk being kicked into the gutter by someone less holy than Mr. Baker.แต่เสี่ยงต่อการถูกเตะตกท่อ โดยพวกที่เคร่ง น้อยกว่าคุณเบเกอร์ Gandhi (1982)
Bodies piled two, three feet high off the gutter.ซากศพกองทับกันตั้งสองสามฟุตเกลื่อนไปหมด In the Mouth of Madness (1994)
I'd rather be sitting inside so I don't get my feet in the gutter.ผมนั่งข้างในนี้ดีกว่า เท้าจะได้ไม่แหย่ลงไปในท่อน้ำ As Good as It Gets (1997)
To him? What, to be a whore to a gutter rat?จะไปเป็นโสเภณีให้ไอ้โสมมนั่นรึ Titanic (1997)
Where are those heads now? Rolling in the gutters of the new Republic!หัวพวกฝรั่งเศษเหรอ ตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนล่ะ กลิ้งอยู่ตามท่อในสาธารณะรัฐใหม่ไม่ใช่เหรอ The Red Violin (1998)
Get your head out of the gutter.หยุดคิดเรื่องต่ำช้าได้แล้ว My Tutor Friend (2003)
He who was the master of the city begs in the gutter.เขาจะเป็นผู้เรียกร้องเพื่อผู้ยากไร้. Kingdom of Heaven (2005)
If you was hit by a truck and you were lying out in that gutter dying... and you had time to sing one song, huh, one song... people would remember before you're dirt... one song that would letถ้าคุณถูกรถชน แล้วนอนตายอยู่ข้างถนน แล้วมีโอกาสที่จะร้องเพลง เพลงหนึ่ง Walk the Line (2005)
I heard you use the gutter to turn. Really?ฉันได้ยินว่า นายใช้ร่องระบายน้ำตอนเข้าโค้ง จริงเหรอ? Initial D (2005)
The FC and AE86 pulled into the gutter at the same time and passed the Evo III.FC กับ AE86 แล่นเข้าไปในน้ำพร้อมกัน แถมแซง E3 ไปแล้ว Initial D (2005)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ท้องร่อง[N] gutter, See also: ditch, Syn. ร่องน้ำ, คูน้ำ, คลอง, คู, Example: เขาลอกท้องร่องเพื่อใช้เลนเป็นปุ๋ย, Count unit: ร่อง, Thai definition: ทางน้ำที่ขุดลงไปเป็นลำรางเพื่อขังน้ำไว้รดต้นไม้
ราง[N] gutter, See also: waterspout, rainspout, downspout, water trough, spout, Syn. รางน้ำ, Example: เขาสูบน้ำจากแม่น้ำชี ใส่ลงไปในรางปูนซีเมนต์ ให้น้ำไหลไปในไร่นา, Count unit: ราง, Thai definition: เครื่องสำหรับรองน้ำฝนที่ชายคา
รางน้ำ[N] gutter, See also: waterspout, rainspout, downspout, water trough, spout, Example: เรือนไทยดั้งเดิมเป็นเรือนไทยยกใต้ถุนสูง หลังคาทรงจั่ว นิยมทำหลังคาแฝดติดกัน และมีรางน้ำตรงกลางข้างบนสุดของหลังคา, Count unit: ราง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รางน้ำ[n.] (rāngnām) EN: gutter   FR: gouttière [f] ; rigole [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
GUTTER    G AH1 T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gutter    (v) (g uh1 t @ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gosse {f} | Gossen {pl}gutter | gutters [Add to Longdo]
Skandalpresse {f}gutter press [Add to Longdo]
Straßenjunge {f}gutter snipe [Add to Longdo]
Ringnutsteg {m}gutter tip [Add to Longdo]
Verschlussringnut {f}gutter groove; lockring gutter [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
排水沟[pái shuǐ gōu, ㄆㄞˊ ㄕㄨㄟˇ ㄍㄡ, / ] gutter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gutter \Gut"ter\, v. i.
   To become channeled, as a candle when the flame flares in the
   wind.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gutter \Gut"ter\, n. [OE. gotere, OF. goutiere, F. goutti[`e]re,
   fr. OF. gote, goute, drop, F. goutte, fr. L. gutta.]
   [1913 Webster]
   1. A channel at the eaves of a roof for conveying away the
    rain; an eaves channel; an eaves trough.
    [1913 Webster]
 
   2. A small channel at the roadside or elsewhere, to lead off
    surface water.
    [1913 Webster]
 
       Gutters running with ale.       --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. Any narrow channel or groove; as, a gutter formed by
    erosion in the vent of a gun from repeated firing.
    [1913 Webster]
 
   4. (Bowling) Either of two sunken channels at either side of
    the bowling alley, leading directly to the sunken pit
    behind the pins. Balls not thrown accurately at the pins
    will drop into such a channel bypassing the pins, and
    resulting in a score of zero for that bowl.
    [PJC]
 
   {Gutter member} (Arch.), an architectural member made by
    treating the outside face of the gutter in a decorative
    fashion, or by crowning it with ornaments, regularly
    spaced, like a diminutive battlement.
 
   {Gutter plane}, a carpenter's plane with a rounded bottom for
    planing out gutters.
 
   {Gutter snipe}, a neglected boy running at large; a street
    Arab. [Slang]
 
   {Gutter stick} (Printing), one of the pieces of furniture
    which separate pages in a form.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gutter \Gut*ter\, v. t. [imp. & p. p. {Guttered}; p. pr. & vb.
   n. {Guttering}.]
   1. To cut or form into small longitudinal hollows; to
    channel. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To supply with a gutter or gutters. [R.] --Dryden.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gutter
   n 1: a channel along the eaves or on the roof; collects and
      carries away rainwater [syn: {gutter}, {trough}]
   2: misfortune resulting in lost effort or money; "his career was
     in the gutter"; "all that work went down the sewer";
     "pensions are in the toilet" [syn: {gutter}, {sewer},
     {toilet}]
   3: a worker who guts things (fish or buildings or cars etc.)
   4: a tool for gutting fish
   v 1: burn unsteadily, feebly, or low; flicker; "The cooling lava
      continued to gutter toward lower ground"
   2: flow in small streams; "Tears guttered down her face"
   3: wear or cut gutters into; "The heavy rain guttered the soil"
   4: provide with gutters; "gutter the buildings"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top