Search result for

-glut-

(43 entries)
(0.0161 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: glut, *glut*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
glut[N] ปริมาณมากเกินต้องการ, See also: จำนวนเหลือเฟือ, Syn. overabundance, overflow, Ant. deficiency, lack
glut[VT] ป้อนให้เกินความต้องการ, See also: ยัดเข้าไป, ให้อาหารมากเกินไป, ใส่จนพอ, ให้จนเหลือเฟือ, Syn. devour, gorge, Ant. nibble

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
glut(กลัท) vt.,vi.,n. (การ) (ให) ้กินจนอิ่มเกินไป,ใส่จนล้น,จำนวนที่มากเกินไป, See also: gluttingly adv., Syn. cloy,fill

English-Thai: Nontri Dictionary
glut(n) จำนวนมาก,ความเหลือเฟือ,ความตะกละ,การสวาปาม,การยัด
glut(vt) บรรจุเต็ม,สวาปาม,กินจนอิ่มแปล้,เขมือบ,ยัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
glutชิ้นเสริม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I notice no one's eating the gluten-free wheatgrass cake. Come on.กลั้นหายใจแล้วกินๆเข้าเถอะ Bedtime Stories (2008)
It's a gluten-free neruda cranberry walnut bread.มันคือแป้งเปียกกลูเทิล\เนรูดาร์ขนมปังวอลนัทแครนเบอร์รี่.. Pilot (2009)
You're not even some kind of glutton.อยากตายรึไง Episode #1.17 (2009)
I'm a glutton for punishment.ฉันมันพวกชอบการลงโทษ Darkness (2009)
You're allergic to what gluten.ลูกแพ้โปรตีนข้าวสาลี Swap Meat (2010)
Gluten.โปรตีนข้าว Swap Meat (2010)
How about the organic pumpkin tarts with gluten-free crust?ทาร์ตฟักทองออแกนิก แบบไร้กลูเทน? Gaslit (2010)
The company car and three kilos gluten-free biscotti.รถบริษัท และบิสกิตสามกิโล ...ไร้กลูเตน Chuck Versus the Suitcase (2010)
Even though I only apply samples, my skin seems like glutinous ricecake without blemishes.ขนาดฉันไม่ได้ทำอะไรเลยนะ ผิวฉันใส ไร้สิว One (2010)
- These aren't gluten free. - Will you do that?- เหล่านี้ไม่ได้ตังฟรี คุณจะทำแบบนั้นเหรอ? We Bought a Zoo (2011)
I'm allergic to wheat, gluten, dairy and cats.ผมแพ้ข้าวสาลี โปรตีนจากข้าว นมเนย และแมว Mother's Day II (2011)
I got you turkey, no cheese, gluten-free bread.นี่แซนด์วิช ไก่งวง ไม่มีชีส ขนมปังไม่มีกลูเตน Friends with Benefits (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
glutShe is a glutton for punishment.
glutThe market is glutted with cheap imports.
glutThere was a glut of cotton goods due to cheap imports.
glutCheap imports will glut the market.
glutWe glutted ourselves with lobsters and other seafood.

CMU English Pronouncing Dictionary
GLUT    G L AH1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
glut    (v) (g l uh1 t)

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Glut (n ) (Die) ถ่านที่คุอยู่

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Glut {f}; glühende Kohle {f}; glimmende Asche {f}embers; ember [Add to Longdo]
Glut {f}fervency [Add to Longdo]
Glut {f}fervor [Am.]; fervour [Br.] [Add to Longdo]
Glutamin {n} [biochem.]Glutamine [Add to Longdo]
Glutaminsäure {f} [biochem.]Glutamic Acid [Add to Longdo]
Glutbeständigkeit {f}resistance to glow heat [Add to Longdo]
Glutbett {n}firebed [Add to Longdo]
Schwemme {f}; Überangebot {n} (an)glut (of) [Add to Longdo]
glutenfrei {adj}glutenfree [Add to Longdo]
glutvoll {adj}sultry [Add to Longdo]
Glutkehlkolibri {m} [ornith.]Glow-throated Hummingbird [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Glut \Glut\ (gl[u^]t), v. t. [imp. & p. p. {Glutted}; p. pr. &
   vb. n. {Glutting}.] [OE. glotten, fr. OF. glotir, gloutir, L.
   glutire, gluttire; cf. Gr. ? to eat, Skr. gar. Cf.
   {Gluttion}, {Englut}.]
   1. To swallow, or to swallow greedlly; to gorge.
    [1913 Webster]
 
       Though every drop of water swear against it,
       And gape at widest to glut him.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To fill to satiety; to satisfy fully the desire or craving
    of; to satiate; to sate; to cloy.
    [1913 Webster]
 
       His faithful heart, a bloody sacrifice,
       Torn from his breast, to glut the tyrant's eyes.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       The realms of nature and of art were ransacked to
       glut the wonder, lust, and ferocity of a degraded
       populace.               --C. Kingsley.
    [1913 Webster]
 
   {To glut the market}, to furnish an oversupply of any article
    of trade, so that there is no sale for it.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Glut \Glut\, v. i.
   To eat gluttonously or to satiety.
   [1913 Webster]
 
      Like three horses that have broken fence,
      And glutted all night long breast-deep in corn.
                          --Tennyson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Glut \Glut\, n.
   1. That which is swallowed. --Milton
    [1913 Webster]
 
   2. Plenty, to satiety or repletion; a full supply; hence,
    often, a supply beyond sufficiency or to loathing; over
    abundance; as, a glut of the market.
    [1913 Webster]
 
       A glut of those talents which raise men to eminence.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. Something that fills up an opening; a clog.
    [1913 Webster]
 
   4.
    (a) A wooden wedge used in splitting blocks. [Prov. Eng.]
    (b) (Mining) A piece of wood used to fill up behind
      cribbing or tubbing. --Raymond.
    (c) (Bricklaying) A bat, or small piece of brick, used to
      fill out a course. --Knight.
    (d) (Arch.) An arched opening to the ashpit of a kiln.
    (e) A block used for a fulcrum.
      [1913 Webster]
 
   5. (Zool.) The broad-nosed eel ({Anguilla latirostris}),
    found in Europe, Asia, the West Indies, etc.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 glut
   n 1: the quality of being so overabundant that prices fall [syn:
      {glut}, {oversupply}, {surfeit}]
   v 1: overeat or eat immodestly; make a pig of oneself; "She
      stuffed herself at the dinner"; "The kids binged on ice
      cream" [syn: {gorge}, {ingurgitate}, {overindulge}, {glut},
      {englut}, {stuff}, {engorge}, {overgorge}, {overeat},
      {gormandize}, {gormandise}, {gourmandize}, {binge}, {pig
      out}, {satiate}, {scarf out}]
   2: supply with an excess of; "flood the market with tennis
     shoes"; "Glut the country with cheap imports from the Orient"
     [syn: {flood}, {oversupply}, {glut}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 GLUT
     openGL Utility library Toolkit (OpenGL, GLU)
     

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Glut [gluːt] (n) , s.(f )
   blaze; fervency; fervor; fervour
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top