Search result for

-generally-

(41 entries)
(0.057 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: generally,-generally-, *generally*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
generally    [ADV] โดยทั่วไป, See also: โดยปกติ, ส่วนมาก, ส่วนใหญ่, โดยรวมๆ, Syn. mainly, in general, Ant. specifically

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
generallyadv. โดยทั่วไป,ส่วนมาก,ส่วนใหญ่,โดยปกติ,ซึ่งไม่ได้เจาะจง, Syn. usually,chiefly

English-Thai: Nontri Dictionary
generally(adv) ส่วนใหญ่,โดยทั่วไป,ส่วนมาก,โดยปกติ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I was using the term generally.ฉันกำลังพูดถึงกรณีทั่วๆไป Passengers (2008)
Mr. Mayer, generally, when kids exhibit this type of behavior, there's a problem.คุณเมเยอร์ครับ ปกติแล้ว ถ้าเด็กแสดงพฤติกรรมแบบนี้ แสดงว่ากำลังมีปัญหา A Spark. To Pierce the Dark. (2009)
Here at Quarry Bank generally...ที่ควอรี่แบงค์นี่ ดูแล้ว.. Nowhere Boy (2009)
Dolphin meat is generally considered to be a less desirable commodity, and it would sell for far, far less if it was properly labeled.เพราะเนื้อโลมาเต็มไปด้วยสารปรอท สารปรอทเป็นสารที่ไม่ใช่กัมมันตรังสี ที่มีพิษมากที่สุด The Cove (2009)
Generally, we are the your team better!ท่านนายพล, เราคือทีมที่ดีที่สุดของคุณ! Chuck Versus the Dream Job (2009)
I mean, she's generally not a morning person,คือ ธรรมดาเธอไม่ใช่คนตื่นเช้า The Wrath of Con (2009)
There's a saying that people generally get as much as they strive for.พวกเขาบอกว่าทุกคนสามารถเอาทุกอย่างเท่าที่อยากได้ Episode #1.22 (2009)
To identify the volatility of various materials generally, we take a sample of the explosive itself other times we'll take those samples and break them down into smaller components to be analyzed...เอกลักษณ์ความไม่แน่นอนของวัตถุที่แตกต่างกัน... ...ส่วนใหญ่แล้ว เราจะยกตัวอย่างสิ่งที่ระเบิดได้ด้วยตัวมันเอง ...ในครั้งอื่น... Episode #1.5 (2009)
Not to mention my family is-- just generally in the middleอีกอย่างครอบครัวฉันก็แค่ชนชั้นกลาง Reversals of Fortune (2009)
No, sleepwalkers don't generally get violent.ไม่ การละเมอตื่นเดิน ไม่ทำให้เกิดความรุนแรงหรอก Dream Logic (2009)
That's generally where Bree is these days.ตอนนี้บรีเป็นแบบนี้ประจำ The Coffee Cup (2009)
They most generally always have some sort of relationshipโดยส่วนใหญ่แล้วพวกเขา มักจะต้องมีกลุ่มความสัมพันธ์ The Performer (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
generallyAlthough most islands in the ocean have been mapped, the ocean floor is generally unknown.
generallyAnd unlike Oshin, they do complain although certainly not at work and generally not in public.
generallyBecause of this it will probably be generally cloudy and rainy weather over tonight and tomorrow.
generallyCitizens of the United States generally feel a responsibility for the democratic society supported by them.
generallyCriminals generally do not single out police officers.
generallyEvents of that type generally arouse suspicion.
generallyFat people generally sweat a lot.
generallyGenerally Japanese people are shy.
generallyGenerally once round this river side area is the basic morning course.
generallyGenerally saying weather was calm last year.
generallyGenerally speaking, Americans are very fond of coffee.
generallyGenerally speaking, Americans like coffee.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โดยกลางๆ [ADV] generally, See also: ordinarily, Syn. โดยทั่วไป
โดยทั่วไป [ADV] generally, See also: ordinarily, normally, commonly, in general, Syn. โดยปกติ, ธรรมดา, Example: โดยทั่วไปห้างสรรพสินค้านี้จะลดราคาสินค้าบ่อย
โดยทั่วไปแล้ว [ADV] generally, See also: ordinarily, normally, commonly, in general, Syn. ปกติ, ธรรมดา, Example: โดยทั่วไปแล้วในเดือนเมษายนอากาศจะร้อนมาก
โดยทั่วๆ ไป [ADV] generally, See also: ordinarily, normally, commonly, in general, Syn. ปกติ, ธรรมดา, Example: โดยทั่วๆ ไปมนุษย์มักจะทำอะไรเพื่อตัวเองก่อนเสมอ
โดยรวม [ADV] generally, See also: totally, entirely, Syn. โดยทั่วไป, Example: นักการเมืองเป็นอาชีพที่มีภาพพจน์โดยรวมเป็นลบมากที่สุดอาชีพหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยทั่วไปแล้ว[adv.] (dōi thūapai laēo) EN: generally   
โดยทั่ว ๆ[adv.] (dōi thūa-thūa) EN: generally   

CMU English Pronouncing Dictionary
GENERALLY    JH EH1 N ER0 AH0 L IY0
GENERALLY    JH EH1 N R AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
generally    (a) (jh e1 n r @ l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
im Großen und Ganzengenerally speaking [Add to Longdo]
gewöhnlichgenerally (speaking) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Generally \Gen"er*al*ly\, adv.
   1. In general; commonly; extensively, though not universally;
    most frequently.
    [1913 Webster]
 
   2. In a general way, or in general relation; in the main;
    upon the whole; comprehensively.
    [1913 Webster]
 
       Generally speaking, they live very quietly.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. Collectively; as a whole; without omissions. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       I counsel that all Israel be generally gathered unto
       thee.                 --2 Sam. xvii.
                          ll.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 generally
   adv 1: usually; as a rule; "by and large it doesn't rain much
       here" [syn: {by and large}, {generally}, {more often than
       not}, {mostly}]
   2: without distinction of one from others; "he is interested in
     snakes in general" [syn: {generally}, {in general}, {in the
     main}] [ant: {specifically}]
   3: without regard to specific details or exceptions; "he
     interprets the law broadly" [syn: {broadly}, {loosely},
     {broadly speaking}, {generally}] [ant: {narrowly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top