Search result for

-future-

(48 entries)
(0.0213 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: future, *future*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
future[ADJ] อนาคต, Syn. forthcoming, approaching
future[N] อนาคต, Syn. hereafter, time to come

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
future(ฟิว'เชอะ) n. อนาคต,ภายภาคหน้า,เวลาภายหน้า,อนาคตกาล,สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต,การซื้อขายล่วงหน้า. adj. อนาคต,ภายหน้า,ต่อไป,ภายหลัง., See also: futuristic adj. futuristically adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
future(adj) อนาคต, ภายหน้า,ต่อไป,ข้างหน้า
future(n) อนาคต,ภายหน้า,กาลข้างหน้า,ภายภาคหน้า

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
When I expose your Eve Harrington ways, your bright future will be snuffed out like a candle.ถ้าฉันจับได้ละก็ อนาคตอันสดใสของเธอมีอันต้องดับมืดแน่ The Serena Also Rises (2008)
- What exactly is the problem? - He's being vague about the future.แล้วปัญหาจิงๆคืออะไรละ มาคัสเค้าเริ่มไม่แน่นอนกับอนาคต Never Been Marcused (2008)
I am, as something that happens in a vague, far-off futureสนับสนุนสิคะ แต่ทุกอย่างมันยังคลุมเครือ ห่างไกลจากอนาคต O Brother, Where Bart Thou? (2008)
-The future will work itself out. -That's not all I'm thinking about.เธอกลับมาอยู่บ้านแล้วและเธอก็ยังเป็นสุดยอดดีไซน์เนอร์ด้วย It's a Wonderful Lie (2008)
Otherwise I'm gonna think about my future. Gonna be a hole through my wall.ไม่อย่างนั้น ฉันก็จะวกกลับมาคิดเกี่ยวกับอนาคตตัวเองอีก It's a Wonderful Lie (2008)
... who'sintheleadtoplay "Guy With No Future"?ฉันค่อนขางเข้มงวดกับคนที่ฉันจะเดตด้วย ไม่ต้องสงสัยเลย ใครเป็นผู้แสดงนำใน ชายหนุ่มผู้ไม่มีอนาคตหล่ะ It's a Wonderful Lie (2008)
These dresses are everything! They're my entire future!ชุดพวกนี้เป็นทุกอย่างของฉัน เป็นสิ่งที่ทำให้ฉันมีอนาคต Bonfire of the Vanity (2008)
About corn, grain of the future.เกี่ยวกับข้าวโพด และธัญพืชแห่งอนาคต The Magnificent Archibalds (2008)
Yeah, But The Future Could Be Amazing Between Us.ใช่ แต่อนาคตระหว่างเรามันต้องเยี่ยมแน่ The Manhattan Project (2008)
I Don't Want To Think About The Future.ฉันไม่อยากคิดถึงอนาคต The Manhattan Project (2008)
Hey,I've got a future leader outside. She needs a C.T.ฉันมีผู้นำในอนาคตรออยู่ข้างนอก เธอต้องทำแสกนC.T. All by Myself (2008)
I can't miss my future leaders of america conference.ฉันจะพลาดงานชุมนุมผู้นำของอเมริกาในอนาคตไม่ได้ All by Myself (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
futureA brilliant future lay before him.
futureAdverbial time clauses (here 'when') write about the future in the present tense.
futureA great future is reserved for him.
futureA great future lies before her.
futureAll of us are connected with the past and the future as well as the present.
futureA prompt action prevents troubles in the future.
futureAre you creating for us a future world where there is a greater danger of skin cancer, weakened bodies, less food and fewer plants and animals?
futureAs he is a married man, he has to think of the future.
futureAt last he unfolded his plans for their future.
futureCan we get to the moon in near future?
futureCompanions with the same aim, to carve out their own future, cooperate with each other.
futureCredit is an amount or limit to the extent of which a person may receive goods or money for payment in the future.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วันข้างหน้า[N] future, See also: following days, Syn. ภายหน้า, ข้างหน้า, ภายภาคหน้า, ในอนาคต, ในภายหน้า, วันหน้า, Ant. วันก่อนหน้า, Example: เราควรผูกมิตรกันไว ้เผื่อวันข้างหน้าจะได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้, Count unit: วัน, Thai definition: เวลาต่อไปในอนาคตที่ยังมาไม่ถึง
วันหลัง[N] future, See also: following day, later, Syn. วันข้างหลัง, โอกาสหลัง, ภายหลัง, Ant. วันก่อนหน้า, Example: ผมว่าเปลี่ยนเป็นวันหลังดีกว่า อาจจะได้รับความสะดวกมากกว่านี้, Count unit: วัน, Thai definition: วันที่เกิดขึ้นต่อจากวันนี้
วันหน้า[N] future, See also: following day, next time, Syn. วันหน้าวันหลัง, วันหลัง, คราวหน้า, Ant. วานนี้, เมื่อวาน, Example: หัวหน้าทีมของเขาประกาศว่า วันหน้าจะกลับมาแก้แค้นให้จงได้, Thai definition: วันในอนาคต
เบื้องหน้า[N] future, Syn. อนาคต, Ant. อดีต, Example: นักวิชาการทำนายว่าเศรษฐกิจไทยในเบื้องหน้ากำลังจะดีขึ้นจากเดิมมาก
ภาคหน้า[N] future, Syn. ภายหน้า, อนาคต, Example: ในภาคหน้าเจ้าจะต้องรู้จักประหยัด
อนาคต[N] future, Example: ประชากรสูงอายุของประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต, Thai definition: เวลาภายหน้า
ภายหน้า[N] future, Syn. ข้างหน้า, ภายภาคหน้า, เบื้องหน้า, โอกาสหน้า, วันหน้า, Example: ความเพียรพยายามจะช่วยให้เธอสมหวังในภายหน้าต่อไป, Thai definition: ข้างหน้าต่อไปในอนาคตกาล
ข้างหน้า[N] future, Syn. อนาคต, Ant. ข้างหลัง, Example: ไม่มีใครรู้ว่าข้างหน้าต่อไปจะต้องเจออะไรต่อมิอะไรอีกมาก, Thai definition: ภายภาคหน้าซึ่งเป็นอนาคตที่ยังมาไม่ถึง
ภายภาคหน้า[N] future, Syn. ภายหน้า, คราวหน้า, หนหน้า, อนาคต, Example: เขาพยายามศึกษาลักษณะที่เป็นสากลของชีวิตในวัยเด็ก ที่เคิดว่ามีอิทธิพลต่อชีวิตในภายภาคหน้า, Thai definition: เวลาข้างหน้าที่ยังมาไม่ถึง
อนาคตกาล[N] future, See also: future time, future era, Syn. อนาคต, Example: เขาเป็นหมอดูที่สามารถล่วงรู้อนาคตกาลได้อย่างแม่นยำ, Thai definition: เวลาในภายภาคหน้า, กาลภายหน้า

CMU English Pronouncing Dictionary
FUTURE    F Y UW1 CH ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
future    (n) (f y uu1 ch @ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zukunft {f} | seine Zukunft verbauenfuture | to mortgage one's future [Add to Longdo]
Zukunft {f}; Futur {n} [gramm.]future tense [Add to Longdo]
Zukunftsaussichten {pl}future prospects [Add to Longdo]
Zukunftsperspektive {f}future prospects [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Future \Fu"ture\ (?; 135), a. [F. futur, L. futurus, used as
   fut. p. of esse to be, but from the same root as E. be. See
   {Be}, v. i.]
   That is to be or come hereafter; that will exist at any time
   after the present; as, the next moment is future, to the
   present.
   [1913 Webster]
 
   {Future tense} (Gram.), the tense or modification of a verb
    which expresses a future act or event.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Future \Fu"ture\, n. [Cf. F. futur. See {Future}, a.]
   [1913 Webster]
   1. Time to come; time subsequent to the present (as, the
    future shall be as the present); collectively, events that
    are to happen in time to come. "Lay the future open."
    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. The possibilities of the future; -- used especially of
    prospective success or advancement; as, he had great
    future before him.
    [1913 Webster]
 
   3. (Gram.) A future tense.
    [1913 Webster]
 
   {To deal in futures}, to speculate on the future values of
    merchandise or stocks. [Brokers' cant]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 future
   adj 1: yet to be or coming; "some future historian will evaluate
       him" [ant: {past}, {present(a)}]
   2: effective in or looking toward the future; "he was preparing
     for future employment opportunities"
   3: (of elected officers) elected but not yet serving; "our next
     president" [syn: {future(a)}, {next}, {succeeding(a)}]
   4: a verb tense or other formation referring to events or states
     that have not yet happened; "future auxiliary"
   n 1: the time yet to come [syn: {future}, {hereafter},
      {futurity}, {time to come}] [ant: {past}, {past times},
      {yesteryear}]
   2: a verb tense that expresses actions or states in the future
     [syn: {future}, {future tense}]
   3: bulk commodities bought or sold at an agreed price for
     delivery at a specified future date

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top